‘เปี๊ยก’ โปสเ ตอร์ วั ย 90 ยังแข็งแ รง

ล่ าสุด เปี๊ยก โปสเตอร์ วั ยเ ฉียด 90

เป็นอีกหนึ่งบุ คคลสำคัญ ผู้อยู่เบื้องหลังผ ลงานศิลปะมากมายของวงการภ าพยนตร์ไทยเลยทีเดียว สำหรับ เปี๊ยก โปสเ ตอร์

ผู้กำกับภ าพยนตร์ไทย และศิลปินแห่งช าติ สาขาศิลปะการแสดง (ภ าพยนตร์และละครโทรทัศน์) ประจำปี พ.ศ. 2558 และ

สำหรับผ ลงานที่เป็นประจั กษ์สายต าชาวไทยคือการเป็นางวาดภ าพป้ ายโ ฆษณ าภ าพยนตร์ หรือ นักวาดใบปิดห นัง  ก่อนจะมาเป็น

ผู้กำกั บภ าพยนตร์น้ำดีกว่า 28 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องก็ดังสุดๆ ไม่ว่าจะเป็น  โทน, วัยอลวน ปัจจุบัน เปี๊ยก โปสเ ตอร์  อ ายุได้

89 ปีแล้ว อาศัยอยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครร าชสีมา เขายังคงแข็งแ รง และยังสร้ างสรรค์ผ ลงานอยู่ ถึงแม้ว่าจะหายหน้าจาก

วงการไปนาน และสำหรับชีวิ ตของ เปี๊ยก โปสเ ตอร์  มีชื่อจริงว่า  สมบูรณ์สุ ข นิยมศิริ  เ กิดเมื่อวันที่ 18 ต.ค. พ.ศ. 2475

สมัยเป็นวั ยรุ่นจบการศึ กษาจาก โ รงเรียนวัดร าชาธิว าส จบการศึ กษาระดั บปริญญ าจาก วิทย าลั ยเพาะช่ าง มหาวิทย าลัยเทคโนโลยี

ร าชมงคลรัตนโกสินทร์ และได้มีโอกาสเริ่มทำง านเป็นช่ างเขียนอยู่ร้ านแห่งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2496 โดยผ ลงานของเขาจะใช้สีโปสเ ตอร์ฃ

เป็นหลัก ซึ่งต่ างเอาช่ างเขียนอื่นที่ใช้สีน้ำมัน และสำหรับชื่อเ สียงของ  เปี๊ยก โปสเ ตอร์  เรียกได้ว่าเป็นผู้บุ กเ บิกการใช้เทคนิคการ

เขียนภ าพด้วยสีโปสเ ตอร์ ยุ คแรกๆ โดย  เปี๊ยก โปสเ ตอร์  จะเ ซ็นชื่อว่า  เปี๊ยก  ในใบปิดภ าพยนตร์แท บจะทุกเรื่อง แล้วต่อมาจึง

เปลี่ยนมาใช้ต ามฉาย าที่ได้มาว่า  เปี๊ยก โปสเตอร์  นอกจากนี้เขายังเป็นผู้กำกั บภ าพยนตร์จ นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักสร้ างและส่งดาราให้กับ

วงการภ าพยนตร์มาแล้วหลายต่อหลายคน เช่น  ไพโ รจน์ ใจสิงห์ จากเรื่อง ด วง พ.ศ. 2514, กรุง ศรีวิไล จากเรื่อง ช ู้ พ.ศ. 2515,

อุเทน บุ ญยงค์ จากเรื่อง เขาสมิ ง พ.ศ. 2516, ไพโ รจน์ สังวริบุตร และ โอ๋ ลลนา สุล าวัลย์ จากเรื่อง วั ยอลวน พ.ศ. 2519 ฯลฯ

จ วบจ นทุกวันนี้  เปี๊ยก โปสเ ตอร์  ใช้ชีวิ ตในการกำกั บภ าพยนตร์มากว่า 26 ปี ถึงเรื่องสุดท้าย ออกฉ ายในปี พ.ศ. 2538 คือ  บินแ หลก

และเขียนใบปิดห นังมากว่า 50 ปี แล้ว และ  เปี๊ยก โปสเ ตอร์  ได้มีผ ลงานการแสดง  เรื่อง วั ยรุ่นพั น ล.

ในบท  ลุงเ ทือง  สาม ารถคว้ าร างวั ลชมรมวิจ ารณ์บันเทิงในสาขานักแสดงสมท บชายยอ ดเ ยี่ยมอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น