อาลั ย มะเดี่ยว มะใจ 

ขอแสดงความเ สียใจ  มะเดี่ยว มะใจ  คนดังส ู้ชีวิ ตในติ๊กต๊ อก ประส บอุบั ติเ หตุเ สียชีวิ ต

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 มีร ายง านเ กิดอุบั ติเ หตุ รถจักรย านยนต์ช นกัน 2 คัน รถเ ก๋ง 1 คัน รถกsะบะ 1คัน บริเ วณถนนมิตรภ าพ ขาเข้า

โคร าช หลักกิโลเมตรที่ 94-95 หน้าปั้ มน้ำมันพีทีโนนท อง ต.ล าดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครร าชสีมา โดยมีผู้เ สียชีวิ ตในที่เ กิดเ หตุ 1  ร าย

และเ สียชีวิ ตในเวล าต่อมาอีก 1 ร าย ทั้งนี้ หนึ่งในผู้เ สียชีวิ ตคือคนดังในโลก ติ๊กต๊ อก ซึ่งก็คือ มะเดี่ยว มะใจ ผู้ซึ่งเป็นที่โ ด่งดังมาจ ากการที่เป็นคนขยันทำง า นหลายที่

จ นเขาสาม ารถเก็บเ งินมาเปิดร้ านข ายน้ำ อาห ารต ามสั่ง และยังเป็นเสาหลักของบ้านคอยดูแลหาเ ลี้ยงดูแม่และย าย

โดยหลังจ ากที่เหล่ าแฟนคลั บของเขาได้ทร าบข่าวเ ศร้าดังกล่าว ต่ างเข้ามาไว้อาลั ยต่อการจ ากไปของ มะเดี่ยว มะใจ

และแสดงความเ สียใจต่อครอบครัวผู้เ สียชีวิ ตในเ ฟซบุ๊ กเป็นจำน วนมาก อาทิ ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเจอกัน ชอบทั ศนคติและการส ู้ชีวิ ตของน้อง

และติดต ามน้องมาจาก ติ๊กต๊ อก จ นมาขอแอ ดน้องเป็นเพื่อนในเ ฟส ได้เห็นการส ู้ชีวิ ตของน้องมานาน

น้องเป็นกำลังใจ เป็นตัวอย่ างที่ดีในการส ู้ชีวิ ตให้กับหลายๆคน น้องมีแต่wลังบวกในทุกๆด้ าน คำว่าท้ อ

คำว่าไม่ไ หว เท่าที่เป็นเพื่อนน้องมาคือยังไม่เคยได้ยินเลย ตั้งใจว่าถ้าได้กลับโคร าชจะแวะอุ ดหนุ นน้อง

แต่ยังไม่มีโอกาสนั้นเลย พอมารู้ข่าววันนี้เ สียใจ และห ดห ู่มาก หลับให้สบ ายนะคะน้องมะเดี่ยว หนูเป็น

เ ด็กดีกตั ญญู กับแม่และย าย ผลบุ ญจะนำพาหนูไปในภwภู มิที่ดี พี่จะทำบุ ญอุทิ ศบุ ญไปให้นะคะ เป็นต้น

 

 

ขอบคุณ FB : Nattapon Mantalung , คำเพ็ชร ทอนสูงเนิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น