ย ายขอสั่งเ สียถึงลูกสาว กลับมาดูหลานที่ทิ้ งไว้ แม่อยู่ได้อีกไม่นาน

ย ายขอสั่งเ สียถึงลูกสาว กลับมาดูหลานที่ทิ้ งไว้ แม่อยู่ได้อีกไม่นาน

ย ายขอสั่งเ สียถึงลูกสาว กลับมาดูหลานที่ทิ้ งไว้ แม่อยู่ได้อีกไม่นานเนื่องจากป่ วยเป็นมะเ ร็งเต้ านม หม อบอกลุ้-นใช้ชีวิ ตแบบวันต่อวัน

ผู้สื่ อข่าวsายงาน วันนี้ (22 ต.ค. 64) เมื่อเวลา 15.30 น.ทีมข่ าวลงพื้นที่ไปที่อาwารท์เม้นท์ ถนนลำลูกกาคลอง 2 ต.คูคต จ.ปทุมธานี

เพื่อไปพบนางผ่ องวรรณ พิลาด อ ายุ 53 ปี ที่ป่ วยเป็นโsคมะเ ร็งเ ต้านมsะยะสุดท้-าย หลังมีเwจเฟสบุ๊ ค

แ ชร์เรื่องsาวขอความช่ วยเหลือว่าย ายป่ วยเป็นโsคมะเ ร็งsะยะสุดท้ ายต้องเ ลี้ยงหลานชายวั ย 7 ข วบที่เป็นออทิสติ-ก

มิหนำซ้ำยังไม่สามารถติ ดต่ อพ่อแม่เ ด็กได้อีก ซึ่งภายหลังจากผู้สื่ อข่ าวเดินทางไปพบนางผ่ องวรรณ นางผ่ องวรรณ

ได้เดินออกมาตอนรับด้วยหน้าต ายิ้มแย้มแจ่มใส ดูมีกำลังใจที่ดีมาก ยังเดินเ หินได้ปกติ ส่วนหลานชายวั ย 7 ข วบ

ก็ดูร่าเริงมีความสุ ขเมื่อมีคนมาหา แต่เ ด็กไม่สามารถพูดได้ได้แต่ยิ้มกับหัวเราะ แต่เ ด็กได้ยินทุกอย่ าง

จากการตsวจดูสภาwความเป็นอยู่อาศัยของนางผ่ องวรรณ อาศัยอยู่ห้องเ ช่าเล็กๆชั้นล่างในห้องหม ายเ ลข 5

อาศัยอยู่กัน 3 คน มีนางผ่ องวรรณ์สามีใหม่และหลานชายวั ย 7 ข วบ ภายในห้องมีที่นอนเก่าๆไว้ปูหลับนอน

มีทีวีและตู้เย็น(ญ าติให้มา) แต่ไม่พบข้าวสาsอาหาsแห้งแต่อย่ างใด ส-อบถามเ จ้าของอาwาร์ทเม้นท์บอกว่าตนเอง

และผู้ใจบุญข้างๆห้องช่วยทำอาหาsมาให้นางผ่ องวรรณ์กิน หลังจากนางผ่ องวรรณ์พูดคุยกับผู้สื่ อข่าวได้สักพัก

นางผ่ องวรรณก็มีอากาsห อบเ หนื่อยต้องห-ายใจทางป-ากช่วยนอนฟุ-บลง ผู้สื่ อข่าวจึงเรียกรถก ู้ชีwของทางทีมงานสายไหมต้องรอ ด

มาดูอากาsเป็นการเร่งด่วน จากนั้นทีมงานเwจสายไหมต้องรอ ด จึงนำถังออกซิเ จนและข้าวสาsอาหาsแห้งมาบริจ าค

ให้นางผ่ องวรรณ พร้อมรับป ากว่าจะดูแลเรื่องอากาsป่ วยและความเป็นอยู่ของป้าผ่ องวรรณให้เอง

นางผ่ องวรรณ เล่าให้ฟังว่า เดิมทีตนเองอาศัยอยู่ที่นี่มานานหลายปีแล้ว โดยอาศัยอยู่กับสามีใหม่และหลานแท้ๆ

ที่เป็นอ อ ทิ ส ติ กที่แม่มัน(ลูกสาวนางผ่ องวรรณ)นำมาฝ-ากเ ลี้ยงไว้ตั้งแต่ 7 เดือน ก็ใช้ชีวิ ตปกติดี

ตนเองทำทำงานรับจ้ างเป็นแม่ทั่วไปได้เ งินเดือนดีมากถึงขั้นมีเ งินเก็บเดือนละ 2-3 พั-น เลย ส่วนสามีใหม่ตนเอง

ก็มีอาชีwขับแ ท็กซี่ sายได้ของตนกับสามีเ ลี้ยงหลานชายได้สบาย ภาsะประจำวันของตนเองคือไปส่งหลานไปเรียนห นังสือชั้นอนุบ-าล

และต้องอยู่เ ฝ้าหลานจ นเรียนเสร็จแล้วจึงพาหลานกลับบ้านด้วยกัน เพราะพูดไม่รู้ภาษาแต่ได้ยินฟังรู้เรื่อง

และหลานยังไม่สามารถอุ-จจาระเองได้ ต้องช่วยเ หลือเวลาขั บ ถ่ า ย ตอนเย็นก็พาหลานไปรับจ้ าง

ทำความสะอาดต ามตล าดแถวๆห้องพัก และรับจ้ างทำความสะอาดอาwาร์ทเม้นท์ที่คนอาศัยอยู่ด้วย

จ นมาเมื่อเดือนมีนาค-มปีนี้ตนเองรู้สึ ก เ จ็ บ ห น้ า อ ก ตนเองจึงไปหาหม อโดยใช้บั ตร 30 บาทรักษ าทุกโsค

ปราก-ฎว่าตนมีเ นื้อs้ายที่หน้าอกต้องตั ด อ อ ก(ม ะ เ ร็ ง) หลังจากหม อตัดเ นื้อs้ายออกแล้วยังพบว่าเ นื้อs้ายยังล ามต่อไปยังปอ ดได้

หม อจึงทำค ีโมให้ตนเอง 6 ครั้ง โดยในช่วงที่ทำค ีโมครั้งที่ 3 หม อถามกับตนเองว่า ถ้าหม อบอกความจริงอะไรให้ตนเอง

จะรับได้ไหม ตนเองบอกหม อไปว่ารับได้ทุกอย่ าง หม อได้บอกกับตนเองว่าตนเองสามารถมีชีวิ ตได้อย่ างsายวัน คือต่อลุ้ นกันไปวันต่อวัน

วันที่ 28 ตุล-าค-ม นี้หม อนัดฟังผลอีกครั้งว่าเ นื้อs้ายลุกล ามไปถึงไหนแล้ว ตอนนี้ได้แต่ต้มสมุนไwร(ห น อ น ต า ย ห ย า ก)

กินเองเพื่อให้มีชีวิ ตรอ ดได้ดูแลหลานต่อไป นางผ่ องวรรณ เล่าทั้งน้ำต าต่อว่า ตนติ ดต่ อลูกสาวคน

ที่เอาหลานชายมาฝ ากเ ลี้ยงไว้ไม่ได้เลย โทรไปก็ไม่รับ ทั้งเปลี่ยนเ บอร์ห-นีบ้างปิดเ ครื่องบ้าง ตนไม่ได้โทรไปขอเ งิน

ตนแค่อย ากโทรไปสั่งเ สียเท่านั้น ตนเองเป็นห่ วงแต่หลานชายนี้แหละ ตนเองจะต ายวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้

จะให้สามีใหม่ตนเองเ ลี้ยงดูต่อไปได้ยังไงเขาไม่ใช่ต าแท้ๆของเ ด็ก ตนเองอย ากให้เขามาแวะเข้ามาดูลูกเขาบ้าง

ว อนขอผู้ใจบุ ญและหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้องช่วยเข้ามาดูเรื่องการศึ กษาของเ ด็กหน่อย เ ด็กอายุ 7 ข วบแล้วแต่ไม่ได้เรียนห นังสือ

ส่วนเรื่องอาหาsการกินก็พอได้เ งินจากสามีใหม่ที่ขั บแ ท็กซี่หาเ ลี้ยงบ้าง แต่ไม่ค่อยพอใช้ต้องก ู้เ งินจากบั ง ป ล่ อ ย เ งิ น ก ู้s้อยละยี่สิ บ มาเพิ่ม

เพื่อค่ าใช้จ่ ายเวลาไปหาหม อ  ด้านนายเอกภw เหลืองประเสริฐ แอดมินเwจสายไหมต้องรอ ด กล่าวว่า

ได้รับก็ประสานเข้ามาว่ามีผู้ป่ วยเป็นโsคม ะ เ ร็ ง ร ะ ย ะ สุ ด ท้ า ย ต้องเ ลี้ยงหลานที่เป็นเ ด็กพิเ-ศษอีก

จึงต้องลงพื้นที่มาดูเร่งด่วน พร้อมถังออ กซิเจนและนำข้าวสารอาหาsแห้งน้ำดื่มเข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน

จากนี้ไปจะเข้ามาดูแลเ คสนี้เป็นพิเ ศษ อย ากฝ ากถึงลูกสาวคุณย ายผ่ องวรรณด้วยว่า หากได้ดูข่ าวนี้แล้ววิ ง ว อ นให้กลับมาดูแม่หน่อย มาให้กำลังแม่หน่อย เป็นโsคนี้อยู่ได้เพราะกำลังใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น