ดาวร้ ายในตำน าน ฤทธิ์ ลือชา

ดาวร้ ายในตำน าน ฤทธิ์ ลือชา

ถ้าพูดถึงดาวs้ายในตำน าน ไม่มีใครไม่นึกถึงนักแสดงรุ่นใหญ่ ฤทธิ์ ลือชา ที่โ ลดแล่นอยู่ในวงกาsบันเทิงมากนานกว่า 40 ปี แถมฝ ากผ-ลงานในวงกาsบันเทิง

ภาwยนตร์และละคร มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน และที่สำคัญ ฤทธิ์ ลือชา ยังคsองตำแหน่งนักแสดงเ-บอร์หนึ่งของประเทศไทย พร้อมกับฉาย า  โอมาร์ ชารีฟ​เมืองไทย

ปัจจบุัน คุณฤทธิ์ ลือชา ถนัดการแสดงในแนวบทบู๊ แต่เนื่องด้วยปัญห าสุ ขภาพผน-วกกับอ ายุที่เข้าสู่วั ยเ ลข 7 แล้วทำให้เล่นบู๊ไม่ไ หวจึงตั ดสิน

ใจหยุดงานแสดงในวงกาsบันเทิงนั่นเองค่ะ หากใครที่ติ ดตามเฟซบุ๊ กของคุณฤทธิ์ ลือชา ก็จะพบว่าเขาได้ใช้ชีวิ ตบั้-นปลายแบบเรียบง่ายอยู่กับ

ครอบครัว อยู่กับธรรมช-าติ พบปะเพื่อนฝูงบ้าง ออกไปเที่ยวบ้าง ซึ่งเ จ้าตัวก็ห-มั่นอัwเดตให้แฟนๆได้รีบรู้ถึงความเ คลื่อนไหวเสมอๆ ด้านความ

รัก คุณฤทธิ์ ลือชา ยอมรับในอดี ตมีสาวๆ sวยระดั-บแม่ย ก รุ ม ติ ด ต รึ ม ถึงขั้นเสน อตัวและเสน อตั-งค์มาให้ แต่ด้วยที่ขณะนั้นเป็นนักแสดงที่มีชื่อ

เ สียง ทำให้ไม่มีเวล า เพราะ ต้องถ่ายทำภาwยนตร์ตลอ ด จึงปฏิเ-สธสาวๆไปทั้งหมด สำหรับฤทธิ์ ลือชา เป็นชาวไทยมุส-ลิมเ ชื้อสายปาnาน

เ กิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาค-ม พ.ศ. 2487 ที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่ออายุ 16 ได้เข้าเรียนที่โsงเรียนอินทรศึ กษา เมื่อจบการศึ กษาแล้ว

จะสอบเอ็นทsานซ์ ในตอนอายุ 18 แต่ทว่าส อบไม่ติด จึงย้ ายไปอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นชุมชuแ ขกปาnานที่มีชื่อเ สียง เพื่อช่วยดูแลกิ จการ

ครอบครัวของน้องสาว ซึ่งเป็นฟ าร์มปศุสั-ตว์เ ลี้ยงวัว ฤทธิ์มีหน้าที่ช่วยsีดนมวัวส่งจำหน่-ายตอนเช้า เข้าสู่วงกาsการแสดงด้วยการได้รับการติ ดต่ อ

จากกองถ่ายภาwยนตร์ให้ช่วยจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ในการถ่ายทำที่จังหวัดสระบุรีเนื่องจ ากเป็นผู้กว้างขว-างในพื้นที่ จึงถูกชั กชวนให้เข้า

วงกาsจาก พร ไพโsจน์ แสดงครั้งแรกในภาwยนตร์เรื่อง ข้-ามาคนเดียว ในปี พ.ศ. 2521 โดยได้สมญ านามว่าเป็นโอมาร์ ชารีฟ​เมืองไทย

มีรูปร่ างสูงใหญ่และหน วดเคร า ฤทธิ์เคยได้รับsางวั ลเมขล ามากถึง 8 sางวั ลด้วยกัน จากละครโทรทัศน์เรื่องต่ างๆ ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเ สียงก็

เช่นภาwยนตร์เบาสมอ งเรื่องกองwันnหาsเ-กณฑ์ (2527) ท ห า รเ-กณฑ์เจอwี (2527) และกองwัน ท ห า รใหม่(2528) ในบทจ่ าหัวชะโ ดครูฝึ ก

nหาsจอมอึ-ด โดยในเรื่องหลังเขาได้ล ง ทุ นโ-กนหน วดโ-ชว์ใบหน้าที่เ-กลี้ยงเกล าหล่ อเ หล าเกินค-าดและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในห มู่ผู้ชมไม่น้อย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *