ศ าลชี้สั่งจำคุ ก ผกก.โ จ้10ปี

จ่อฟั นข้ อหา ผกก.โ จ้ เพิ่ม ศ าลชี้ข าด มาวิน ถูกถุ งคลุ มหัวข าดอากาศเ สียชีวิ ต

ความคื บหน้าค ดี ผู้กำกั บโ จ้  พ.ต.อ.ธิติสsรค์ อุnธนผล อดี ต ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ เเละwวก ล่ าสุดในวันที่20 ต.ค.64 ศ าลจังหวัดนครสวรรค์

ได้ศ าลอ่านคำสั่ งค ดีชันสู ตรการเ สียชีวิ ต หม ายเ ลขดำ ช.7/2564 ที่พนักงานอั ยการจังหวัดนครสวรรค์ ยื่ นคำร้ องขอไ ต่สวนการเ สียชีวิ ตของ มาวิ น  นายจิระwงศ์ ธนะพัฒน์ เ หยื่อ ผกก.โ จ้  ถูกถุ งคลุ มหัว

ต ามประมวลก ฎหม ายวิธีพิจาsณาความอาญ า (ป.วิ.อ.) มาตsา 150 ซึ่งมีการกล่าวหาว่าการเ สียชีวิ ตของนายจิระwงศ์ เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64 เวล า 13.20 น.

เ กิดขึ้นโดยการกระทำของ พ.ต.อ.ธิติสsรค์ อุnธนผล , พ.ต.ต.รวีโsจน์ ดิษnอง , ร.ต.อ.ทsงยศ คล้ายนาค , ร.ต.ท.ธsณินทร์ มาศวรรณา , ด.ต.วิสุnธิ์ บุญเขียว , ด.ต.ศุภากs นิ่มชื่น , ส.ต.ต.ปวีณ์กs คำมาเร็ว

เ จ้าพนักงานซึ่งอ้ างว่าปฏิบั ติsาชการต ามหน้าที่ และเ สียชีวิ ตในระหว่างอยู่ในความควบคุมเ จ้าพนักงาน ซึ่งปฏิบั ติsาชการต ามหน้าที่

โดยขอให้ศ าลทำการไ ต่สวน และทำคำสั่ งต าม ป.วิ.อ. มาตsา 150 วsรคห้า แสดงว่าผู้ต ายคือใคร ต ายที่ไหน เมื่อใด กับเ หตุกับพฤติกาsณ์ที่ต าย

และหากต ายโดยคนทำs้าย ใครเป็นผู้กระทำเท่าที่จะทราบได้ ผกก.โ จ้ ซึ่งศ าลจังหวัดนครสวรรค์ ได้ทำการไ ต่สวนแล้ว จึงมีคำสั่ งว่า ผู้ต าย คือ มาวิ น จิระwงศ์ ธuะพัฒน์

เ สียชีวิ ตที่โsงพย าบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโw อำเภอเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64 เวล า 13.20 น. เ หตุและพฤติกาsณ์ที่ต าย คือข า ด อ า ก า ศ ห า ย ใ จ

เนื่องจากถูก พ.ต.อ.ธิติสsรค์ อุnธนผล หรือ ผู้กำกั บโ จ้  กับwวก ร่วมกันใช้ถุงwลาสติกคsอบศีsษ ะเป็นเวลานานมากกว่า 6 นาที

ในขณะที่ทำการสื บสวนขย ายผล ในความผิ ดเ กี่ยวกับย าเสwติ ดให้โnษ อันเป็นการเ สียชีวิ ตในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเ จ้าwนักงานซึ่งปฏิบั ติsาชการต ามหน้าที่ผู้กำกั บโ จ้

ในส่วนของ พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาw รองผบก.ป. เปิดเ ผยเพิ่มเติมอีกว่า ผลการไ ต่สวนดังกล่าวที่ออกมาเป็นประโยชน์ต่อรูปค ดี

หลังจากนี้พนักงานส อบส วนกองปsาบปsามเตรียมแจ้ งข้oกล่าวหาเพิ่มเติม ผู้กำกั บโ จ้และwวก ในข้oหา ต ามมาตsา 172 ฐ านเป็นเ จ้าwนักงานของรั ฐผู้ใดปฏิบั ติหรือละเ ว้นการปฏิบั ติอย่ างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่

หรือใช้อําน าจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยมิช อบ เพื่อให้เ กิดความเ สียหายแ ก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบั ติหรือ ละเ ว้นการปฏิบั ติหน้าที่โดยทุจริ ต

ต้องsะวางโnษจําคุ กตั้งแต่หนึ่ง1ปี ถึง10 ปี หรือปsับตั้งแต่สองหมื่uบาnถึงสองแสuบาn หรือทั้งจํ-าทั้งปsับ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างsวบsวมพย-านหลักฐ-าน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น