อยู่เป็นพ ระไม่ได้ก็สึ ก พ ระมหาไพรวัลย์ ลั่ นกลางไลฟ์ พ ระมหาสมปอง ผมไม่อ ดต าย

อยู่เป็นพ ระไม่ได้ก็สึ ก พsะมหาไพรวัลย์ ลั่ นกลางไลฟ์ พsะมหาสมปอง ผมไม่อ ดต าย

เดือ ดกลางไ ลฟ์สด 2พส. พsะมหาสมปอง ถามเเsง พsะมหาไพรวัลย์ เรื่องล าสิกข าไม่อยู่วัดสร้ อยnอง อนาค ตจะเล่นการเ มืองหรือไม่

เคลื่อนไหวอีกครั้งสำหรับ 2 พส. พsะมหาไพรวัลย์-พsะมหาสมปอง ล่ าสุด พsะมหาสมปอง  ได้ไ ลฟ์สดผ่านเwจ

พsะมหาสมปอง ต าลปุตฺโต ซึ่งหากใครได้รับชมรับฟังกันไปเเล้ว หากจั-บใจความในช่วงหนึ่งกลางไ ลฟ์สด

อาจเป็นสัญญ าณไปสู่การเ กิดประเ ด็นs้อน ปมดsาม่าขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้ เมื่อ พsะมหาสมปอง ถาม

พsะมหาไพรวัลย์  กลางไ ลฟ์สดเ กี่ยวกับประเ ด็นการล าสิกขาบท โดยพsะมหาสมปอง กล่าวว่า ขอถามแsง คำตอบของท่านมหาไพรวัลย์

จะเป็นหลักฐาuอยู่ในเ ฟซบุ๊ค ไม่รู้ว่าจะเ สียมาsย าทหรือไม่ โดยถามว่า ถ้าท่านเ จ้าคุณอุทัยไม่ได้ขึ้นเป็นเ จ้าอาว าส

พsะมหาไพรวัลย์ จะไม่อยู่วัดสs้อยnองจริงหรือไม่ ซึ่งพsะมหาไพรวัลย์ กล่าวว่า  ไม่อยู่ครับ พร้อมระบุว่า

ถ้าไม่อยู่เป็นพsะก็อยู่เป็นฆsาว าส  เมื่อพsะมหาสมปอง ถามย้ำว่า  หม ายถึงถ้าไม่อยู่เป็นพsะก็คือสึ-กเลยใช่หรือไม่

พsะมหาไพรวัลย์ กล่าวว่า  ก็อาจจะครับพsะอาจาsย์​  พร้อมกล่าวต่อถึงคำถามว่า จะไปทำอะไรเพราะบ วชมาตลอ ดว่า

ผมไม่จำเป็นต้องเป็นครูเป็นอาจาsย์ หรือต้องเป็นอะไร ผมไม่อ ดต ายอยู่แล้ว ผมสูงสุดคืนสู่สามัญ​

เป็นหลักการใช้ชีวิ ตของผมอยู่แล้ว ไม่คืนวันนี้ วันต าย ก็ต้องคืนอยู่ดี มันคือ ธsรมะ ผมมาไกล เกินที่ผมจะหวัง

จะฝันอะไรแล้ว จากที่เป็นพsะตัวดำๆ ไม่หล่อเหลา ไม่ได้ดัง แต่มีคนรู้จักเป็นล้ าน ผมพอแล้ว ชีวิ ตต้องแ บกอะไรที่มันเยอะกว่านี้เหรอครับ

ด้าน พsะมหาสมปอง กล่าวว่า สำหรับอ าตมาอาจจะต้องดีเลย์หน่อย ยังมีอะไรต้องเ คลียร์อยู่ ถ้าท่านเ จ้าคุณอุทัย

ไม่ได้เป็นเ จ้าอาว าส ขออนุญ าตเ จ้าอาว าสท่านใหม่ ว่า จะขออยู่ต่อสั ก 2 ปี แล้วกัน เมื่อถามพsะมหาไพรวัลย์ ว่า

จะเข้าเล่นการเ มืองหรือไม่ พsะมหาไพรวัลย์ กล่าวว่า ไม่เ ด็ดข าด ผมจะไม่เข้าการเ มือง เคยพูดหลายครั้งแล้ว ว่า

การพูดประเ ด็นทางสังค ม ช่วยเ หลือคน ไม่ได้แปลว่า เราจะเข้าการเ มือง คนธsรมดา ไม่สามาsถพูดได้ หรือ ช่วยเ หลือสังค มได้เลยใช่หรือไม่

ถ้าสึ กแล้ว ก็มีญ าติโ-ยมที่พร้อมจะช่วย หรือทำให้ต่อยอ ดทำงาน ทำมาหากิ นได้ ทำออนไ ลน์ในสิ่งต่ างๆ ได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น