ลาวเปล่ ายิ งกระสุ นเป็นบั้ งไ ฟพญ านาค

เ จ้าเมืองป ากงึม โต้ สปป.ลาวเปล่ ายิ งกระสุ นแสงหล อกคนไทยเป็นบั้ งไ ฟพญ าน าค

ท่านคำหมุ น เตียงทะล าด เ จ้าเมืองป ากงึม ประช าธิปไ ตยประชาช นลาว โ ต้แ หลก เปล่ ายิ งกระสุ นแสงหล อกคนไทยเป็นบั้ งไ ฟพญ านาค

สื บเนื่องจ ากที่ก่อนหน้านี้ เ พจพิสู จน์บั้ งไ ฟพญ านาคได้ออกโ รงแ ฉว่า ความจริงแล้ว บั้ งไ ฟพญ านาค

นั้นเป็นเพียงสิ่งที่พี่น้องฝั่ง สปป.ลาวยิ งลูกปื นส่องแสงหล อกชาวหน องคาย บึงก าฬ และชาวไทยทั้งประเทศมาตลอ ด ซึ่งเ พจได้อ้ างว่าพิสู จน์มา 10 ปี

ถึงจั บสังเ กตได้ว่า บั้ งไ ฟพญ านาค ไม่ได้ขึ้นมาจากน้ำ นอกจากนี้ แอ ดมินเ พจพิสู จน์บั้ งไ ฟพญ านาค

ยังได้ได้นำหลักฐานเป็น ร ายชื่อห มู่บ้าน ภาพถ่ายและคลิ ปวิดีโอที่บันทึกการเ กิดบั้ งไ ฟพญ าน าค

มาเป็นหลักฐ านยื่ นให้สถ านเอกอัครร าชทู ตลาว สื บหาความจริงกsณีการเ กิดบั้ งไ ฟพญ าน าคเป็น

ห มู่บ้านยิ งกระสุ นแสง  จากฝั่ งลาว ซึ่งสร้ างความเข้าใจผิ ดให้กับคนไทยมานานหลายสิบปี

ล่ าสุด สื่ อท้ องถิ่นของสปป.ลาว ได้ร ายงานการต อบโ ต้เ กี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว ซึ่งท่านคำหมุ น เ ตียงทะล าด

เ จ้าเมืองป ากงึม ได้ตร วจสอบพื้นที่เมืองป ากงึม ยื นยันว่าข้อกล่ าวห าของท างเ พจดังของไทยนั้นไม่มีมู ลความจริง

ขณะเดียวกัน พั นตำร วจโทคำสิ งลอวันไ ซ รักษ าการหัวหน้าก องบัญช าการป้ องกันความสง บ เมืองป ากงึม

ได้เ ปิดเ ผยเ กี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ในช่วงเทศก าลออกพ รรษาที่ผ่านมา ทาง สปป.ลาวได้จัดให้มีการล าดตระเ วนตลอ ด 24 ชั่ วโมง

โดยเ ฉพาะในห มู่บ้านริมแม่น้ำโ ขง รวมทั้งข้อห้ ามเรื่องการใช้อ าวุ ธปื นในประเ ทศลาว ก็มีการค วบคุมอย่ างเ คร่งครั ด


อีกทั้งไม่อนุญ าตให้ยิ งปื นโดยพลก าร แม้ในง านบุ ญประเ พณีใดๆ ก็ต าม หากผู้ใดฝ่ าฝื นจะมีโ ทษ

และหากเป็นเ จ้าหน้าที่บ้านเ มืองก็จะถูกไ ล่ออกจากร าชการ นอกจากนี้ ในประเ ด็นร ายชื่อ 10 ห มู่บ้าน

ที่ทางเ พจกล่าวอ้ างนั้น ผู้ใหญ่บ้านที่มีร ายชื่ออยู่ในเอกส ารดังกล่าว ก็ยืนยันว่าไม่เป็นคว ามจริงเช่นกัน

 

ข้อมูลจาก ໂທລະໂຄ່ງ
ภาพจาก เ พ จ พิ สู จ น์ บั้ ง ไ ฟ พ ญ า น  า ค

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *