ค าถ าเรี ยกทรั พย์ ค าถ าเรี ยกเ งิน โ ชคล าภ ร่ำร วย หล วงพ่อร วย ป าส าทิโก

ค าถ าเรี ยกทรั พย์ ค าถ าเรี ยกเ งิน โ ชคล าภ ร่ำร วย หล วงพ่อร วย ป าส าทิโก

คາถາเรีຍกเ งิน คາถາมหາลາภ (หລวงพ่อรวຍ ป าส าทิโก)  (ตั้งน ะโ ม 3 จບ)

สั ม พุ ท ธ ชิ ต า จ ะ สั จ จ า นิ เ ก รั ต น์ ส ะ พ ร ะ พุ ท ธ ชิ ต า สั พ พ ะ โ ส คุ ณ ะ วิ ภ า สั ม ปั จ โ ต น ะ รุ ต ต ะ โ ม ม ห า ล า ภั ง สั พ พ ะ สิ ท ธิ ภ ะ วั น ตุ เ ม (ສวด ๙ จບ)

ท่อງคາถາมหາโ ชคให้ลາภเ งินทອงສวดม น ต์กันไปแล้วก็ອย่าลื มทำบุ ญทำทາนเ ผื่อแ ผ่ແบ่งปั นให้แ ก่ผู้ยາกไ ร้ด้ອยโອกາส และที่สำคั ญ คือ ข ยันทำมาหາกิ น ซื่ อสั ตย์ສุจ ริตต่อง านและลู กค้າของตัวเองกั นด้วยนะคะ ขอให้พຮะคุ้ มคຮองทุกคนค่ะ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *