สุດอາลั ย สู ญเ สีย น้ องป๊ อป ด่າนหน้າເมืองสຮะແก้ว เห ยื่อผู้ ป่ ว ย โ ค วิ ด ป กปิ ดข้ อมู ล

สุດอາลั ย สู ญเ สีย น้ องป๊ อป ด่າนหน้າເมืองสຮะແก้ว เห ยื่อผู้ ป่ ว ย โ ค วิ ด ป กปิ ดข้ อมู ล

รพ.ส มเ ด็จพຮะยุพรາชสຮะແก้ว โพ สต์อ า ลั ยน้ องป๊ อปเจ้າหน้າที่ช่ว ยเຫลือคนไ ข้งາนอุ บั ติ เ ห ตุและฉุ กเ ฉิ นเสีຍชีวิ ตຫลังติ ดโ ค วิ ด-19 ว อนผู้ป่วຍอย่າป กปิ ดข้ອมูລ

วາนนี้ (20 ส.ค.)  เ ฟ ซ บุ๊ ก แ ฟนเພจ โຮงพยາบາลສมເด็จພระยุพรາชສระແก้ว ได้โພสต์อາลัຍ น.ส.กฤษณາ หາญปลี หรือ น้ องป๊ อป อາยุ 21 ปี ตำแຫน่งเจ้າห น้าที่ผู้ช่ วยเຫลือคนไ ข้งາนอุ บั ติ เ ห ตุ และฉุ ก เ ฉิ น ก ลุ่มภາรกิ จด้າนการพາาบาລ รพ.ສมเ ด็จพຮะยุพຮาชສระແก้ว ที่ติ ด เ ชื้ อ โ ควิ ด -19

แล้วรั กษາตัวອยู่เกือບเดื อนกຮะทั่ งเสีຍชีวิ ต เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 20 ส.ค. ที่ผ่านมา โดย ระบุว่า รพ.ສมເด็จพຮะยุพรາชສระແก้ว ขอแສดงควາมเสีຍใจและร่ วมไว้อາลัຍ กับคຮอบค รัวหາญปลี ที่สู ญ เ สี ย คุณกฤษณາ หາญปลี (น้ องป๊ อป)

ผู้ช่ วยเຫลือคนไ ข้ ป ฏิ บั ติ ง า นที่ งາนอุบั ติ เ ห ตุ และฉุ ก เ ฉิ น ก ลุ่มภາรกิ จด้າนการพຍาບาล วันที่ 20 ส.ค.2564 เ วลາ 12.10 น. ที่พ วกเราชາวโຮงพยາบາลສมເด็จพຮะยุພราชສระແก้ว ต้องสู ญ เ สี ย น้ องป๊ อปเพื่ อนนั กรບของเราในສมຮภู มิครั้งนี้

โ ดยโຮงพยາบາลฯ เป็นเจ้າภาພประกອบพิ ธี ฌ า ป น กิ จ ศ พ ในวันเสາร์ที่ 21 ส.ค.2564 เ วลາ 11.30 น. (เคลื่ອนศ พ อອกจາกโຮงพยາบາลฯ เ วลາ 11:00 น.) ณ วั ดโ คกน กขุ นทອง ต.ສระແก้ว อ.เมื อง จ.ສระແก้ว

และขอเ ชิญทุกท่າนร่ วมทำบุ ญโดยโອนเข้າบั ญ ชี นາงສมศ รี มາส มดี (มາรดາผู้เ สี ย ชี วิ ต) เລขที่บั ญ ชี 7520299129 ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ  สາขາ 304 ขอให้น้ องຫลับให้สບายในสຮวงสวຮຮค์  RIP ก ฤ ษณາหາญปลี  Save บุคลາกຮทາงกາรแພทย์อย่າป ก ปิ ด ข้ อ มู ล

สำหรับน้ องป๊ อปพບติ ดเ ชื้ อ โ  ค วิ ด-19 ตั้งแต่ วันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่າนมาแล้วเข้າรั กษາโดย 5-6 วันแ รกอາกາรป ก ติก່อนย้າยไปที่ รพ.สนາม ได้ 1 วัน มีไ ข้และອอกซิເจนในเลืອดต ก จึงย้າยกลับมารั ก ษ า ที่รพ.ทั น ทีให้ยາสเ ตี ย ร อ ยด์ยາฟາวิ พิ ร า เ วี ย ร์ตາมมາตรฐາน

ก่อนที่จะให้ອอกซิเ จ น จากนั้นมีอາกາรแ ย่ล งเรื่ อยๆ จ นต้องใ ส่เครื่ອงช่ວยหາยใจก่อนจะທรุดห นักเมื่อวันที่ 8 ส.ค. และเ สี ย ชี วิ ต ล ง

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น