มาดามแป้ง ส่งต่อน้ำใจให้คนทั้งประเทศ

มาดามแป้ง ส่งต่อน้ำใจให้คนทั้งประเทศ

ส มฐ านะจริงๆสำหรับคุณ นวลพรรณ ล่ำซำ หรือที่ใครๆเรียกกันว่า มาดามแป้ง ล่ าสุด

เจ้ าตัวได้ทำการจัดตั้งมู ลนิธิเพื่อสังค มโดยจัดให้มีการประมู ลของรักและของสะสม

ของตัวเองเพื่อให้บุ คคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ต่ออีกทั้งทุ นที่ได้รับจะนำไปมอบ

ให้กับส่วนรวมเพื่อสาธ-ารณประโยชน์บอกเลยว่าระหว่างเปิดตัวอย่ างเป็นทางการเต็มไป

ด้วยบรรย ากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองทั้งยังมีนักข่-าวเพื่อนๆ ทั้งในและนอกวงการในด้าน

แฟชั่นศิลปินดารา และผู้คนที่มีหน้าต าในสังค มอื่นๆแน่นอนว่าการตอบรับในครั้งนี้

เป็นไปได้ด้วยดี เพราะเธอสามารถช่วยกันหาทุ นได้มากถึงแปดหลักปลายๆ หลังจบพิธีกร


เธอได้ออกมาแจงsายละเ อียดว่านำไปใช้กับหลายหน่วยได้แ ก่ผู้ย ากไs้ที่ไม่มีบ้าน

จัดสรรเ ครื่องมืออุ ปกรณ์และให้การสนับสนุน ร พ ในต่ างจังหวัด เช่น เ ครื่องช่วยหายใ-จ

ออกซิเ-จนรวมไปถึงทุ นประกอบอาชีwให้กับคุณแม่เ ลี้ยงเดี่ยวจากศูนย์

พัฒนาสตรีและครอบครัว อีกทั้งซัพพอร์ตด้านการศึ กษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี

แต่ย า ก จ นเ จ้าตัวยังพูดขอบคุณทุกๆน้ำใจจากทุกคนที่ร่วมประมู ลและบริจ า ค


เธอพร้อมที่จะทำกิจกssมที่สร้างสรรค์เพื่อสังค มแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ มาดามแป้ง

เป็นคนดังที่นอกจากจะเติบโตมาด้วยความเพรียบพร้อมทั้งด้านครอบครัวและฐ านะ

แต่เธอก็ไม่เคยลืมที่จะแบ่งปั นน้ำใจน้อยๆให้กับผู้คนอยู่ตลอ ดแถมยังคอยช่วยเ-หลืออยู่เสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น