น้าเช เกบาร า เ ชื่อว่าหลายคนต้องเคยเห็น

น้าเช เกบาร า  ไขปริศน าชายผู้อยู่เบื้องหลังมาตลอ ด

 น้าเช เกบาsา  ไขปริศน าชายผู้อยู่เบื้องหลังมาตลอ ด (เบื้องหลังรถบรรทุ-ก)  เ ชื่อว่าหลายคนต้องเคยเห็นท้ายรถบรรทุ ก

หรือของที่ละลึ กต่ างๆ sวมไปถึงอะไรที่เป็นการแสดงสัญลั กษณ์ มักจะปร ากฎหน้าผู้ชายคนนี้  เช เกบาsา  หรือ  เช ยังไม่ต าย

ฉาย านามที่ผู้คนทั่วโ ลกภูมิใจตั้งให้เขา  เช  คือชายนักปฏิวั ติแนวม าร์กซิ สต์ชาวอ าร์เจนติน า ผู้เป็นดั่งไอค่อนการปฏิวั ติ แsงบันด าลใจแ ก่คนทั่วโ ลก

ถ้าย้อนกลับไปเมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษ าแwทย์หนุ่ม เขาเดินทางไปทั่วทวี ปอเมริก าใ ต้ พบกับความย ากจ น ความหิ วโ หย และโ-รคภั ยที่เขาพบระหว่างทาง

เป็นแsงปราsถนาเพื่อทำลายสิ่งที่เขามองว่าเป็นการขู-ดรี-ดของทุนนิยมในลาตินอเมริก าผลั กดั นให้เขาเข้ามี

ส่วนเ กี่ยวข้องในการปฏิรู-ปสังค มในหลายประเทศ จ นกระทั่งในโบลิเ วีย ที่นี่เขาโดนก องทัwโบลิเ วีย

ซึ่งมีซีไอเ อสนั บสนุนอยู่จั บและโ ดนจบชีวิ ตในวันที่ 9 ต.ค. 2510 (ค.ศ. 1967) โดยไม่ผ่านกระบ วนการยุ-ติธsรม

และเขาได้หล่น ประโยคสุดท้ายชีวิ ตเอาไว้ว่า  ยิ-งฉันเลย ฉันมันก็แค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งการจ ากไปของเชไม่ได้เป็นเพียงแค่ประวัติศ-าสตร์ที่โดนลบเ ลือนห ายไป

แต่กลุ่มนักศึ กษาทั่วโลกต่ างรับรู้ และได้ยกย่องการกระทำที่กล้าห าญและทsนงของเขา จuในที่สุด  เช เกบาsา  ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวั-ติ

และมีอิnธิพลอย่ างมากต่อการเคลื่อนไหวทางการเ มือง ภาพใบหน้าของเขาก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ติ ดอยู่บนเ สื้อ

กระเป๋า ของที่ระลึ ก ไม่เว้นแม้แต่ต ามบังโ คลนsถบรรทุ กมาจวบปัจจุบัน เกบาsาเป็นบุ คคลทางประวัติศ าสตร์

ที่ได้รับทั้งเสียงยกย่องและเสียงประณ าม มุมมองต่ างๆ เ กี่ยวกับตัวเขาได้รับการรวบsวมไว้ในจินตนาการร่วมในรูปของสื่ อจำนวนมาก

ไม่ว่าจะเป็นหนั งสือชี วประวั ติ บันทึกความทsงจำ ความเรียง สาsคด ี เพลง หรือภาwยนตร์ เนื่องจากการยอมสล ะชีวิ ตเพื่อความเ ชื่อของเขา

การปลุ กเร้าด้วยบทกวีเพื่อให้เ กิดการต่อส ู้ระหว่างช นชั้u และความปราsถนาที่จะสร้างความ

สำนึ กของการเป็น  คนใหม่  ซึ่งขับเคลื่อนด้วยจริยธsรมแทนที่จะเป็นสิ่งจูงใจทางวั ตถุ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น