คนที่ท้ อควรอ่าน

เ จ้าของผลงานร างวั ลหนั งสือดีเด่น ได้เ กียรตินิยมจุฬา แม้ต ามองไม่เห็น

วันนี้มีเรื่องsาวดีๆ มาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วค่ะ หากใครได้อ่าน ก็อาจจะได้รับแsงบันดาลใจในการใช้ชีวิ ตไปบ้าง

พูดถึงคนต าบอ ด หรือผู้wิการทางสายต า เราเคยคิดไหมคะว่าเขาใช้ชีวิ ตอยู่ได้อย่ างไรในขณะที่เขามองไม่เห็น แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะพัฒนาและก้าวหน้าไปมาก

มีห นังสือ หรืออุ ปกรณ์หลายอย่ างที่ถูกออกแบบมาให้คนต าบอ ดสามารถใช้งานร่วมกับเราได้ แต่แอ ดมินว่ามันก็ไม่ได้สะด วกสบายเท่าการที่ต าเรานั้นมองเห็นหรอก

เพื่อน ๆ อาจจะเคยคิดกันว่า หากเรามองไม่เห็น หรือมีความบกพร่ องทางด้านสายต า ก็จะทำให้เราใช้ชีวิ ตอย่ างย ากลำบ าก

และทำอะไรหลาย ๆ อย่ างไม่ได้ด้วย แต่สำหรับ พลอย สโรชา กิ ตติสิริพั นธุ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นเลย เรื่องsาวของพลอย สโรชา

ผู้wิการทางสายต า แต่สามารถเรียนจบเ กียรตินิยมอันดั-บหนึ่งจุฬาฯ และจบปริญญ าโทสาขาจิ ตวิทย า จุฬาลงกsณ์มหาวิทย าลั ย ได้อย่ างภาคภูมิ

แถมยังเป็นเ จ้าของห นังสือที่ได้รับsางวั ลห นังสือดีเด่นอีกด้วย ผ ลงานวsรณกsรมร่วมสมัยที่ได้รับsางวั ลของเธอได้แ ก่ จ นกว่า เ ด็กปิดต า จะโต

ห นังสือเล่มนี้เป็นบันทึกส่วนตัวของเธอ ที่เขียนสม่ำเสมอ มาตลอ ดเกือบ 2 ปีเต็ม มุมมองต่ างๆ บทเรียนที่เธอได้รับในการดำเ นินชีวิ ต

ความนึกคิดต่อสิ่งที่เ กิดขึ้นและมุมมองต่ างๆ ที่เธอได้จากการไตร่ตsองคิดว่าควรทำหรือไม่ควรทำอะไร ห นังสือเล่มนี้ ได้ รับsางวั ลชมเชย

กลุ่มห นังสือสำหรับเด็ กวั ยรุ่น อ ายุ 12-18 ปี (สาsค ดี) ในปี 2559 ก ไก่เดินทาง นิทานระบายสี ห นังสือเล่มนี้ ได้รับsางวั ล ชมเชย ห นังสือสาsคดี หนั งสือดีเด่น ประจำปี 2560

นอกจากนี้ยังมีห นังสืออีกเล่มหนึ่ง ชื่อเรืองว่า  เห็น  ซึ่งเป็นแนวคิดมุมมองของคนที่มองไม่เห็น พลอยมักจะเ ผยความรู้สึกของตัวเองผ่านบันทึกและลั่ นออกมาเป็นห นังสือ

เธอคิดว่าการที่เธอต าบอ ดนั้น เหมือนเธอเป็นคนที่ถูกเลือก ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ต าม ด้วยเ หตุผลอะไรสั กอย่ าง

แต่มันก็ทำให้เธอได้สั มผัสถึงความกลั ว และความเ ชื่อที่ผิ ดๆ มาแล้ว แต่อย่ างไรก็ต าม สิ่งที่เธอได้สั มผัสและมองไม่เห็นคือความรัก ความเข้าใจ ซึ่งได้จ ากครอบครัว

ถึงแม้ว่าน้องพลอยจะมีความwิการทางด้านสายต า แต่เธอก็ไม่เคยคิดโnษโ ชคชะต า หรือจ-มอยู่กับความเ ศร้าเลย

เพราะทุกอย่ างที่เป็นทำให้น้องพลอยได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่ าของการใช้ชีวิ ตมากยิ่งขึ้น ทุกครั้งที่ท้-อ หรือรู้สึกแ ย่ มันเหมือนเป็นการสร้างกำแwงขึ้นมากันเธอไว้ แต่สุดท้าย เธอก็มีความความคิดว่า

มันไม่ใช่แค่การมองไม่เห็นหรอก ที่ทำให้หลายๆ เรื่องเป็นเรื่องย าก แต่ความเ ชื่อว่าการมองไม่เห็นต่ างหาก คือต้นเ หตุที่แท้จริงที่ทำให้เรารู้สึกแ ย่และปิดกั้ นตัวเองเอาไว้

รอยยิ้ม ช่วยทำให้หน้าต าของเราคล้ายกัน

 

ภาพจาก FB : สโรชา กิตติสิริพั.นธุ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น