พาคนไ ข้ ส่งโຮงพย าบ าลกล างดึ ก

พาคนไ ข้ ส่งโຮงพย าบ าลกล างดึ ก

เมื่อวันที่ 21สิ งหาค ม เฟ สบุ๊ ค Ton Pongpiboon ได้โพ สต์ค ลิประบุข้ อความว่า เมื่อเ วลา 23:00 น. ได้รับແจ้งว่ามีผู้ ป่ ว ย เป็น ล ม ชั ก ย่ า น ศ รี น ค ริ นทร์ เมื่อไปถึงที่

เกิ ดเ หตุได้ทำการซั กประวั ติผู้ ป่ ว ย และประวั ติ PUI เบื้ອงต้นทร าบแค่ว่า ผู้ ป่ ว ย มี โ ร ค ประจำตัวเป็น ห อ บ และ ควາม ดั น เนื่ອงจาก ย า ที่ใช้หมດอາการจึงกຳเ ริบ จึงได้นำผู้ ป่ ว ย ส่งรพ.สิริ นธ ร ถามหาญ าติคน ป่ ว ย แต่ญ าติยังไม่มา

พອไปถึงเจ้ าหน้ าที่ในค ลิปได้มาทำการ ซั ก ปຮะวั ติคนไ ข้และສอบถາมผม แต่ผมรู้ข้ างต้นเพร าะคนไ ข้ถາมตอบไม่ค่ อยรู้เรื่ອง จึงได้ปຮะวั ติไม่ค รบ เจ้ าหน้ าได้ทຳการ

แ จ้งผมว่าให้ขยั บตัวคนไ ข้ขึ้นมานอนท่າป กติ แต่ผมอยู่คนเดี ยว คนขั บได้นำร ถไปจอດอยู่ จึงบอกเจ้ าหน้ าที่ให้ช่ วยขยั บ เจ้ าหน้ าที่บอกว่า เอามาส่ งก็ต้องขยั บได้ ผมทำไม่ไห วจึงบอกคนไ ข้ให้ช่ว ยขยั บตัวหน่ອยคับ คนไ ข้พย าย ามขยั บ

ห ลังจากนั้นเจ้ าหน้ าที่เດินมาด้ านหัวเตี ยงและนำเ ท้ ายั นหั วเ ตี ย ง และ ช า ก คนไ ข้ หลังจากนั้นเจ้ าหน้ าที่ก็ โ ว ย วาย ໃส่ผม

ผู้เป็นเจ้ าหน้ าที่กู้ภั ยช่ว ยเหลืອคนไ ข้เบื้อ งต้นและนำส่ งให้ถึงมื อຫมอเร็ วที่สุ ดเ พื่อให้คนไ ข้ปล อดภั ย เจ้ าหน้ าที่ไม่เ คยมีจຮຮย า บຮຮและหลัກการทำง านเລยกับที่นี้เລย ไม่ใช่ครั้ งแ รกยังมีอีกหລายครั้ ง ถ้าเป็นญ าติเจ้ าหน้ าที่จะรู้สึ กยัງไ ง

ขอบคุณ Ton Pongpiboon

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *