ภิญโญ ท องเจือ อดี ตพ ระเอกดังแห่งยุ ค 90

ภิญโญ ท องเจือ อดี ตพ ระเอกดังแห่งยุ ค 90

หากย้อนเวลากลับไปในช่วงร าวๆ 40 ปีก่อน สำหรับ  ภิญโญ ท องเจือ  เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสาม ารถ ภิญโญ ท องเจือ

เ กิดเมื่อ ปี พ.ศ. 2488 เป็นอดี ตดาราภ าพยนตร์และละครที่มีชื่อเ สียงในอดี ต เป็นพี่ชายคนละแม่ของเ ผ่าท อง ท องเจือ นักประวัติศ าสตร์ไทย

โบร าณค ดี และวิทย ากรด้านศิลปวัฒนธ รรมและประวัติศ าสตร์ไทย สำเร็จการศึ กษาจากโ รงเรียนเซนคาเ บรียล และศึ กษาต่อที่ประเทศสหรั ฐอเมริก า

เขาได้พ ระเอกเรื่องเดียวกันในบทเดียวกันสองรอบ เรื่องแรกคือเรื่องริษย า ซึ่งเป็นละครที่สร้ างทางช่อง 4 บางขุ นพร หมในปี พ.ศ. 2516 และ

ในปี พ.ศ. 2525 ส่วนเรื่องที่สองคือเรื่องนิทราสายั นต์ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ในปี พ.ศ. 2516 และเป็นละคร เมื่อปี พ.ศ. 2523เริ่มเข้าวงการบันเทิงโดย

เฑียรร์ ก รรณสูต โดยเริ่มจากภ าพยนตร์ทางโทรทัศน์เรื่องเ หมันต์จำพร าก เป็นพ ระเอกตอนเ ด็ก ๆ คู่กับ สุอินทะรีย์ ก รรณสูต ละครกิ ตติมศั กดิ์ให้กับศรีไทยการละคร

ของเทิ่ง สต ิเ ฟื่องในปี 2517 เรื่องเขมรินทร์- อินทิร า ทางช่อง 3 ต่อด้วยเ ชลยศั กดิ์ ทางช่อง 3, สี่แผ่ นดิน ทางช่อง 5 ฯลฯ ส่วนการแสดงบนจอมีทั้งบทพ ระเอก

และพ ระรอง โดยเริ่มจากบท โตมร ใน เขาชื่อกานต์ ของละโว้ภ าพยนตร์ เป็นเรื่องแรก เมื่อ พ.ศ. 2516ภายหลังได้ผันตัวจากงานแสดงไปทำง านประจำหล าย

ตำแ หน่ง เช่นบ. ไอบีเ อ็ม จำกั ด, ที่ปรึกษาของค่ ายกรังด์ปรีซ์ของคุณปร าจิณ เ อี่ยมลำเ นาที่ปรึกษาของบ.บางก อกแ ลนด์ เอเ จนซี่ ซึ่งเป็นบ.รับผิ ดชอบกิ จการ

และพั ฒนาเมืองท องธานี โดยเขาได้เป็นประธ านก รรมการบริห ารนิติบุ คคลอาค ารชุดเกือบทุกอาค ารในเมืองท องธานีนอกจ ากนี้เขายังที่ปรึกษาให้กับอีกหล ายบ.

รวมทั้งบริห ารง านโ รงเรียนอนุบ าลปร างทิ พย์ และอนุบ าลนิธิก านต์ด้วยชีวิ ตส่วนตัว สมร สกับ นิธิกานต์ ท องเจือ มีบุตรและบุตรีที่อยู่วงการบันเทิง คือ พีท ท องเจือ

พ ระเอกภ าพยนตร์,ละคร และนักแ ข่งรถที่มีชื่อเ สียง, น้ำผึ้ง ภานุชนารถ ท องเจือ, นันต์ จินตภัทร ท องเจือ และน้ำต าล ดรัลรัตน์ ท องเจือ อีกทั้งยังมีบุตร

นอกสมร สคือ ส ายฟ้ า เ ศรษฐบุตร ปัจจุบันดำร งตำแ หน่งประธานก รรมการบริห ารนิติบุ คคลอาค ารชุด บ. บางก อกแ ลนด์ เ อเ จนซี่ จำกั ด

ล่ าสุด โ พสต์ปู่ กับ หล าน ตอนนี้ โตเป็นสาว สูงจะเท่า ปู่ แล้ว น้องเซย่ า บุตรสาวคนโตของ พีท ท องเจือ

โดย ล่ าสุด เจ็ง ภรรย า โ พสต์ภาพ บุตรสาว กับ ปู่ ภิญโญ ท องเจือ อดี ตพ ระเอกดัง ในตำน าน พร้อมแ คปชั่นว่า

หมวยน้อยตัวสูงจะเท่าคุณปู่ละเนี่ย เห็นรูปนี้แอบต กใจทำไมหมวยสูงขนาดนี้ อยู่ด้วยทุกวันเลยไม่ค่อยรู้สึกว่าหมวยโตขึ้นเยอะเลย คุณปู่ก้อยังเท่สุดๆอ่ะ

เรียกว่าเป็นภ าพหาย ากเลยก็ว่าได้กว่าจะมีโมเ ม้นอยู่ด้วยกันสองปู่หล าน ขณะที่มีคนเข้ามาคอมเ มนต์ด้วยว่า คุณปู่ยังหล่ อเหมือนเดิม เ ฟี้ยวด้วย น้องเซย่ า สูงและสวย ยิ่งโตยิ่งสวยเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น