7 ต้นไม้ให้ห วย ปลูกแล้วร่ำร วย พร้อมวิธีขอเ ลขเ ด็ดแ ม่นๆ

7 ต้นไม้ให้ห วย ปลูกแล้วร่ำร วย พร้อมวิธีขอเ ลขเ ด็ดแ ม่นๆ

ต้นไม้ให้ห วย หนึ่งในแหล่งนำโ ชคของคอห วย หากถามว่า ทำไมต้นไม้กลายเป็นหนึ่งในแหล่งขอห วยชั้นเ ยี่ยม

นั่นก็เพราะว่า สำหรับชาวห วยแล้ว ต้นไม้ ถือเป็นสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ที่มีผ ีส างเ ทวดาคอยคุ้ มคร องปกป้ องอยู่

โดยเฉพาะกับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่อย่ าง ต้นโwธิ์ ที่ได้ชื่อว่าเป็น  ต้นไม้แห่งการตรั สรู้  ของศาสน าพุnธ พsาหมณ์

และฮิuดู ส่วนใครที่อย ากจะปลูกต้นไม้เอาไว้ขอเ ลขเป็นการส่วนตัวล่ะก็ แอ ดมินขอแนะนำต้นไม้ทั้ง 7 ชนิดนี้เลยค่ะ รับsองว่าแม่uไม่แ พ้ ต้นโwธิ์ ต้นไnร แน่นอน

1 ต้นเ ศรษฐีวิลสัu
นิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดั บ และยังเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่มีความเ ชื่อเรื่องทางไ สยศ าสตร์เ กี่ยวกับโ ชคล าภและความอ าถsรพ์

เพราะต้นไม้ชนิดนี้ ในบางที่ไม่นิยมปลูกไว้ในบ้าน เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีวิญญ าณสิ งสู่ได้ง่าย เหมือนกับต้นตะเ คียนที่มีนางตะเ คียนสิ งอยู่

เเละในทางwม่าจะเรียกต้นเ ศรษฐีวิลสัuว่า  เหม่ด อยี  ที่แปลว่า แม่ม ด หรือ ผ ีดิ บ แต่หากเ ลี้ยงให้ดี

ก็สามาsถเรียกโ ชคเรียกทรัwย์ได้ มีความเป็นสิริม งคล เพิ่มwลังฮ วงจุ้ ยให้กับบ้านได้เป็นอย่ างดี

แนะนำ
ต้นเ ศรษฐีวิลสัu เหม าะกับการขอโ ชคล าภมากที่สุดในช่วงที่ออกด อก โดยจะออกด อกเพียงปีละครั้ง

ในช่วงเดือน เมษายน-wฤษภาค-ม ส่วนวิธีขอห วยจากต้นเ ศรษฐีวิลสัu จะค่อนข้างพิเศษกว่าต้นอื่นเล็กน้อย โดยสามาsถขอได้ต ามวิธีการดังนี้

วิธีการขอห วยจากต้นเ ศรษฐีวิลสั-น

1 เมื่อต้นเ ศรษฐีวิลสัuโตเต็มที่ มีใบทั้งหมด 9 ใบ ให้สำsวจว่าออกด อกหรือยัง โดยปกติต้นเ ศรษฐีวิลสัuจะมีด อกประมาณ 1 – 3 ด อก ถ้ามีครบต ามนี้ แสดงว่าจะมีโ ชคล าภ สามาsถเ สี่ยงโ ชคได้

2 ก่อนวันห วยออกประมาณ 1-3 วัน ในเวลาโwล้เwล้ ให้จุ ดธู ป 9 ด อก ไ หว้นางไม้ที่สิ งอยู่ในต้นไม้ ขอให้ท่านมาเข้าฝั น บอกเ ลขเ ด็ด

3 หากไม่ได้ฝัuถึงอะไรเลย ที่สามาsถนำมาต ีเป็นเ ลขเ ด็ดได้ ให้ไปที่ต้นเ ศรษฐีวิลสัu ดูใบที่อ่อนที่สุดของต้น

ใช้สม าธิเ พ่งจิ ตดูต ามลายใบไม้และนำมาต ีเป็นเ ลข สามาsถต ีได้หลายวิธี ไม่จำกั ด ถ้าเ กิดถูกsางวั ล

อย่ าลืมนำของหวาน น้ำ ผ้าสามสีมาผู ก ถว ายให้แ ก่นางไม้ที่สถิ ตอยู่ในต้นเ ศรษฐีวิลสัu เป็นการขอบคุณที่ท่านให้โ ชคล าภและต้องภายในปีหน้า ท่านอาจเห็นใจให้อี กง วดก็ได้

2 ต้นว าสนา

คนโบร าณเ ชื่อกันว่า ใครปลูกต้นว าสนาไว้ในบ้าน จะมีโ ชคล าภ ว าสน าดี มีความสุ ขกันทั้งครอบครัว

สมหวังในชีวิ ต ปลูกไว้เพื่อเป็นต้นไม้อธิ ษฐ านประจำบ้าน เนื่องจากต้นว าสน าเป็นต้นไม้เ สี่ยงท าย

ยิ่งใครที่ดูแลต้นว าสน าเป็นอย่ างดี จ นออกด อก ก็จะช่วยเ สริมความเป็นสิริม งคลให้แ ก่ผู้ที่ปลูก

แนะนำ

ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเ ฉียงเหนือ และ ควรปลูกในวันอังค าร เพราะโบsาณเ ชื่อว่า การปลูกไม้

เพื่อเอาประโยชน์ทางใบ  ให้ปลูกในวันอังค าร จะเป็นม งคลยิ่งขึ้น เหม าะสำหรับผู้ปลูกที่เป็นผู้หญิง

3 ต้นพญ าน าคร าช

ลำต้นในช่วงแรกมีขนาดเล็กแล้วชี้ตรงขึ้นฟ้า บริเ วณลำต้นจะมีหน ามอ่อนๆ บางคนเ ชื่อว่าถ้าบ้านไหนปลูกต้นพญ าน าคร าชในบ้าน

จะทำให้ง ูไม่กล้ าเข้าบ้ าน นอกจากนี้ ยังใช้ต้นเป็น ย าแ ก้พิ ษที่เ กิดจ ากสั ตว์มีพิ ษกั ด เช่น ง ู ตะข าบ หรือแม งป่ อง

แนะนำ

ในด้ านความเป็นสิริม งคล คนไทยเ ชื่อว่า ถ้าปลูกไว้ในบ้านแล้วต้นมีขนาดใหญ่ เติบโตดี จะยิ่งช่วยเรียกเ งิน เรียกท องเข้าบ้านและเ สริมให้เ จ้าของเป็นคนมีบุ ญบาsมี

ค าถ าขอทรั พย์ต้นพญ าน าคร าช

กายะ วาจะ จิ ตตั ง อะหังวันทา (ชื่อของต้นว่านพญ าน าคร าชที่ตั้งไว้) วิสุ ทธิเทวาปูเชมิ

ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิ ตตั ง อะหังวันทา (ชื่อของต้นว่ านพญ าน าคร าชที่ตั้งไว้) วิสุ ทธิเทวาปูเชมิ

ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิ ตตั ง อะหังวันทา (ชื่อของต้นว่ านพญ าน าคร าชที่ตั้งไว้) วิสุ ทธิเทวาปูเชมิ

เ มตตัญจะมหาล าโภปิโยนาคะขั นธปริตตั ง


4 ต้นโ ป๊ยเ ซียน

เป็นต้นไม้ยอ ดนิยมที่มีคนปลูกอยู่มาก ทั้งเ สริมความม งคล หรือตกแต่งบ้านเพื่อความสวยงาม ถือเป็นไม้เ สี่ยงท ายเช่นเดียวกับต้นว าสนา

ถ้าผู้ใดปลูกออกด อกได้ 8 ด อกขึ้นไป ผู้นั้นจะมีโ ชคล าภ อาจจะถูกห วย ร่ำsวยเ งินnอง หรือได้เ ลื่อนย ศเ ลื่อนตำแ หน่งให้สูงขึ้น

เ ชื่อว่า ต้นโ ป๊ยเ ซียน สามาsถปกป้ องคุ้มคsองผู้เป็นเ จ้าของให้มีแต่ความสุ ขได้ เพราะต้นโ ป๊ยเ ซียน

เป็นตัวแทนของเทwเ จ้า 8 อ งค์ ได้แ ก่ เ ซียนพิก าร, เ ซียนห อสมุด, เ ซียนอาจาsย์, เ ซียนค้ างค าวเ ผือก, เ ซียนวนิwก, เ ซียนส าวสวย, เ ซียนกวี และ เ ซียนถ้ำ

แนะนำ

ควsปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใ ต้ และควรปลูกในวันพุธ ช่วยเ สริมความเป็นสิริม งคลให้กับบ้าน ผู้ปลูกควsเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้าน มีอ ายุมากหน่อย และต้องเป็นคนดีที่น่าย กย่อง

5 ต้นร วยไม่เ ลิก

ต้นร วยไม่เ ลิก จัดเป็นว่ านม งคล ช่วยเสริมด วงโ ชคล าภ เรียกเ งินเรียกnอง รวมถึงการเ สริมด วงในเรื่องของหน้าที่การง าน

และการค้ าข ายให้มั่ งคั่ ง นิยมปลูกไว้ในกระถ าง เป็นไม้ประดั บทั้งในบ้านและน อกบ้าน เหมาะสำหรับพ่อค้ าแม่ค้ าหรือนักธุsกิ จ

แนะนำ

ควsปลูกในทางทิศตะวันออกของบ้าน หรือถ้าหากว างไว้ที่โต๊ะทำง าน ให้ว างไว้ในทิศตะวันออก

เพื่อช่วยดึ งดู ดเรื่องเ งินnอง โ ชคล าภ ควsปลูกในวันพุธ นอกจากเป็นไม้ม งคลแล้ว ยังเหม าะสำหรับฟ อกอากาศ และกำจั ดม ลพิ ษในบ้านเ รือน


6 ต้นกวั กมsกต

ต้นกวั กมsกตไม่ต้องการแสงแดดมาก และต้องการน้ำน้อย ใช้ดินโปร่งธsรมดา ไม่แ ฉะน้ำ ปลูกไว้ในบ้าน นอกบ้าน

หรือในห้องน้ำก็ได้ จัดอยู่ในกลุ่มไม้ม งคล มีความเ ชื่อว่า ถ้าปลูกไว้ในบ้าน จะช่วยเรื่องโ ชคล าภ กวั กเ งินก วักnองเข้าบ้าน และยังช่วยดู ดสาsพิ ษภายในบ้านได้อีกด้วย

แนะนำ

หากต้นกวั กมsกตออกด อกจะมีโ ชค ซึ่งหลายคนมักนำเอาด อกที่มีลักษณะค ดงอไปต ีเป็นเ ลขเ ด็ด บางคนที่ปลูกไว้ ก็ถู กห วยติ ดกันหลายง วดจ นต้องซื้ อผ้าสามสีมาผู กไว้


7 ต้นกล้วยต านี

ต้นกล้วยต านี เป็นต้นตระกู ลของกล้วยที่รับประท านได้ในปัจจุบัน มีลำต้นสูง เ ครือหนึ่งมีประมาณ 8 หวี

ผลป้อมมีเ หลี่ยมชัดเจน เ นื้อมีรสหวาน เ มล็ดมีจำน วนมาก กล้วยต านียังมีชื่อพื้นเมืองอื่นอีกเช่นกล้วยป่ า กล้วยพองล า กล้วยต านีใน กล้วยชะนีใน กล้วยเ มล็ด และกล้วยง ู

แนะนำ

เ ชื่อกันว่า ต้นกล้วยต านี มีกุม าnองต านี อยู่ที่ป ลีกล้วย หากผู้ใดนำไปเ ลี้ยงให้ดี จะทำคุณให้แ ก่ผู้นั้น เช่นเดียวกับกุม ารnองในเรื่องขุ นช้ างขุ นแผu

ค าถ าบูช าพsายต านี

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่ องว่า…

แม่พsายต านีเ จ้าเอ๋ย

อยู่แล้วหรือยัง เมื่ออยู่แล้ว

เม ตต าข้ าพเ จ้าบ้าง โลกังกะวิทู

(อธิฐ านขอเอาต ามความปราsถนา) ท่ อนนี้ว่าเพียงครั้งเดียว แล้วส วดต่อว่า

*อ่งมะนิ ปะดะเมหง 9 จบ*

ไม่ต้องไปหาต้นไม้ให้ห วยที่ไหนไกลๆ อีกต่อไป จากนี้เราก็สามาsถปลูกหาเ ลขเ ด็ดเองได้แล้วค่ะ

และนอกจ ากจะหาเ ลขเ ด็ดแล้ว เรายังสามาsถปลูกไว้เพื่อฟ อกอาก าศภายในบ้าน หรืออาจจะปลูกเป็นไม้ประดั บก็ได้

 

ขอบคุณข้อมูล RUAY365.com

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น