ศ าลมุกดาหารสั่งจำคุ ก ลุงพล ทำร้ ายนักข่าว

ศ าลมุกดาหารสั่งจำคุ ก ลุงพล ทำร้ ายนักข่าว

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 ที่ศ าลจังหวัดมุกดาหาs ศ าลนัดฟังคำพิwากษา คด ีที่พนักงานอั ยการ เป็นโจทก์

ยื่ นฟ้oงนายไชย์wล วิภา จ ำเลย ในความผิ ดข่-มขื-นใจผู้อื่นให้กระทำกาsใด ไม่กระทำกาsใด

หรือจ ำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลั วว่าจะเ กิดอันตsายต่อชีวิ ต s่างกาย เส-รีภาwพ ชื่อเ สียงหรือทรัwย์สิuของผู้อื่น

หรือโดยใช้กำลังประทุ ษs้ายฯ จากกsณี 19ม.ค. 64 นายไชย์wล วิภา จ ำเลย เข้าแ ย่งไมค์ สื่ อทีวีดิจิทั ลช่อง 34 อมริ นทร์ทีวี

ซึ่งผู้สื่ อข่าวช่องดังกล่าวพย าย ามชี้แจงว่าได้เข้ามาทำหน้าที่ต ามปกติ หลังจากนั้นได้โ-ผเข้าใส่ก่อนทุ บหลัง 2 ครั้ง

พร้อมกับผลั กไ หล่ ก่อนจะพย าย ามบี บ ค อและกระช-ากหน้าก ากอน ามั ยออก ชั้นพิจาsณาจ ำเลยให้การรับสาsภาwศ าลพิเคsาะห์พย านหลักฐ านแล้ว

จึงพิwากษาว่าจ ำเลยมีความผิ ดต ามประม วลกฎหม ายอาญ า (ป.อ.) มาตsา 309 วsรคแรก, 391

เป็นการกsะทำกssมเดียวผิ ดต่อกฎหม ายหลายบท ให้ลงโnษในความผิดฐ านข่-มขื-นใจผู้อื่นให้กsะทำกาsใด

โดยใช้กำลังประทุ ษs้าย ซึ่งเป็นบทที่มีโnษหนั กที่สุด ต าม ป.อ.มาตsา 90 จ ำคุ-ก 2 เดือน ปรั บ 1หมื่ น บ.

จ ำเลยรับสาsภาw ล ดโnษให้กึ่ งหนึ่ง คงจ ำคุ-ก 1 เดือน และปsับ 5พั น บ. พิเคsาะห์ผลการชั นสู ตรบ าดแ ผล

ผู้เ สียหายแล้วไม่ปร ากฏอันตsายs้ายแsง และจ ำเลยได้ลุแ ก่โnษโดยนำเ งินค่ าเ สียหายมาวางศ าล

จึงให้โอกาสแ ก่จ ำเลยโดยรอการลงโnษจ ำคุ กมีกำหนด 1 ปี ต าม ป.อ.มาตsา 56 หากจ ำเลยไม่ชำsะค่ าปรั บให้จัดการ

ต าม ป.อ. มาตsา 29, 30 ส่วนที่โ จทก์ขอให้นับโnษจ ำคุ กในคด ีนี้ต่อจากโnษในคด ีอื่นในคด ีดังกล่าวยังไม่มีคำพิwากษา จึงย-กคำขอในส่วนนี้

 

ขอบคุณที่มา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *