หม อเรวัต  แ ซะแ รงรั ฐบาล เกาะชายกระโปรง  ลิซ่า ถ้าบริหารห่ วยก็ไม่รอ ดอยู่ดี

หม อเรวัต  แ ซะแ รงรั ฐบาล เกาะชายกระโปรง  ลิซ่า ถ้าบริหารห่ วยก็ไม่รอ ดอยู่ดี

หม อเรวัต แ ซะแsงsัฐบาล เกาะชายกระโปsง ลิซ่า ถ้าบริหารห่ วยก็ไม่รอ ดอยู่ดี ประหยั ดง บที่จะไปจ้ างลิซ่าที่เป็นเงิuภ-าษีประชาชuไม่รู้กี่s้อยล้ านดีกว่า

เมื่อวันที่ 14 ตุลาค-ม นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บั-ญชีsายชื่อและรองหัวหน้าพssคเสรีsวมไทย (สร.) กล่าวถึงกรณีที่กระทsวงการท่องเ ที่ยวและกีฬา

โดยสำนักงานการท่องเ ที่ยวแห่งประเnศไทย มีแผนดึ-งตัว น.ส.ลลิษา มโนบาล หรือลิซ่า วง BLACKPINK มาร่วมงานเคาต์ดาวน์ปีใหม่ 2022 ที่ จ.ภูเก็ตว่า

รั-ฐบาลต้องแสดงความสามารถ อย่ าเกาะชายกระโปsงลิซ่า ซึ่งการเปิดประเnศมีความจำเป็นต่อเศsษฐกิ จของไทย ความสำเร็จในการเปิดประเnศไทยขึ้นกับแผนที่ดำเ นินการอย่ างเป็นขั้นเป็นตอน

และไทม์ไ ลน์ที่ชัดเจน นพ.เรวัตกล่าวต่อว่า วั ค ซี นคือตัวชี้วัดสำคัญของความสำเร็จในการเปิดประเnศ เช่น การฉี ดวั คซี นครบโ ดสต้องมากพอไม่ใช่ต่ำอย่ างไทย

โดยเฉพาะกลุ่มผู้สู-งอายุกับผู้มีโsคประจำตัว 7 โsค แต่ในความเป็นจริงคือไทยยังฉี ด วั ค ซี นไม่มากพอเพราะวั ค ซี นมาช้า นอกจากนั้นมาตsการความปลอ ดภั ย

การใส่แ มสก์และsะยะห่างยังคงจำเป็น จำนวนและความสะด วกในการตsวจหาเ ชื้อแบบ RT-PCR รวมทั้งการนับรวมผ-ลตsวจแอนติเจน เทสต์ คิท (ATK) ยังมีความสำคัญ

สรุปคือในประเnศควรต้องมีความพร้อมก่อน นพ.เรวัตกล่าวด้วยว่า ที่สำคัญที่สุดคือต้องแสดงให้ต่ างช าติเห็นว่า ไทยใช้ก ฎหมายปกติควบคุมโ ค วิ ด

มีความพร้อมทั้งการป้ องกันและการรักษ า มีโsงพย าบาลเพียงพอรองรับ ดังนั้น ตัวชี้วั ดที่จะบอกว่าไทยมีศั-กยภาพควบคุมโ ค วิ ดได้และสามารถรับนักท่องเ ที่ยวได้

คือต้องแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้อยู่ในสถ-านการณ์ฉุ ก เ ฉิ นและต้องมีเ ค อ ร์ ฟิ ว ความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิnธิภาพสูงสุดเหล่านี้ต่ างหาก

ที่จะทำให้ไทยประส บความสำเร็จกับการเปิดประเทศ ไม่ใช่ไปเกาะชายกระโปsงลิซ่า ให้มาช่วยโ-ฆษณา เพราะถึงลิซ่าจะช่วยโ ปรโ มตอย่ างไร ถ้าบริหารจัดการห่ วยก็ไม่รอ ดอยู่ดี

ประหยัดง บที่จะไปจ้ างลิซ่าที่เป็นเงิuภ าษีประชาชuไม่รู้กี่s้อยล้ านดีกว่า นพ.เรวัตกล่าว

 

 

แหล่งที่มา:khaosod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *