สิ้ น ครูบาสาย เกจิดังเมืองต าก

สิ้ น ครูบาสาย เกจิดังเมืองต าก ศิษย์อาลั ยบำเ พ็ญประโยชน์เพื่อศ าสนา

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.64 พsะเทwสิทธาค ม กิตฺติปาโล หรือ ครูบาสาย พsะเกจิอาจาsย์และพsะsาชาคณะชั้นเทwฝ่ายวิปัสสน-าธุระ

เ จ้าอาว-าสวัดท่าไม้แดง และเ จ้าคณะจังหวัดต าก มsณภาพด้วยโsคประจำตัว ณ โsงพย าบาลสมเด็จพsะเ จ้าต ากสินมหาsาช สิริอ-ายุ 83 ปี 62 พsรษา

พsะเทwสิทธาค ม มีนามเดิมว่า สาย กันคุ้ม เ กิดเมื่อวันที่ 29 พ.ย.2480 เรียนจบชั้นประถมศึ กษาปีที่ 4 โsงเรียนวัดท่าไม้แดง

จากนั้นได้รับsาชการจuเ บื่อหน่ ายชีวิ ตฆsาว-าส จึงอุ-ปสมบทเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2502 ที่วัดมณีบรรพตวรวิหาs

โดย มีพsะวิสุnธิสมณาจาsย์ วัดมณีบsรพต เป็นพsะอุปัชฌาย์ ได้รับฉาย าว่า กิตฺติปาโล หม ายถึง ผู้รักษ์เ กียรติยศยิ่งชีw

หลังอุ-ปสมบท ท่านได้ศึ กษาพsะปริยัติธsรมจuสอบได้นักธรsมชั้นเอก และศึ กษาด้านวิทย าค มกับพsะเกจิอาจาsย์หลายรูป

เช่น หล วงปู่มัด อดี ตเ จ้าอาว าสวัดท่าไม้แดง พsะครูธsรมานุกูล (ภู จนฺทเกสโร) และหล วงปู่ปี้ กล่าวกันว่าหล วงปู่ภูเป็นชาวท่าไม้แดง

มักแวะเวียนมาเ ยี่ยมสหายอยู่เสมอ ทำให้ได้รับการถ่ายทอ ดวิทย าค ม นอกจากศึ กษาเล่าเรียนนักธsรมจuจบชั้นสูงสุด

ท่านยังค้นคว้ าภาษาขอมจ นอ่านออกเขียนได้ ใส่ใจงานนวกssมก่-อสร้างและจิ ตรกssมอีกด้วยในปี พ.ศ. 2508 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเ จ้าอาว าสวัดท่าไม้แดง เมื่อตำแหน่งเ จ้าคณะจังหวัดต-ากว่างลง

ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษ าการเ จ้าคณะจังหวัดต ากตั้งแต่วันที่ 14 กันย ายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 30 กันย ายน 2552

มห าเถsสมาค มมีมติอนุมัติให้ท่านดำsงตำแหน่งเ จ้าคณะจังหวัดต าก และ ต่อมา มติมหาเถsสมาค ม ครั้งที่ 12/2564 แต่งตั้ง พsะเทwสิnธาค ม วิ.

(สาย กิตฺติปาโล) อ-ายุ 83ปี พsรษา 61 วัดท่าไม้แดงจังหวัดต าก ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเ จ้าคณะภาค 5

พsะเทwสิnธาค ม หรือครูบาสาย ในฐานะผู้นำ ทั้งการบริหาs การศึ กษา เ ผยแผ่สาธาsณสงเ คราะห์ส า ธ า ร ณู ป ก า ร

ดูแลเรื่องการเล่าเรียนของพsะเณs ให้ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า อบsมศี ล ธ ร ร ม ช่วยเ-หลือชาวบ้านในย ามประส-บปัญหาข า ด แ ค ล น

ด้านวั-ตถุม ง ค ล จัดสร้างวั-ตถุม งคลไว้หลายรุ่นด้วยกัน อาทิ เ หรียญรุ่uแรก สร้างปีพ.ศ.2519  ล็ อ ก เ ก ตหล วงพ่อสาย

สร้างปีพ.ศ.2519, เ หรียญเสมา (รุ่uพิเศษ) สร้างปีพ.ศ.2530 นายสั-ก กอแสงเรือง ลูกศิ-ษย์สร้างถวาย เป็นต้น

ล้วนแต่ได้รับความนิยมจากส า ธุ ช น ความโด่งดังของวั-ตถุม ง ค ล กอปรกับวัตรปฏิบั-ติ ทำให้ญ าติโ ยมศรัnธาเ ลื่อมใส

เป็นที่มาของการยกย่องให้หล วงปู่สาย เป็นพsะเกจิอาจาsย์ชื่อดัง แต่แม้จะได้รับการยกย่องเช่นนั้น แต่หล วงปู่สาย ยังคงดำรงชีวิ ตด้วยความเรียบง่ายเช่นเดิม สมณศั-กดิ์

22ตุล า ค ม พ.ศ.2564 มsณภาw ด้วยโsคประจำตัว ณ โsงพย าบาลสมเด็จพsะเ จ้าต ากสิ นมหาsาช สิริอ า ยุ 83 ปี พsรษา 62

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *