ช าวเ น็ตฉะยั บ นักเรี ยนเ ลว แ ฉครูที่อุบลฯ สั่ ง น.ร. ถ่ ายรู ปยืนเค าร พธ งช าติหน้าทีวี

ช าวเ น็ตฉะยั บ นักเรี ยนเ ลว แ ฉครูที่อุบลฯ สั่ ง น.ร. ถ่ ายรู ปยืนเค าร พธ งช าติหน้าทีวี

 เ พจ นักเรี ยนเ ลว ได้เ ปิดเ ผยว่า Breaking  ครูจั งห วัดอุบ ลร าชธ านี สั่ งง านนักเรี ยนให้เ คาร พธ งช าติที่บ้านหน้าทีวีเวล า 8 โมงเช้ าพร้ อมถ่ ายภ าพส่ ง  นักเรี ยนเ ลว ส่ งผ ลให้โพ สต์ดั งกล่ าวมีผู้เข้ าไปวิพ ากษ์วิจ ารณ์เป็นจำน วนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น