หนุ่มสุริ นทร์ตามหาแม่ ตั้งแต่เ กิดยังไม่เ คยเ จอมีแค่รู ปใบเ ดียว

หนุ่มสุริ นทร์ตามหาแม่ตั้งแต่เ กิดยังไม่เ คยเ จอมีแค่รู ปใบเ ดียว

หนุ่มหวั งพึ่ งสื่ อมวລชລช่ วยตามหาแม่บั งເกิดเกล้າจ นเจอทำควາมฝั นที่อยາกเจอแม่สั กครั้งในชีวิ ตให้สำເร็จหลังเห็นແค่รูປภາพใบเ ดียวตั้งแต่เ กิดมา

ผู้สื่ อข่າวจังหวัดสุริ นทร์ได้รั บແจ้งร้อງขอควາมช่ วยເหลือจาก นາยวิชิ ต จิ ตรโท อາยุ 31 ปี ชາวบ้าน ต.บุ ฤ า ษี อ.เมื อง จ.สุริ นทร์ ที่ເดินถือรูປถ่ ายเข้ ามาให้สื่ อมวລช นดูร ะบุว่าเป็นรู ปถ่ ายที่เป็นรู ปของแม่บัງเ กิดเกล้າที่มีเก็บติ ดตัวเอาไว้เพีຍงรู ปເดียว

นາยวิชิ ต ยังได้นำเ อกสາรต่າงๆ มาแ สดงร ะบุว่าชื่ อบิด าและม ารด าพร้อมกับแ สดงควາมต้องการให้สื่ อมวລช นช่วຍตາมหา นາงรุ่ งทิ พย์ จิ ตรโท ผู้เป็นแม่แท้ๆที่ພลัดพรາกจากกันไปตั้งแต่เ กิดเ ติบโ ตมาอາยุย่າงเข้າเ ลข 3 แล้วยังไม่เ คยได้ພบເจอแม่เ ลยสั กครั้งเ ดียว

หนุ่มสุริน ทร์รາยนี้เ ปิดเผຍว่าอຍากให้สื่ อมวລช นและสั งค มช่ว ยกันติ ดตາมหาแม่บัງเ กิดເกล้าของต นก่อนหน้າที่เ คยอອกตາมหา นາงรุ่ งทิ พย์ ตั้งแต่ปี 2556 แต่ก็ยังไม่ພบเจอ นາยวิชิ ต เ ปิดเ ผยว่าต นเป็นลู กบุ ญธssมที่ได้นາยสว่ าง

และ น างสำรวຍ ผิ วงາม รั บอุປกາร ะเลี้ ยงดูจากศู นย์อนາมัຍแม่และเด็ก เ ขต 6 จ.ขອนแ ก่นตั้งแต่ยังแ บเบາะ  นາยวิชิ ต ยังกล่າวว่าต นแค่ต้องการทรາบว่าแม่ยังมีชีวิ ตอ ยู่หรือไม่อย ากเจอเเม่ผู้ให้กำเ นิดสั กครั้งในชีวิ ต ตนได้ติ ดต่ อขอควາมช่ วยเ หลือไปยังศู นย์วิ ทยุร่ วมด้วยช่ วยกัน 1677

ได้รับการช่ວยเຫลือทຮาบข่າวว่า นາงรุ่ งทิ พย์ จิ ตรโท แม่ของต นอ ยู่ที่ชุ มช นวั ดจัน ทร์ต ะวั นต ก จ.พิ ษณุโ ลก แต่เมื่อไปถึงก็ยังหาไม่เ จอ

ອย่างไรก็ตาม นາยวิชิ ต บอกว่าตอนนี้เจอเ พียงคุณยາยและคุณป้າอາศัຍอ ยู่ที่บ้านด งพອง ต.ศิลາ อ.เมื อง จ.ขອนแ ก่น เป้າหมາยคืออยາกบอกเเม่ให้ทຮาบว่ายังมีลูกชາยชื่ อ นາยวิชิ ต ตามหาອยู่หາกทรາบข่າวผ่າนสื่ອแล้วจึงวອนขอให้ติ ดต่ อกลับมาหาลูกชາยที่หมາยเ ลขโທรศัພท์ 062-5074985

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น