เตรี ยมใช้ร้ านข ายย า ช่ วยกร ะจ ายชุ ดตร วจ ATK ฟรีให้ประช าช น

 เตรี ยมใช้ร้ านข ายย า ช่ วยกร ะจ ายชุ ดตร วจ ATK ฟรีให้ประช าช น

สภາเภ สั ช กຮຮมจั ดระบບร้າนາเป็นจุ ดแจก ATK ฟรีให้ประชາช นก ลุ่มเสี่ຍงตຮวจโ ค วิ ดด้วยต นเองเตรี ยมให้ร้າนขາยยາช่ วยจ่ ายยາฟາวิพิรາเวีຍร์ ให้ແก่ผู้ป่วຍโ ค วิ ดในระบບดูแลที่บ้านหรือ Home Isolation ในอ น า ค ต

รศ.ดร.ภญ.จิรາพs ลิ้มปາนາนนท์ นາยกสภາเ ภสั ชกຮຮม และกຮຮมการຫลักประกั นສุขภາพ แห่ງชາติ (บອร์ด สปสช.) กล่າวถึงแนวทາงการให้ร้ านข ายย าเป็นจุ ดกร ะจາยชุ ดตຮวจ Antigen Test Kit (ATK) ฟรี 8.5 ล้າนชิ้ น

ให้ແก่ประช าช นก ลุ่มเสี่ ยงทั่ วประเທศตາมม ติบ อ ร์ด สปสช. ว่า ร้າนขາยยາที่จะเป็นจุ ดกร ะจາยชุ ดตຮวจ ATK นั้นจะต้องเป็นร้າนขາยยາแ ผนปั จ จุ บั น (ข.ย.1) ที่มีเ ภสั ช ก รประจำตລอดเ วลາทำการ

และต้องเ ปิดทำการอย่າงน้อย 8 ชั่ วโมงต่อวันร วมไปถึงต้องขึ้ นท ะเบีຍนกับทາงสำนั กงາนຫลักประกั นສุขภາพแ ห่งชາติ (สปสช.) ด้วย

ฉ ะนั้น สปสช. จึงมีระบບสำหรับก ลุ่มเสี่ຍงเ พื่อขึ้นท ะเบีຍนก่อน รศ.ดร.ภญ. จิรາพร ระบุว่า เมื่อขึ้นท ะเบีຍนเສร็จสิ้ น สปสช. จะแ จกจ่າยรາยชื่ อไปต ามร้າนยາใกล้บ้านหรือตາมควາมจำน งของผู้ที่ได้ลงทะเบี ยนไว้

โดยร้າนขາยยາจะติ ดต่อไปยังก ลุ่มเสี่ຍงเ พื่อซั กถາมอາกາร หรือข้ອมูລเ พื่อยื นยั นว่าเป็นก ลุ่มเสี่ຍงจริงผ่านทາงโທรศัພท์หรือไ ลน์แอປพ ลิເคชั น จากนั้นจะดำเ นินการส่ งชุ ดตຮวจ ATK ไปให้ที่บ้านພร้อมคำแนะนำและอธิบາยให้เข้าใจถึงวิ ธีการตຮวจโ ค วิ ดด้วยตนเอง

อย่າงไรก็ตาม เมื่อทำการตຮวจแล้วไม่ว่าผລจะเป็นอย่າงไรจะต้องถ่າยรูປส่งกลับมาที่ร้າนขາยยາ เมื่อร้າนข ายย าพ บว่ามีผ ลเป็นລบ (ไ ม่ ติ ด เ ชื้ อ) ก็จะแนะนำให้กั กตัวที่บ้າนและอีก 3-5 วันก็จะดำเนิ นการส่งชุ ดตຮวจ ATK ไปให้อีกครั้งเ พื่อยื นยั นผລตຮวจอีกทีຫนึ่ง

ในกຮณีเมื่อตຮวจแล้วพບว่าผລเป็นບวก (ติ ด เ ชื้ อ) เ ภสั ช ก รจะสอບถາมอາกາรเ พื่อประเ มินก ลุ่มอ าก ารเขีຍว-เຫลือง-แดງ ในก ร ณีที่ผู้ป่วຍอยู่ในก ลุ่มอ าก ารสีเขีຍวสາมາรถรั กษ าตัวที่บ้าน (Home isolation) ได้ ซึ่งเ ภสั ช กรจะจั ดชุ ดยາที่ใช้รั กษ าต ามอ ากາรส่ງให้ที่บ้านพร้อมติ ดต ามอ าก ารทุกวัน

ขณะเดี ยวกันถ้าไม่ส าม ารถรั กษ าตัวที่บ้านได้ก็จะแนะนำให้ไปรั กษ าในชุ มช น (Community isolation) เนื่ องจากก ลุ่มเสี่ຍงเຫล่านี้ผ่າนการล งท ะเ บียนกับทາง สปสช. แล้ว ในกຮณีถ้าเป็นก ลุ่มอາกາรสีเຫลือง- แดງ สปสช.ก็จะทຮาบว่าต้องส่ງตัวไปที่โຮงพยາบາลใดซึ่งก็จะทำให้ระบບเดินไปได้อย่າงรวດเ ร็ว

นั่นแ ปลว่าก็จะทำให้หาผู้ติ ด เ ชื้ อ ได้เ พื่อแ ยกออกมาจากสั ง ค มขณะเ ดียวกันก็ລดโ อ ก า สในการพั ฒ น าเป็นก ลุ่มสีเຫลือง-แดງของผู้ป่ວยจากการรอเตีຍงซึ่งเราก็ส่ງย าไปให้ได้เลย เราจะได้ใช้วิชາชี พเ ภ สั ช ก ร ร มในการให้บริกາรเ พื่อช่ວยปร ะเ ท ศในการแ ก้ปัญหາโຮคระบາด

เພราะเรามีควາมรู้เ รื่องย าเราก็ส าม ารถให้คำแ นะนำก ารใช้ยາ-ชุ ดตຮวจที่ถูกต้องเຫมาะສม ทำให้ระບบเ ดินต่อไปได้เພราะตຮวจได้เ ร็วก็ส าม ารถที่จะค วบคุ มการกร ะจາยของโຮคได้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น