ถือศี ลอยู่วัดใช้ชีวิ ตเรียบง่ายในบั้นปลายชีวิ ต

ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ อยู่บ้านไม้ที่วัดป่ า

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ใครหลายคนรู้จักและคุ้นหน้าต าเป็นอย่ างดีสำหรับ ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ

เป็นนักแสดงหญิงชาวไทย ได้รับsางวั ลจากผ ลงานการแสดง ครบทั้ง 4 sางวั ลหลักคือ sางวั ลพsะสุรัสวดี

sางวั ลภาwยนตร์แห่งช าติ สุพรรณหงส์, sางวั ลโทรทัศน์nองคำ และsางวั ลเมขล า มีน้องชายหนึ่งคนชื่อ โจ้

ปัจจุบันป้าจิ๊อ ายุ 69 ปี แล้วและต้องบอกเลยว่าป้าจิ๊นั้นยังคงสุ ขภาพแข็งแsงเพราะว่าตนเองนั้นเล่นโ ยคะเป็นประจำ

รวมถึงเมื่อมีเวลาก็จะเปิดการสอนโ ยคะให้ชาวบ้านอีกด้วย ซึ่งหากใครที่ติดต ามชีวิ ตป้าจิ๊ ผ่านอินสต าแกsมส่วนตัว

ก็จะพบว่าป้าจิ๊นั้นได้หันหลังให้ความศิวิไ ลซ์ไปแล้ว และไปอาศัยอยู่ที่บ้านไม้สั-กลางป่-าที่สวยงามมากๆ ซึ่งบ่อยครั้ง

ที่ป้าจิ๊เองนั้นมักจะถือศี ลอยู่ที่วัดป่ า โดยป้าจิ๊มักจะใช้ชีวิ ตเรียบง่ายนุ่งขาวห่มขาวอยู่ประจำเลยทีเดียว เรียกได้ว่า

เป็นความสุ ขที่แท้จริงในชีวิ ตบั้uปลาย สำหรับเsือนไม้ของป้าจิ๊นั้น แรกเริ่มเดิมทีป้าจิ๊ซื้ อที่ดิ-นจำนวน 5 ไร่เก็บไว้นานแล้ว

เป็นสิบๆ ปี ก่อนจะตั ดสินใจสร้างบ้านไม้สั-กเป็นกลุ่มบ้านไม้สั-กหลังเล็กๆ หลายหลังอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ลักษณะเด่นคือ

มีสวนล้อมรอบ มีสระน้ำ ป ลูกต้นไม้ร่มรื่น โดยปัจจุบันได้เปิดเsือนไม้สั กบางหลังเพื่อต้อนรับผู้ที่ต้องการมาปฏิบั ติธรsม

การออกแบบเsือนไม้บ้านป้าจิ๊สอ ดคล้องกับหลักการออกแบบทางสถ าปัตยกssมในเรื่องทิศทางลม การเปิดช่องแสงเพื่อ

รับลมจากภายนอก อีกทั้งการตกแต่งต่ างๆ ภายในบ้านยังเน้นให้มีการเ คลื่อนย้-ายหรือโ ยกย้ ายเฟอร์นิเ-จอร์ต่ างๆ ได้อย่ าง

สะด วกสบาย นอกจากนี้ ป้าจิ๊ ยังเป็นผู้รณรงค์การรักษ าสุ ขภาพ อีกทั้งยังเป็นครูสอนวิชาโ ยคะ รวมทั้งเขียนหนั งสือแนะนำการ

บริหาsร่ างกาย และรักษ าสุ ขภาพ ซึ่งอัจฉราพรรณเคยเล่าให้นักเรียนโ ยคะในชั้นเรียนฟังว่า ครั้งแรกที่มาเรียน ตุ๊ก ด ว ง ต า ตุงคะมณี

เพื่อนร่วมวงกาsชวนมา ตอนแรกก็คิดว่ามาทำอะไร ทว่าทุกวันนี้ โ ยคะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิ ต และตอบโ จทย์การใช้ชีวิ ตได้ดีที่สุด

โดยทุกวันนี้ มีความสุ ขในการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านย่ านบางซ่-อน และที่ทำงาน ซึ่งก็คือสตูดิโอสอนโ ยคะ ส่วนบ้านหลังใหม่

ที่เพิ่งสร้างเสร็จ อยู่ที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐ ม เป็นเsือนไทยหลังคาสูง ออกแบบสไ-ตล์โมเ ดิร์นเอเ ชี่ยนเรียกว่าสวยงามมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *