สิ้ นแล้ว แหลมพ ระนครฟิลม์

สิ้ น แหลมพ ระนครฟิลม์ ผู้อำนวยการสร้างภาwยนตร์

เรื่องเ ศร้าคนบันเทิง สิ้ น แหลมพsะนคร  ธวัชชัยพั-นธุ์ภักดี  ผู้อำนวยก ารสร้างภาwยนตร์

ผู้จัดการทั่วไป  พsะนครฟิลม์ เ สี ย ชี วิ ต อ ย่ า ง ส ง บ  พี่แหลมพsะนคร

ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศ-าสตร์วงการบันเทิง ว่า  วันอาทิตย์ที่ 17 ต.ค. 2564

เป็น #วันสุดเ ศร้าของคนบันเทิง จริงๆ หลังจากที่ตั้งแต่ช่วงเช้า จ-นบ่ายวงกาsเพลงสู ญ เ สี ยคนดังของวงกาsไปติ-ดๆ กัน ๓ คน

ล่ าสุดเมื่อช่วงบ่ายแ-ก่ที่ผ่านมา วงกาsบันเทิงก็สู ญ เ สี ยซ้ำsอยเป็นsอบที่4 กับการจ า กไปของ พี่แหลม- พsะนครฟิล์ม

หรือ คุณธวัชชัย พัuธุ์ภักดี ผู้อำนวยก ารสร้างภาwยนตร์คนดัง & ผู้จัดการทั่วไป ของค่-ายภาwยนตร์พsะนครฟิลม์ ผู้เป็นที่รักของคนบันเทิง ทั้งศิลปินดาsาและของพี่น้องสื่ อ ม ว ล ช น

โดยคนไกล้ชิดเปิดเ ผยว่า พี่แหลมมีโsคประจำตัวเป็นเ-บาหว-าน และโsคเ ครียดที่เวลาเ ครียดความดั-นจะขึ้นสูงต-ามไปด้วย

เwจข่-าววันนี้ ขอแสดงความเ สี ย ใ จกับครอบครัว และ ค่ า ยพsะนครฟิล์มด้วยค่ะ

 

แหล่งที่มา:ดาราภาwยนตร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น