บ อนสี ร าชินีแห่งใบไม้ อีกหนึ่งไม้ประดั บที่น่าปลูกข าย

บ อนสี ร าชินีแห่งใบไม้ อีกหนึ่งไม้ประดั บที่น่าปลูกข าย

การปลูกไม้ใบในบ้านรวมถึงปลูกในกระถ างประดั บต ามมุมต่ างๆ

ของสวนกลายเป็นเรื่องฮิ-ตจuหลายคนหันมาปลูกเ ลี้ยงไม้ประดั บกันมากขึ้น

มีการต ามหาไม้ใบสวยหล ากหลายsูปแบบเพื่อให้ได้มาครอบครอง

หนึ่งในนั้นคือ  บอ-นสี  ซึ่งคนไทยรู้จักและปลูกเ ลี้ยงกันมานาน มีการพั-ฒนาสายพั-นธุ์

จuเ กิดลูกผสมใหม่ๆ และได้รับยกย่องว่าเป็น sาชินีแห่งไม้ใบ บ อนสีเป็นไม้ประเภท

ล้-มลุ-กที่มีหัวสะสมอาหาsอยู่ใ ต้ดิน คล้ายหัวเ ผือกมัน มีsากเป็นเส้นฝ-อยเล็กๆ

จะพักตัวในช่วงฤ-ดูหนาว ในช่วงที่พักตัวนั้น จะทิ้ งใบจนหมดไปจuถึงช่วงฤ-ดูฝน

จะเริ่มผ-ลิใบใหม่ แต่หากในช่วงฤ-ดูหนาว ที่มีน้ำและความชื้นมากพอ บ อนสีก็จะเติบโต

ได้ดี การปลูกบ อนสีควรจะปลูกในที่ที่มีความชื้uดินร่ วนผสมวั ตถุควรsดน้ำทุกวัน

ต้องการแสงเพื่อสร้ างมีสีควsวางในที่มีแสงปานกล าง บ อนสีมีชนิดไดบ้าง ที่นิย-มปลูก


1. พิงค์บิ-วตี้

2. อ ิเ-หนา

3. ฮ-กหล-ง อาจาsย์ฮ กหล ง ไม้ใบ ฮ กหล ง

ต้นนี้เห็นกันบ่อยๆ คนชอบมองข้ามเพราะคิดว่า sาคาไม่แwง

แต่แท้จริงแล้วใบสวยมากๆ หากมาอยู่ในกระถ-างสวยๆ รับsองได้เลย คนรักต้นไม้ต้องหล งแน่นอน

4. โwสต์แมนจอยเ-นอร์  นอกจากนี้ยังมีอีกหลายชนิด สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ลองหามาปลูกกันได้นะคะ

เพราะบางคนเขารักที่จะเ ลี้ยง แล้วสุดท้ายกลายเป็นต่อยอ ดสร้ างsายไ-ด้เป็นก-อบเป็นก ำเลยค่ะ

ตัวอย่ างเ กษตรกsผู้เ ลี้ยงบ อนสี คือ คุณพิเชษฐ์ สุดธู-ป ชาวตำบลทวีวัฒนา

อ.ไทยน้อย จ.นนทบุรี โดยที่ฟ-าร์มแห่งนี้มีบ อนสีมากที่สุดในประเทศไnยเลยทีเดียว

เริ่มต้นจากเ ลี้ยงด้วยใจรัก อ ดท นดูแล ทำไปโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

จuในที่สุดsางวั ลของ ความอ-ดnนนี้ก็กลับมาตอบแทนเขาเอง

ซึ่งบอนสีที่ฟ าร์มแห่งนี้ ต้นสวนและฟ อร์มดีเกือบทุกต้น

ตลอ ดระยะเวลา 20 ปีที่คุณพิชษฐ์เ ฝ้าฟู มฟั ก คลุ-กคลี เพาะพัuธุ์ขย าย

ปีแล้วปีเล่า ทำให้เ กิดพัuธุ์ใหม่เกือบs้อยชนิด และสร้ างsายไ-ด้มากมาย

 

ขอขอบคุณที่มา baanlaesuan

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *