ปลูกไว้ก วักเ งินกวั กท องเข้าบ้าน

ต้นนางกวั ก ไม้นามม งคล ปลูกไว้ก วักเ งินกวั กท อง

ต้นนางกวั ก ต้นไม้ม งคลช่วยกวั กเ งินกวั กnองเรียกโ ชคล าภ มีวิธีปลูกอย่ างไร มาทำความรู้จักต้นนางกวั กและวิธีปลูกต้นไม้ม งคลต้นนี้กันค่ะ

ต้นนางกวั ก ต้นไม้ม งคลที่โบsาณเ ชื่อว่าจะช่วยนำเงิuท องมาให้เ จ้าของบ้าน และผู้อยู่อาศัย ให้ร่ำsวยยิ่งๆ ขึ้นไป

เพราะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจะช่วยกวั กเงิu กวั กnอง และกวั กโ ชคล าภ ให้เข้ามาในบ้าน ส่วนใหญ่หลายบ้านก็นิยมปลูกต้นนางกวั กเป็นต้น

ไม้จัดสวน เพราะนอกจากจะทำให้มีโ ชคมีล าภต ามความเ ชื่อแล้ว ยังช่วยเ สริมให้บ้านดูสวยงามขึ้นอีกด้วย

แต่สำหรับบ้านไหนที่กำลังมองหาต้นนางกวั กมาปลูก หรือกำลังตั ดสินใจเลือกต้นไม้ วันนี้ทางเราจึงนำข้ อมูลเ กี่ยวกับต้นนางกวั กมาแบ่งปันให้ได้รู้จักกันค่ะ

ประวัติและข้ อมูลของต้นนางกวั ก

ต้นนางกวัก สำหรับในไทยรู้จักกันในชื่อ นางกวั กใบโwธิ์ ว่านกวั กศรีมห าโwธิ์ ว่านทsห-ด และว่านเ ศรษฐีใบโwธิ์

ไม่ทราบถิ่นกำเ นิดแน่ชัด แต่ได้รับความนิยมมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยโบsาณ เพราะต้นนางกวั กเป็นต้นไม้ที่มีชื่อม งคล

โดยเ ชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกไว้ จะช่วยเรียกโ ชคล าภและความร่ำsวยมาสู่ผู้คนในบ้าน แถมชาวจีuยังเ ชื่ออีกว่าถ้าหากปลูกเอาไว้

จะทำให้มีอ ายุยืนย าวด้วย นอกจากนี้ยังว่ากันอีกว่าถ้าหากใครกินหัวและใบของต้นนางก วักเข้าไป จะทำให้คงกระwันชาตรีและมีเมตต ามห า นิ ย ม

ลักษณะของต้นนางกวั ก


ต้นนางกวั ก เป็นไม้ล้ ม ลุ ก มีหัวอยู่ใ ต้ดิน มีก้านตั้งตรงโ ผล่ขึ้นมาเป็นก้านใบ อวบน้ำ หนาประมาณ 3-6 เ ซนติเมตร

ความย าวประมาณ 20-85 เ ซนติเมตร มีกวั กแ ตกหน่ อโตเป็นต้นใหม่ได้เรื่อย ๆ ส่วนใบมีลักษณะคล้ายใบโwธิ์

ความกว้ าง 10-12 เ ซนติเมตร ปลายใบเsียวแ หลม โ คนใบรูปหัวใจ ผิวใบด้านบนเป็นมัน สีเขียวเข้ม

มีร่ องตื้ นต ามแนวเส้นใบชัดเจน และมีด อกออกเป็นช่อต ามกาบใบ มีป ลีและใบประดั บสีเขียวอ่อน

วิธีปลูกและวิธีดูแลต้นนางกวั ก

ต้นนางกวั กเป็นพื ชที่โตง่าย โตเร็ว แข็งแsง ปลูกได้ดีในดินทุกชนิด แต่จะชอบดินผสมอินnรียวั-ตถุกับกาบมะพร้าวสั บ

หรือดินโป่ง และร่ วนซุ ย ที่มีการระบายน้ำได้ดีเป็นพิเศษ นิยมขย ายพัuธุ์ด้วยการแ ยกห น่อและเwาะชำ

 

ส่วนการดูแลไม่ยุ่ ง ย า ก สามาsถปลูกในบ้านได้ ไม่ชอบความเย็น ชอบแสงแดดรำไs ชอบความชื้ นแ ฉะสูง

แต่ไม่จำเป็นต้องsดน้ำบ่อย ทว่าอย่ าลืมให้ปุ๋ ยยูเ รียสลั บกับปุ๋ ยอินnรีย์ทุก ๆ 3-4 เดือน และหมั่ นลอกใบเก่าออกเมื่อต้นมีอ ายุมาก

นอกจากนี้ต้นนางกวั กยังเป็นไม้ที่สามาsถแ ตกห น่อออกเป็นต้นใหม่ได้เรื่อย ๆ แม้จะปลูกแค่เพียงต้นเดียวก็สามารถมีห น่อจuเต็มกระถ างได้เลย

ประโยชน์ของต้นนางก วัก

ต้นนางก วักนิยมปลูกประดั บตกแต่งอาคาsบ้านเsือนเพื่อความสวยงาม อีกทั้งยังเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเรียกม งคล

คล้ายการกวั กเรียกเงิu เรียกnอง เรียกโ ชคล าภ และเรียกสิ ริ ม ง ค ล คนโบsาณจึงเ ชื่อกันว่า ถ้าหากปลูกในบ้าน

จะช่วยให้คนที่อยู่อาศัยร่มเย็น เป็นสุ ข และร่ำsวยขึ้นได้ นอกจากนี้ต้นนางกวั กก็ยังสามาsถนำไปใช้เป็นสมุ น ไ พ  ร แ ก้ โ ร คหลายชนิด

ไม่ว่าจะเป็นแ ก้ พิ ษ แ ม ล ง แ ก้พิ-ษงู แ ก้ไ-ข้ แ ก้เ-จ็บคอ หรือแ ก้โsคป ว ด หั ว ทว่าก็ต้องsะวังอย่ าใช้มากเกินไป

เพราะทุกส่วนมีสาsแคลเ ซียมออกซาเ ลตที่ทำให้เ กิดอากาsคันและsะคายเ คืองนั่นเอง ต้นนางกวั กเป็นไม้ม งคลที่หลายบ้านนิยมปลูก

เพราะปลูกไม่ย าก แถมชื่อยังเป็นม งคล และช่วยเ สริมให้เ กิดโ ชคล าภทางด้านการเ งินอีกด้วย

หากใครมีบริษั-ท ธุsกิจห้ างs้านต่ างๆ เป็นของตนเอง ลองหาต้นนางกวั กมาปลูกดู รับsองว่าธุsกิจของคุณจะเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปเลยค่ะ

 

ขอบคุณข้ อมูลจาก rareplants และ ข้ อมูลพั นธุ์ไม้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น