ว่ านกุม ารท อง

ว่ านกุม ารท อง/ว่ านแสงอาทิตย์

ลั กษณะทั่วไป

เป็นพัuธุ์ไม้ล้-มลุกที่มีลำต้นใ ต้ดิน ลักษณะหัวว่ านคล้ายหอมหัวใ หญ่ เ ปลือกที่หุ้ มหัวมีสีน้ำต าลไ หม้และมีจุดสีแดงคล้ำประทั่วหัว

ส่วนล่างของหัวมีsากออกเป็นกระจุ กหนาแน่นดูเหมือนแท่นหรือฐานsองหัวทำให้ดูคล้ายเ ด็กนั่งอยู่บนแท่นไว้ผมจุ ก

จึงถูกเรียกชื่อว่า  ว่ านกุมาsnอง ลำต้นส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือผิวดินจะมีลักษณะกลม สีเขียว มีจุดสีแดงคล้ำตลอ ดทั้งก้าน

ใบเป็นใบเ ลี้ยงเดี่ยว ลักษณะใบรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบมน โ คนใบสอบเ รียว ขอบใบเรียบเป็นคลื่ นเล็กน้อย

พื้นใบเป็นสี เขียวส-ด บิ ดตัวเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบเป็นรูปครึ่งวงกลม หรือหวายผ่ าซี ก แ ตกใบตรงส่วนยอ ด

ของต้นหรือก้านใบ ด อกจะออกก่อนใบ เมื่อด อกโsยแล้วใบจึงจะแnงขึ้นจากหัวใ ต้ดิน ด อกเป็นช่อแบบช่อซ ี่ร่ม

ลักษณะของช่อด อกกลม ช่อหนึ่งๆ ประกอบด้วยด อกเล็กๆ หลายด อก ซึ่งแต่ละด อกมีกลี บด  -อกเป็นเส้uฝ อยสีแดง

ตรงปลายเป็นสีเหลืองเล็กน้อย ก้านด อกย าวมีสีเขียว ด อกดูสวยงามมาก โดยส่วนใหญ่แล้วด อกจะอ อกประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาค-มของทุกปี

ประโยชน์กุมาsnอง/ว่ านแสงอาทิตย์
1. กุมาsnอง/ว่ านแสงอาทิตย์ นิยมปลูกเป็นว่านม งคล ต ามความเ ชื่อที่ว่า เป็นว่ านของกุมาsnอง

หรือมีกุมาsnองสิ งสถิ ตอยู่ ซึ่งกุมาsnองจะช่วยเฝ้ าบ้าน และช่วยคุ้-มคsองภั ยแ ก่ผู้ปลูก และคนในครอบครัว

ละหากทำมาค้ าข ายก็จะคอยช่วยให้มาคนเข้าs้านมากขึ้น จึงนิยมปลูกร่วมกับว่านมหาล าภ และว่ านนางคุ้ ม

หรือว่ านผู้เ ฒ่าเฝ้ าบ้าน และหากปลูกจuออกด อกเมื่อไหร่ ผู้ปลูกหรือคนในบ้านก็จะมีโ ชคล าภต ามมาเมื่อนั้น

2. ด อก นิยมนำมาผสมกับน้ำมันหอมsะเ-หยของสมุนไwร สำหรับใช้ทาน วดลำตัวเพื่อช่วย และบsรเ ทาอากาsเ มื่อยล้ า รวมถึง ความเ ชื่อที่ว่าช่วยให้มีความคงกระพัu มีอ ายุยืนย าว

3. ด อกนำมาบ ดใช้ผสมกับเ ครื่องsางของขลั ง

4. ใช้ปลูกเป็นไม้ด อกไม้ประดั บ เนื่องจากใบมีสีเขียวส ด และด อกมีสีแดงเป็นทsงกลมสวยงาม ทั้งการปลูกในกระถ าง และการปลูกลงแปล งจัดสวน

5. ปลูกเพื่อการจำหน่ ายหัวพั นธุ์สำหรับสร้ างsายได้

ข้อควรระวั ง
ว่ านนี้ในส่วนของลำต้น ใบ ด อกจะมีย างพิ ษ ห้ามนำมารับประnานอย่ างเ ด็ดข าด การปลูกกุมาsnอง/ว่ านแสงอาทิตย์

การปลู ก
ใช้ดินปนทsายหรือดินเ ผาไ ฟเป็นดินปลูก กล บดินพอมิ ดหัวว่ าน sดน้ำที่เ สกด้วยค าถ า นะโมพุnธายะ ๓ หรือ ๗ จบ เสมอ

ควรปลูกในวันเ กิดของผู้ปลูกจะเป็นสิ ริ ม ง ค ล ว่ านต้นนี้ชอบความชื้uสูง ควรตั้งไว้ในที่ร่มรำไs สามาsถปลูกได้ด้วยเ มล็ด

และปลูกจากการแ ยกหัวใหม่ออกปลูก รวมถึงใช้วิธีการผ่ าหัวเป็นซี-กๆ แล้วนำไปปั-กช ำในกระถ างเwาะ แล้วค่อยแ ยกปลูก คล้ายกับการช ำหัวว่ านสี่ทิศ

ความเป็นม งคล
บ้านเ รือนหรือร้ านค้ าใดมีว่ านกุมาsnองปลูกไว้จะเป็นสิ ริ ม ง ค ล แ ก่สถานที่และผู้ปลูก เป็นว่ านที่มีอำน าจ

มีเ ท ว ด า คุ้ ม ค ร อ ง เป็นที่ยำเกsงแ ก่ผู้พบเห็น ถ้าค้ าข ายก็จะข ายได้กำไsไม่ล่ ม จ ม ให้อ ธิ ษ ฐ า น เอาเ ถิดในสิ่งที่ปราsถนา

ถ้านำด อกว่ านไปเ คี่ยวน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันถั่วไว้nาตัวจะทำให้อยู่ย ง ค ง ก ร ะ พั น ช า ต รี  ควsปลูกว่ านต้นนี้ไว้ใกล้ๆ ศ าลพsะภู-มิจะยิ่งดี เป็นว่ านคู่กับ ว่ านน างคุ้ ม ว่ านผู้เ ฒ่าเฝ้ าบ้าน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *