แชมเปญ เอ็กซ์ อย ากไปแบบตัวเปล่าไม่มีห่ วง

แชมเปญ เอ็กซ์ อย ากไปแบบตัวเปล่าไม่มีห่ วง

อีกหนึ่งอ ดีตนางแบบชื่อดังอย่ างสาว  แชมเปญ เอ็กซ์  ที่ตั้งแต่เ จ้าตัวหันหลังให้วงการ ก็ไม่ค่อยได้เห็นเธอบนหน้าจอสั กเท่าไหร่ ล่ าสุดได้ออกมาพูดเ กี่ยวกับชีวิ ตการเป็นอยู่

กับส ามีนักบิน เนื่องจากคุณแม่ของส ามีได้ให้ที่ดินจำนวนมากกับเราทั้งคู่ก็คิดกันว่า

จะประกอบอาชี พอะไรดีสุดท้ายลงเอยที่การทำสวนไหนๆผู้ใหญ่เขาก็มอบสมบั ติ ไว้ให้

หากวันใดไม่มีที่ไปอย่ างน้อยก็ยังมีกินช่วงแรกเรียนรู้การปลูกย างจากคุณลุงพย าย าม

ไปเรื่อยๆคนแถวนั้นจะคอยสอนถึงวิธีการเป็นอยู่แบบชาวบ้านทั่วไปที่เจอมาเยอะ คือ

น้ำฝนไหลมากจ นล้ นประมาณว่าเจอมาหลายรูปแบบเลยเริ่มปรั บตัวได้มีท้ อบ้าง แต่

ทุกอย่างสามารถแ ก้ไขได้เราทำทุกวันให้ดีที่สุดมีคิดถึงในวงการบ้างประมาณว่าบุ คคล

ที่เคยร่วมงานด้วยแต่ก็ปล่อยวางไม่ยึ ดกับอะไรมีไปปฏิบั ติธรรมหรือเป็นอาสาสมั คร

ช่วยรักษ าคนอีกทุกวันนี้อยู่แบบพอกินไม่ต้องมีฐ านะมากมายให้กลับมาอยู่ในเมือง

แบบเมื่อก่อนคงทำไม่ได้แล้ว คิดว่าจะทำเ กษตรกรต่อไปถึงวาຮะสุดท้ายส่วนเรื่องบุตร

ตั้งใจกับส ามีว่าจะไม่มีส่วนที่ดินหลายร้ อยไร่คงจะแบ่งให้กับคนขยันแถวๆนั้นได้ทำกิน

เพราะวันนึงหากเราจากไปคงไปแต่ตัวเอาอะไรไปไม่ได้สั กอย่ างอยู่กับส ามียอมรับว่า

มีความສุขดี ไม่ได้เ กาะใครเพราะเราเป็นภรรย ายังไงแล้วเขาก็ต้องดูแลเลี้ยงดูเรา

อย่ างไรก็ต าม สาวแชมเปญเป็นดนดังที่อยู่แบบສมถะถึงแม้ว่าจะมีทุ นมากแค่ไหนก็ตาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น