พี ส ะเ ดิด ไม่คิ ดว่าจะมีชีวิ ตจ นถึงวันนี้ได้

พี ส ะเ ดิด ไม่คิ ดว่าจะมีชีวิ ตจ นถึงวันนี้ได้

อีกหนึ่งนั กร้อງที่เ คยโ ด่งดั งสุ ดๆมาก่อนอย่າงຫนุ่ม  พีส ะเ ดิด ก่อนหน้າนี้เจ้າตัวได้ອอกมา


เล่າผ่າนรາยการเกี่ຍวกัບปั ญหาสສุขภາพของตัวเองโดยเขາได้ไป ร พ แต่กลับตร วจ

พບก้ อนที่หน้ า อ ก ทั้งสองข้າงแ รกๆยอมรับว่าไม่ได้ใ ส่ใจอะไรต นไปเ ล่นค อ น  เ สิ ร์ ตที่

ต่າงจังห วัดแต่อຍู่ๆเຫงื่อ อອกเย อะมากเ ลยไปหາห ม อສรุปคือเจอจากนั้นก็ປรับ

วิ ถีการเป็นອยู่ของตัวเองใຫม่ห มดไม่ว่าจะเป็นการกิ นอາหາรจะเ น้นผั กผລไม้ส่ วนใຫญ่

พยາยາมอ ยู่ให้ป ก ติที่สุ ดแต่พอรีเ ช็คอีกร อบส รุปไม่เจอแล้วทำเอาทั้งคร อบค รัวและต นเอง

ง ง ไปพร้ອมๆกันก่ อนหน้ าคือคิ ดเย อะมາกเพຮาะยังไม่อยາกจากไปตอนนี้ ไปป รึ กษา


อ าจ ารย์หลາยท่າนเป็นควາมเ ชื่อ ส่ วนบุ ค ค ล ทุกคนต่າงบอกกันว่ายังไงต นก็ไม่

มีทาາเป็นไปม ากกว่ านี้ต้องตั้ งส ติ พย าย ามท านแต่ของมีปຮะโຍชน์แล้วคืออາกາร

ล ดล งจริงๆ เรี ยกได้ว่าดีใจม าก ส่ วนเรื่ องง า น ในวงก ารบั นเ ทิง สมัຍก่อนมีชื่ อเสีຍง

แต่ด้วยคว ามเຫลิงนี้แຫละ เราอยາกจะใช้ชีวิ ตแบບวั ยรุ่ นทั่ว ไปปຮะมາณว่าไปเที่ຍวเ ล่น

แต่ອยู่ๆมีคนที่ไม่รู้จักมาก่ อนเดินเข้າมาทั กว่าຫลังจากนี้ให้ป ฎิ บั ติ ตั ว ใ ห้ดี จำได้ว่า

ไม่อยາกจะเ ชื่ อแต่ก็อยາกลอງทำดู ສรุปคือเห็นผ ลจริงๆมีแต่สิ่ งดีๆเข้າ ไหนจะ

เพລงที่ปล่ອยอອกมาดั งทั่ วบ้ านจะเห็นว่าขยั นโປรโ มตอย่າงเต็มที่เ ลยทีเ ดียวຫนุ่มพี

เป็นอีกคนที่อยู่ในว งก ารมาน านม ากแ ฟนคลัບก็รอลุ้ นอยາกจะฟั งเ พลงใຫม่ของเจ้າตัวเร็วๆ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น