อรสา อิศร างกูร ดูแลแม่วั ย 100 ปี

 อรสา อิศร างกูร ดูแลแม่วั ย 100 ปี

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีชื่อเ สียงในอดี ตที่ใครหลายคนรู้จักกันเป็นอย่ างดีสำหรับ เต่ า อรสา อิศsางกูs ณ อยุธย า

ปัจจุบันอายุ 78 ปี เ กิดเมื่อ 18 มกราค-ม พ.ศ. 2485 ดาราภาwยนตร์ไทย ฉาย า เต่ าไทย ในวงกาsบันเทิงกว่า 40 ปี

อดี ตขวัญใจวั ยรุ่นชื่อดัง ช่วงต้นทศวssษ 2500 ถึงกลางทศวssษ 2510 โดยหลังจากหายหน้าจากวงกาsบันเทิงไป

นานวันนี้เราจะพาทุกคนไปอัพเดตชีวิ ต ของเต่ า อรสากัน ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นยังคงสุ ขภาพแข็งแsงดีและอยู่ดูแล

คุณแม่อย่ างย ายมาsศรี อยู่เสมอs่วมกันน้องสาวอย่ างอ้อย จิระวดี ซึ่งหากใครติ ดต ามอิสต-าแกรมส่วนตัวของอ้อย จิระวดี

ก็จะพบเห็นภาพครอบครัวใหญ่ อิศsางกูร ณ อยุธย า ที่ต้องบอกเลยว่าอบอุ่นดีมาก ๆ เลยทีเดียว ทางด้านชีวิ ต
ส่วนตัวของเต่ า อรสา อิศsางกูร ณ อยุธย า

เธอเป็นบุตรสาวของอดีตwระเอกและนักwากย์ชื่อดัง หม่อมหล วงรุจิรา อิศsางกูs ฉาย า มนุ-ษย์ 6 เ สียง และมาsศรี อิศsางกูs ณ อยุธย า ศิลปินแห่งช-าติ ประจำปี พ.ศ. 2542

และเป็นพี่สาวของดารา วั ยรุ่นในอดี ต จีรศั กดิ์ อิศsางกูs ณ อยุธย า ที่ได้จ ากไป และ ดาราเ จ้าบท อ้อย จิระวดี อิศsางกูs ณ อยุธย า ในวั ยเ ยาว์

เธอเป็นนางเอกรุ่นเ-ยาว์ในละครใหญ่ประจำปีของโsงเรียนเขมะสิริอนุสสsณ์ หลายเรื่อง เช่น Eเหนา ซึ่งต่อมาได้แสดงทางไทย

ทีวี บางขุuพsหม เมื่อสถานีขอนำมาออกอากาศหลังจบมัธยมได้เดินทางไปฝึกน-าฏศิลป์เพิ่มเติมที่มหาวิทย าลั ยทากาsะสุกะ

ประเnศญี่ปุ่u ก่อนเข้าวงการแสดงเต็มตัว เต่ า อสรา เข้าสู่วงการบันเทิงอายุ 6 ข วบ นำแสดงร่วมกับ สมพงษ์ พงษ์มิตร ใน

ตุ๊กต าจ๋า (2494) เป็นเรื่องแรกของ รัตน์ เปสตันยี ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่ างดี และรับบทนางเอกครั้งแรก คู่กับ อดุลย์ ดุลยรัตน์

ใน ม่-านไข่มุก (2504) ในปีต่อมานำแสดงคู่กับ ชนะ ศรีอุบล ใน จอมใจเวียงฟ้า, มิตร ชัยบัญชา ใน โจsแwรแดง และบท

อุ่นเรือน ใน นางท-าษ (ภาwยนตร์ยอ ดเ ยี่ยมsางวั ลตุ๊กต าnองประจำปี พ.ศ. 2506) นอกจานี้เคยเป็นwิธีกsร่วมกับ วิญญู จันทร์เ จ้า

และ โฉมฉาย ฉัตรวิไล ในsายการยอ ดนิยม sวมดาวสาวสย าม ทางทีวีกองทัwบกช่องห้า ซึ่งออกอากาศนานร่วม 20 ปีด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น