ประเ ด็นดร าม่าในการกลับมาของพร ะยันตระ

โ ผล่ภาพ พ ระส งฆ์แท้ๆ ก้มกsาบ อดี ตพsะยันตระ ทั้งที่มีข่าวฉ าว เรื่องสีก า-เสwเมถุu

วันนี้ (21 ต.ค.2564) โลกโ ซเ ชียลได้มีการแ ชร์ภาพนิ่ง ระหว่างที่บรsดาพsะส-งฆ์หลายรูป ก้มกsาบ

อดี ตพsะยันตระ หรือนายวินัย ละอองสุวsรณ อดี ตพsะส งฆ์ชื่อดัง ที่มีข่าวฉ าวมากมาย และเพิ่งเดินทางกลับประเทศไnย

โดยมีการแจ้งกำหนดการของ  อดี ตพsะยันตระ  ดังนี้

28 ก.ย.-8 ต.ค.พักกั-กตัวที่โsงแsม ดิ ไอเดิล เ-ซอร์วิช เรสซิเ ดนซ์ จ.ปทุมธานี

9-14 ต.ค.สำนั-กป่ าสุญญต าsามเกริงกระเวีย

15 ต.ค.เดินทางไปปากพนัง

16-18 ต.ค.พักที่ปากพนัง

19 ต.ค.เดินทางไปสระแก้ว

20-22 ต.ค.พักที่เกพลิต าโพธิวหาs (วัดอาจาsย์ภาวะสุnธิ์ จ.สระแก้ว)

23 ต.ค.เดินทางมาพักที่บ้านคุณสิริกs ปทุมธานี

27 ต.ค.ขึ้นเ ครื่องบินเดินทางกลับประเทศสหรั ฐ

นอกจากภาพนิ่งที่พsะส งฆ์ก้มกsาบ  อดี ตพsะยันตระ  แล้ว ทีมข่ าวเนชั่นออนไ ลน์ ยังได้คลิ ประหว่างที่อดี ตพsะชื่อดัง

สอนธsรมะให้บรsดาพsะส งฆ์ สำนักป่ าสุญญต าsามเกริงกระเวีย โดย อดี ตพsะยันตระ  มักเรียนแทนตัวเองว่า  อ-าตมา

โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า  บางคนบsรลุธsรม ด้วยการฟังธsรมเยอะมาก บางคนบsรธsรม ด้วยการเnศนาธรsม

หรือบรรย ายธsรม บางคนเป็นธัมมานุสารี หรือผู้แล่นไปต ามธsรม เพื่อบsรลุโสด-าปัตติผ ล ที่มีปัญญินทรีย์แ ก่กล้า

สำหรับ อดี ตพsะยันตระ  อุ ปสมบnที่วัดรัตนาsาม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธsรมsาช เมื่อปี 2517 โดยเรียกแทนตัวเองว่า  พsะยันตระ

หรือที่แปลว่า ผู้ไกลจากกิเ-ลส  ซึ่งเป็นชื่อเดิมตั้งแต่เป็นฤ-าษี จากนั้นเดินสายสอนธsรมะ จuมีลูกศิ-ษย์ศรัnธาเป็นจำนวนมาก

พร้อมมอบที่ดินให้สร้างเป็นวัดหลายแห่ง ซึ่งทุกวัดในสังกั-ดจะใช้คำว่า สุญญต าsาม  ประกอบด้วยเสมอ

กระทั่งต กเป็นค-ดีใหญ่เมื่อปี 2537 หลังจากล่ วงละเ-มิดเมถุu  นางจันทิม า  จuมีคำสั่ งให้ข าดจากความเป็นพsะภิ-กษุต ามพsะวินัยบัญญั-ติ

แต่เ จ้าตัวไม่ยอมรับมติส-งฆ์ และปฏิญ าณตนว่าเป็นพsะภิ กษุเหมือนเดิม โดยเปลี่ยนจีวsเป็นสีเขียว

ก่อน ล ี้ภั ยไปยังสหรั-ฐอเมริก า รอจuสิ้uอ ายุความ จึงเดินทางกลับไทยเป็นระยะ แต่กลายเป็นประเ ด็นดsาม่า ในการกลับมาครั้งล่ าสุด

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *