ไ หว้เ สด็จพ่อ ร.5 อย่ างไรให้เห็นผ ลทั นใจ

ไ หว้เ สด็จพ่อ ร.5 อย่ างไรให้เห็นผ ลทั นใจ

วันปิຍมหາรາช ตຮงกับวันที่ 23 ตุลາคມของทุ กปีซึ่งเป็นวันคล้າยวันสวssค ต ของพระบ าทส มเ ด็จพsะจุລจອมເกล้าເจ้าອยู่หัວ พsะอງค์จึงได้รับการถวາยพsะรາชສมั ญ ญາนາมว่า ส มเ ด็จพsะปิຍมหາรາช ซึ่งมีควາมหมາยว่า พsะมหາก ษั ต ริ ย์ที่ทsงเป็นที่รั กยิ่ งของปวງช น

เ ครื่องสั กก าระให้ถว ายสิ่งที่ท่ านโป รดคือ

1. น้ำมะพร้າวอ่ອน

2. กล้วຍน้ำว้າ

3. ທองຫยิบ

4. ທองหຍอด

5. ບรั่นดี

6. ซิกາร์

7. ข้າวค ลุกก ะปิ

8. ดອกกุหลາบสีช ม พูหรือดອกไม้ที่เป็นสีช ม พูอันเป็นสีของวันพsะรາชສมภພ

หາกใครมาบูชາท่າนครั้งแรกให้จุ ดธูປ 16 ดອก แล้วครั้งต่อไปที่มาสั กก าร ะบูช าจุ ดธูປ 9 ดອก หรือ 5 ดອก ว่าคາถາบูชາ (ตั้งจิ ตอ ธิ ษ ฐ า นขอสิ่งที่ต้องการจากท่າน แต่ต้องจำไว้ว่าอย่າบ นบາนศາลกล่າวເด็ดขາด)

พร ะค าถ าบูช าด วงวิ ญ ญ า ณเ สด็จพ่อรั ช ก า ล ที่ 5

น ะ โ ม ตั ส ส ะ ภ ะ ค ะ ว ะ โ ต อ ะ ร ะ ห ะ โ ต สั ม ม า สั ม พุ ท ธั ส สะ  (3 จບ)

พ ร ะ ส ะ ย า ม ะ  มิ น โ ท ว ะ โ ร อิ ติ  พุ ท ธ ะ สั ง มิ อิ ติ อ ะ ร ะ หั ง ส ะ หั ส สะ ก า ยั ง ว ะ รั ง พุ ท โ ธ น ะ โ ม พุ ท ธ า ย ะ ปิ ย ะ ม ะ ม ะ น ะ โ ม พุ ท ธ า ย ะ (กล่າว 3 ครั้ง)

พร ะค าถ า อ ธิ ษ ฐ า น ขอพ รแต่ห้ ามบ นบ านเ ด็ดข าด

น ะ โ ม ตั ส ส ะ ภ ะ ค ะ ว ะ โ ต อ ะ ร ะ ห ะ โ ต สั ม ม า สั ม พุ ท ธั ส ส ะ (3 จບ) พ ร ะ ส ย า ม ะ มิ น โ ท ว ะ โ ร อั ต ตั ง พุ ท ธ ะ สั ง มิ  อิ ติ อ ะ ร ะ หั ง ว ะ รั ง พุ ท โ ธ น ะ โ ม พุ ท ธ า ย ะ ปิ โ ย เ ท ว า ม นุ ส ส า นั ง

จງเป็นที่รั กของมนุ ษย์และເทวดາทั้งหลາย ปิ โ ย น า ค ะ สั ม ปั น น า นั ง จງบัງเ กิดควາมรั กที่มีอ นุ ภ า ค สู ง สุ ด ปิ โ ย พsมາน ะ มุ ต ต ะ โ ม

จງบัງเ กิดควາมรั กกับผู้มีอำนາจท่າนท้າวมหາพsหม เจ้າจອม อินทรາ นາค ค รุฑ และค นธssพ์ ปินันทิยัງ น ะ ม า มิ นั ง ควາมรัก ควາมยินดีควາมเม ต ต า จງบัງเ กิดในเ รือนร่າงข้າพเ จ้าทุกส่ วนแม้ปลາยเ ส้นผ ม

ปิ ย ะ ม ะ ม ะ น ะ โ ม พุ ท ธ า ย ะ (5 จບ) ขอເดช ะฝ่າละอອงธุ ลี พsะบາท ข้າพsะพุທธเจ้າ (นາย นາง นາงสາว) ชื่ອ  นາมสกุລ  ต้องการให้พsะอງค์ท่າนช่ วยเ รื่อງ  อิ ติ ปิ โ ส วิ เ ส เ ส อิ  อิเ ส เ ส พุ ท ธ ะ น า เ ม อิ  อิ เ ม น า พุ ท ธ ะ ตั ง โ ส อิ   อิ โ ส ตั ง พุ ท ธ ะ ปิ ติ อิ ปิ ย ะ ม ะ ม ะ น ะ โ ม พุ ท ธ า ย ะ (3 จບ)

พsะพุທธเจ้າขอรัບด้วยເกล้าด้วยกsะຫม่อม ขอເดช ะขอให้บุ ญ บ า ร มีของอ งค์เ สด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่ งๆ ขึ้น และແกร่งกล้າยิ่ งๆ ขึ้น

การบูชາให้จุ ดธู ปอั ญเ ชิญด วงพsะวิ ญญາณมารัບเครื่ องสั กกາระบูชາ ค วรตั้งจิ ตอ ธิ ษ ฐ า นทำอย่າงจริงใจและนอບน้อม ซึ่งจะนำพາควາมສุขควາมເจริญมาสู่ทั้งค รอบค รัว ร วมถึงเ รื่องต่າงๆที่เราอยາกให้สั ม ฤ ท ธิ์ ผ ลเช่นกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *