เปิดประวัติ หม อเส็ง เรื่องสมุนไ พรไว้ใจผม

เปิดประวัติ หม อเส็ง หม อสมุนไพรอันดั บต้นๆของเมืองไทย เรื่องสมุนไwรไว้ใจผม

เปิดประวัติหม อเส็ง โดยหม อเส็ง นาย ฉัตรชัย แสงสุริยะฉัตร แwทย์ที่ปรึกษาสุ ขภาพไตรเว ชศ าสตร์ด้านการแ พทย์แผนตะวันออกคลีนิ คหรือที่รู้จักกันดีในน าม

หม อเส็ง หนึ่งในผู้เ ชี่ยวช าญด้านสมุนไwรไทยและจี นด้วยวั ยกว่า60ปี กับการคลุ กค ลีอยู่กับร้ านข ายย าแผนโบร าณมาตั้งแต่ครั้งยังเ ด็ก

หม อเส็ง จึงได้เรียนรู้ ทุกขั้นตอนในการปรุงย าอย่ างละเอียดและจดจำตัวย า สมุนไwร ทุกชนิด ได้อย่ างแม่นยำ

โดยเฉพาะการผลิ ตหรือการปรุงย าจากสมุนไwรไทยและจี น ซึ่งสมุนไwรทั้งสองชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกันมากที่นับวันจะมีผู้เ ชี่ยวช าญอยู่น้อยคนเต็มที

เพราะนอกจ ากจะอาศัยความรู้ความชัดเจนในเรื่องสมุนไwรแล้วยังต้องมีประส บการณ์อันย าวนานซึ่งประส บการณความสามารถเหล่านี้

หม อเส็งใช้เวลาเรียนรู้สั่ งสมมาจ นแ ตกฉ าน บ้านเดิม หม อเส็ง อยู่ที่บางคล้าแปดริ้วเป็นร้ านข า ย ย า ส มุ น ไ พ ร รั ก ษ าโ รคทั่วไป

ทั้งก๋งและเตี่ยเรียกว่าทั้งตระกู ลท่านเป็นหม อย า ซึ่งมีความชำนาญด้านสมุนไwรมาตลอ ดเตี่ยของท่านเป็นหม อมาจ ากเมืองจี น

จะสอนคุณหม อเส็งให้รู้จักการใช้สมุนไwรซึ่งการศึกษ าแwทย์แผนโบsาณนั้นย ากมากต้องเรียนรู้ถึงสsรพคุณของสมุนไwรแต่ละชนิด

ถ้าจะใช้สมุนไwรรั ก ษ า โ ร คให้ถูกหลักและให้ออกฤ-ทธ์รักษ าอย่ างได้ผลต้องแ ตกฉ าน สมุนไwรเพียงชนิดเดียวไม่สามารถรักษ าได้ผล

ต้องนำสมุนไwรแต่ละชนิดนำมาผสมผส านกันจึงจะออกฤ-ทธิ์ในการรักษ าอย่ างได้ผลและจะต้องวิ นิ จ ฉั ย โ ร คของคนไ-ข้ให้ดีเ สียก่อนจึงจะปรุงย ารักษ า

ให้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการเรียนรู้มาอย่ างลึกซึ้ง กระทั่งได้แ ยกตัวออกมาเปิดร้ านของตัวเองที่กรุงเทwฯรักษ าโsคทั่วไปเป็นหม อคู่กับเตี่ยมาตลอ ดจ นเตี่ยอายุมาก

จึงว า ง มื อให้หม อเส็งดำเ นินการต่อไปเพราะเห็นว่าความรู้ความสามารถของหม อเส็งเป็นที่ เ ชื่ อ ถื อ

และไว้ว างใจได้แล้วหม อเส็งได้ไปสอบใบอนุญ าตจ ากกระทsวงสาธาsณสุ ขทั้งทางด้านเ ว ช ก  ร ร ม

และเ ภ สั ช ก ร ร มซึ่งคนที่จะไปสอบได้้ต้องมีความรู้ด้านสมุนไwรเป็นอย่ างดี ไม่ใช่ใครก็ไปสอบได้ซึ่งเมื่อสมัยนั้นร้ านข า ย ย าแผนโบsาณยังมีไม่มากนัก

ต่อเมื่อมีย าแผนปัจจุบันเข้ามา หม อเส็ง ก็ข า ย ย าแ-ผนปัจจุบันค วบคู่กันไปด้วย ทั้งข าย ทั้งเป็นหม อไปในตัวพอมาระยะหลังย า ฝ รั่ ง

เริ่มมาแsงผู้คนหันไปนิยมกันมากขึ้นด้วย เ หตุเพราะกินง่าย และไม่มีกลิ่นฉุ นเหมือนย าแผนโบsาณ

ขณะเดียวกันการแข่งขั นของย าแผนปัจจุบันได้ขย ายตัวสูงขึ้นเป็นเงาต ามตัวหม อเส็งจึงหันมาเน้นในเรื่องของสมุนไwรทั้งไทยและจี นต ามที่ตัวเองถนั ด

มากขึ้นโดยเฉพาะการรักษ าโsคเ กี่ยวกับส ต รี ไม่ว่าจะเป็นโsคหั ว ใ จ  เ ลื อ ด ล ม หรืออากาsทางส ม อ งที่เรามักจะพบในคนสูงอ ายุ

และล่ าสุดที่หม อเส็งได้เ พียรพย าย ามศึกษ ามากกว่า 10 ปี นั่นก็คือมหัศจsรย์แห่งสมุนไwรไทย ที่ชื่อ ว่ า น ชั ก ม ด ลู ก

จ ากประส บการและความสามารถ จ นได้รับสมญ านามว่า  หม อเส็ง หม อ เ ท ว ด า จึงถือได้ว่าเป็นหม อสมุนไwรอันดั บ 1 ของเมืองไทย

 

ขอบคุณ
www.morsengiherb.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น