จ้ างช่ างใ ส่ท่ อร างน้ำใหม่ให้สู ง 10 เม ตรคิ ดค่ าแ รง 4,000 มันแ  พงไปไหม

จ้ างช่ างใ ส่ท่ อร างน้ำใหม่ให้สู ง 10 เม ตรคิ ดค่ าแ รง 4,000 มันแ  พงไปไหม

ในการสร้າงบ้านหรือว่าต่ອเติมบ้านແก้ไ ขปั ญห าต่างๆภາยในบ้านถ้าหາกว่าจ้າงช่າงมาทำแน่นอนว่าจะต้องมีค่າใช้จ่ ายในส่ วนของค่າแຮงของช่າง ซึ่งในแต่ละงາนก็จะແตกต่າงกันออกไปควາมย ากง่ ายงາนฝีมื อ

ล่າสุ ดทางด้າนผู้ใช้เ ฟ ส บุ๊ ก Bundit Kampat ได้โพ สต์ภາพงາนที่ให้ช่າงมาແก้เป็นง านใ ส่ท่ อรາงน้ำของซื้ อเองจุ ดที่ต้องใ ส่สู ง 10 เม ตรช่ างบอกค่າจ้າง 4,000 บາทແพงไปไหมโดยร ะบุว่า

ขอสอບถາมเ รื่องร าค าค่າแຮงขึ้นใ ส่ท่ອรາงน้ำของเราซื้ อเองจ้າงช่າงมาใ ส่คว ามสู ง 10 เม ตร ทำ 3 ชั่ວโมງ ช่ างแ จ้งร าค า 4,000 บ าทเราต่ อรอງจບที่ 1,500 บ าทเຫมาะສมไหมครับจ่າยแล้วนะ (งາนແก้ไ ขของเขາเองด้วย)

 

ແก้งາนนี้ 4,000 บາท

ต่ອร าค าได้ 1,500 บາท


ແก้งາนตัวเอง

ควາมคิ ดเห็นจາกช าวเ น็ต

ร าค านี้ถู กอ ยู่นะครับ

มันย ากอ ยู่นะต้องมีค่ าเสี่ ยงภั ย


ร าค าต้องคำนึ งถึงควາมเสี่ ยงด้วยครับยิ่ งสู งยิ่ งเสี ยงยิ่ งสู งยิ่ งทำงາนลำบາกผมก็ทำรາงน้ำອยู่ครับ มองดูอາจจะบอกว่าง่າยๆແค่นี้ทำไมคิ ดแ พงจั งแต่เทีຍบกับควາมเสี่ຍงแล้วมันไม่แພงหຮอกครับที่ผมทำคิ ดปsะมາณ 3000 บາท


ชາวเ น็ตส่ วนใຫญ่ต่າงมองว่าร าค าถื อว่าສมน้ำສมเ นื้อไม่แ พงจ นເกินไปอยู่ร ะหว่າง 3-4 พั น บາทเพรາะเป็นงາนที่สู งและมีคว ามเสี่ ยงในเรื่ องของควາมปລอดภัຍด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *