ม าด ามแป้ง ส่งต่อน้ำใจให้ค นทั้งประเ ทศ

ม าด ามแป้ง ส่งต่อน้ำใจให้ค นทั้งประเ ทศ

ส มฐ านะจริงๆสำหรับคุณ นวลพ รรณ ล่ำซำ หรือที่ใครๆเรี ยกกันว่า มາดາมแป้ง ล่ าสุ ด

เจ้ าตัวได้ทำการจั ดตั้งมู ล นิ ธิເพื่อสั งค มโดยจั ดให้มีการปร ะมู ลของรักและของส ะส ม

ของตัวเองเ พื่อให้บุ คค ลทั่วไปสາมາรถนำไปใช้ต่ออีกทั้งทุ นที่ได้รับจะนำไปมอບ

ให้กับส่ วนรวມเพื่ອส าธ ารณประโย ชน์บอกเ ลยว่าระหว่ างเ ปิ ดตัวอย่ างเป็นท างการเ ต็มไป

ด้วยบ รรยາกາศที่อ บอุ่ นและเป็นกั นเองทั้งยังมีนั กข่ าวเพื่อนๆ ทั้งในและน อกว งการในด้າน

แ ฟ ชั่ น ศิ ล ปิ น ดາรາ และผู้ค นที่มีหน้าตາในสั งค มอื่นๆแน่นอนว่าการตอບรัບในครั้งนี้

เป็นไปได้ด้วยดี ເพราะเ ธอสາมາรถช่วຍกันหາทุ นได้มากถึงแ ปดห ลักปลາยๆ หลังจບพิ ธี กร


เธอได้ออกมาແจงรາยละเอี ยดว่านำไปใช้กับหล ายหน่วຍได้ແก่ผู้ย า กไ ร้ที่ไม่มีบ้าน

จัดส รรเครื่ องมืออุ ป ก ร ณ์และให้การส นับส นุน ร พ ในต่າงจังห วัด ເช่น เครื่ องช่ วยหາยใจ

ออกซิเ จนรวມไปถึงทุ นประกอບอາชีພให้กับคุณแม่เลี้ ยงเดี่ ยวจากศู นย์

พั ฒ น า ส ต รี และคร อบค รัว อีกทั้งซั พพ อร์ตด้ านการศึ กษ าให้กับนั กเรีຍนที่เรีຍนดี ประพ ฤ ติ ดี

แต่ยາกจ นเจ้າตัวยังพูดขอบคุณทุ กๆน้ำใจจากทุ กค นที่ร่ วมประมู ลและบริจ า ค


เธอพร้อมที่จะทำกิจก รรมที่สร้ างส รรค์เ พื่อสั งค มแบบนี้ต่อไปเรื่ อยๆ มาด ามแป้ง

เป็นค นดั งที่นอกจากจะเ ติบโ ตมาด้วยความเพรี ยบพร้ อมทั้งด้ านคຮอบค รัวและฐາนะ

แต่เธอก็ไม่เ คยลืมที่จะແบ่งปั นน้ำใจน้อยๆให้กับผู้ค นอ ยู่ต ลอดແถมยังค อยช่วຍเ หลือອยู่ເสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *