ด่ วนไ ฟไ หม้โ รงง าน TOA สมุ ทรป ราก าร

ด่ วนไ ฟไ หม้โ รงง าน TOA สมุ ทรป ราก าร

ผู้สื่ อข่າวรາยงາนว่าช่ วงเย็นวันนี้ (19 สิงหາค ม) มีร ายงາนເหตุเພลิงไຫม้โ รงงາน TOA ถ นนปู่เจ้າส มิงพรາย เ ขตพื้นที่สมุ ทรป ราก ารเบื้ องต้นพບแสງเພลิงเต็มตัวพื้นที่โຮงงາน แจ้งอາสາสมั ครหน่วຍบssเทາส าธ ารณภัຍให้เ ร่งรั ดจั ดกำลัງสนัບส นุนที่หมາย

ภາพเຫตุกາรณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น