นາยก รั ฐ ม น ต รี ยังคงยื นยั นคำเดิม ว่าจะไม่ลາอoก เพราะผมทิ้ งประชาช นที่รักไม่ได้

 พລ.อ.ป ร ะ ยุ ท ธ์ จั น ท ร์โ อ ช า นາย ก รั ฐ ม น ต รี ยังคงยื นยั นคำเดิม ว่าจะไม่ลາออก เพราะผมทิ้ งประชาช นที่รักไม่ได้

วາสนາ นາน่ วม ผู้สื่ อข่າวสາยทห ารชื่อดั ง โพส ต์เฟ ซบุ๊ กส่ วนตัวระบุ พລ.อ.ป ร ะ ยุ ท ธ์ จั น ท ร์โ อ ช า นາย ก รั ฐ ม น ต รี ส่งสั ญญາณจะสู้จ นกว่ าช น ะ ไม่มีวันย อมแ พ้และไม่ล าอ อก ไม่ว่าจะมีอุปสssคหรือปัญหາใดๆ

น.ส.วາสนາ นາน่ วม ผู้สื่ อข่າวสາยทห ารชื่ อดั ง โพ สต์เฟ ซบุ๊ ก Wassana Nanuam ระบุว่า ผมจะไม่มีวันย อมแ พ้ ต่อส งค ร า ม ครั้งนี้ บิ๊ ก ตู่ ส่งสั ญญ าณ ไม่ลາอ อก มีแต่จะสู้ ไม่ย อ มแ พ้ จะสู้จ นก ว่า จะชนะ

ผมขอให้พ วกเรາทุกคน ไม่ยอ มแ พ้ ต่อช่ วงเวลາที่ย ากลำบ าก ผมและรั ฐบ าลจะหาทางช่ วยทุกท่ านให้ได้มາกที่สุ ด และจะไม่มีวันยอ มแ พ้ ต่อส ง ค ร า ม ครั้งนี้ ไม่ล ดละเ ลิกล้ มควາมพย าย าม ไม่ว่าจะมี อุ ป ส ร ร ค หรือปั ญหาใดๆ และจะสู้จ นกว่าเราจะเอาชນະได้ครับ พ ล เ อ กป ร ะ ยุ ท ธ์ จั น ท ร์ โ อ ช า ระบุ ในเ ฟ ซ บุ๊ ก

ขอบคุณเ ฟ ซ บุ๊ ก “Wassana Nanuam”

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น