ด่วน พบเรือจ มที่ปากน้ำ สมุทรปราการ มีคนติ ดอยู่ด้ านใน

ด่วน พบเรือจ มที่ปากน้ำ สมุทรปราการ มีคนติ ดอยู่ด้ านใน

ข่ าวด่วน วันนี้ 2 พ.ย. 64 เมื่อเวล า 12.30 เ พจเฟซบุ๊ ก ที่นี่สมุทรปราการ แจ้งข่ าว มีผู้พบเห็นเรือกำลังจ มบริเ วณศาล ากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ขณะเ จ้าหน้าที่กำลังดำเ นินการช่วยเ หลือ จากการอั พเดทล่ าสุดเมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. เ จ้าหน้าที่กำลังดำเ นินการช่วยเ หลือ และเคลื่อนย้ ายคนออกจ ากเรือ

โดยการส อบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเ กิดเ หตุเรือทั้ง 2 ลำ แล่นสวนมาทางกันมาต ามแม่น้ำเ จ้าพ ระย า

ลำนึงออกจ ากท่าเรือกรุงเ ทพ มุ่งหน้าไปยังท่าเรือแ หลมฉบั ง ส่วนอีกลำ ได้ออกเดินทางจ ากท่าเรือแ หลมฉบัง

มุ่งหน้าไปยังท่าเรือคลองเตย มาถึงช่วงบริเ วณหน้าศาล ากลางจังหวัดสมุทรปราการ เรือทั้ง 2 ลำได้ช นกัน

จ นทำให้เ กิดรอยแ ตกขนาด 1 คู-ณ 1 เมตร ต้องรีบน้ำเรือเข้าเกยตื้ นริมแม่น้ำเ จ้าพ ระย าฝั่งอ งค์พ ระสมุทร เจดีย์

เพื่อเร่งระบ ายสู บน้ำออกจ ากท้ องเรือ ทางเ จ้าหน้าที่ตำร วจน้ำ และเ จ้าท่าสมุทรปราการเร่งเข้าตร วจสอบทันที พร้อมประส านชุดเก็บ

ก ู้เรือของเอกช น ที่มีความชำน าญเฉพาะทางเข้ามาเก็บก ู้ตู้คอนเ ทนเนอร์จำน วน 51 ตู้ และประส านขอทุ่ นลอยดั กน้ำมันมาล้อมเรือที่ประส บอุบั ติเ หตุ

เพื่อป้ องกันคร าบน้ำมันของเรือ ลอยกระจ ายไปต ามแม่น้ำเ จ้าพ ระย าออกสู่อ่ าวไทย
ในเบื้องต้นไม่มีใครได้รับบ าดเ จ็บ

หรือเ สียชีวิ ต จ ากอุบั ติเ หตุครั้งนี้ ส่วนเ จ้าของเรือทั้ง 2 ลำ ได้เข้าให้การกับทางเ จ้าหน้าที่แล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น