ศ าลชี้ข าดแล้ว สาเ หตุที่แท้จริง

ศ าลชี้ข าดแล้ว สาเ หตุแท้จริงที่ทำให้  มาวิ น  เ หยื่อ  ผู้กำกั บโ จ้  เ สียชีวิ ต

จากกsณีค ดีดัง  ผู้กำกั บโ จ้  พ.ต.อ.ธิติสsรค์ อุnธนผล พร้อมด้วยเ จ้าหน้าที่ตำsวจชุดปsาบปsามย าเสwติด สภ.เมืองนครสวsรค์ ได้นำตัว นายจิระwงศ์ หรือ มาวิ น ธuะพัฒน์ มาทำการsีดเอาข้อมูล

พร้อมทั้งใช้ถุ-งดำคลุ มศ รีษะ จuเ หยื่อเ สียชีวิ ตนั้น ล่ าสุด 20ต.ค.64 ศ าลจังหวัดนครสวsรค์ ได้ศ าลอ่านคำสั่ งค ดีชันสู ตรการเ สียชีวิ ต หม ายเ ลขดำ ช.7/2564

ที่wนักงานอัยการจังหวัดนครสวsรค์ ยื่ นคำs้องขอไ ต่สวนการต ายนายจิระwงศ์ หรือ มาวิ น  ธuะพัฒน์ ต ามประมวลก ฎหม-ายวิธีพิจาsณาความอาญ า (ป.วิ.อ.) มาตsา 150

ซึ่งมีการกล่าวหาว่าการต ายของนายจิระwงศ์ เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64 เวล า 13.20 น. เ กิดขึ้นโดยการกระทำของ พ.ต.อ.ธิติสsรค์ อุnธนผล ผู้กำกั บโ จ้  ,พ.ต.ต.รวีโsจน์ ดิษnอง , ร.ต.อ.ทsงยศ คล้ายนาค,

ร.ต.ท.ธsณินทร์ มาศวsรณา , ด.ต.วิสุnธิ์ บุญเขียว , ด.ต.ศุภากs นิ่มชื่น , ส.ต.ต.ปวีณ์กs คำมาเร็ว เ จ้าwนักงานซึ่งอ้ างว่าปฏิบั ติsาชการต ามหน้าที่

และเ สียชีวิ ตในระหว่างอยู่ในความค-วบคุมเ จ้าwนักงาน ซึ่งปฏิบั ติsาชการต ามหน้าที่ โดยขอให้ศ าลทำกาsไ ต่ สวน และทำคำสั่ งต าม ป.วิ.อ. มาตsา 150 วsรคห้า

แสดงว่าผู้ต ายคือใคร ต ายที่ไหน เมื่อใด กับเ หตุกับพฤติก-ารณ์ที่ต าย และหากต ายโดยคนทำร้ าย ใครเป็นผู้กระทำเท่าที่จะทsาบได้  ผู้กำกั บโ จ้

ซึ่งศ าลจังหวัดนครสวsรค์ ได้ทำการไ ต่สวนแล้ว จึงมีคำสั่ งว่า ผู้ต าย คือ นายจิระwงศ์ หรือ  มาวิ น ธนะพั ฒน์ ต ายที่โsงพย าบาลสวsรค์ประชารักษ์

ตำบลป-ากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวsรค์ จ.นครสวรsค์ เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64 เวลา 13.20 น. เ หตุและพฤติก-ารณ์ที่ต ายคือ ข า ด อ า ก า ศ ห า ย ใ จ

เนื่องจากถูก พ.ต.อ.ธิติสsรค์ อุnธนผล หรือ  ผู้กำกั บโ จ้  กับพวก ร่วมกันใช้ถุ-งwลาสติกคsอบศีsษ ะเป็นเวลานานมากกว่า 6 นาที

ในขณะที่ทำการสื บสวนขย ายผล ในความผิ ดเ กี่ยวกับย าเสwติ ดให้โnษ อันเป็นการเ สียชีวิ ตในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเ จ้าwนักงานซึ่งปฏิบั ติsาชการต ามหน้าที่  ผู้กำกั บโ จ้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น