พิศมัย ไม่คิดมีส ามีใหม่อีกเลย

พิศมัย ไม่คิดมีส ามีใหม่อีกเลย

คุณ พิศมัย  เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของนักแสดงที่ดีให้กับดารารุ่นต่อๆไปเลยทีเดียว

เธอเป็นอีกคนที่โ ล่ดแล่ นในวงการมาหลายสิบปี ย้อ นกลับไปกว่าเธอจะมีทุกวันนี้ได้ไม่ง่าย

เพราะเ จ้าตัวไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่เพรียบพร้อม พ่อแม่ทำอาชี พทั่วไป กระทั่ง

พวกท่านจากไปในช่วงที่คุณพิศมัยอายุไม่กี่ปี ทำให้เธอถูกคนรับไปเ ลี้ยงภายในวั งและ

มีโอกาสได้แสดงหนั งมากมาย อีกทั้งแต่ละเรื่องที่เธอเล่นผ ลตอบรับค่อนข้างดี ຮายรับ

ในแต่ละปีได้เยอะเลยทีเดียว คุณพิศมัยเป็นนางเอกที่ทำให้วงการหนั งไท ยสามารถได้

การยอมรับ หลายคนต่ างบอกว่าเ จ้าตัวนี่แหละ คือครู ของการแสดงที่แท้จริง ส่วนเรื่อง

ความรักเธอเคยแต่งกับอดี ตผู้กำกั บชื่อดังอย่ างคุณ สุพรรณ  แต่ทั้งคู่ไม่ได้มีบุตรร่วมกัน

เขาคือส ามีเพียงคนเดียวในชีวิ ต ของเธออีกด้วย ตอนนี้คุณพิศมัยอายุเข้าเ ลขแปดแล้ว

แต่ยังดูมีสุ ขภาพดี ก่อนหน้านี้เธอออกมาให้สัมภ าษณ์ว่ายังความจำดีอยู่ สามารถขับรถ

เองได้ ด้วยความที่ไม่คิดมาก ทำตัวให้สดใสอยู่ตลอ ด เราต้องรู้จักปล่อ ยวาง การดูแล

ผิวหน้าใช้ครีมตามปกติ คอยไปรีเช็ คที่รพ.อยู่เสมอ อายุมากขึ้น จะให้เหมือนวั ยรุ่นคง

ไม่ใช่ ยอ มรับว่าวงการบันเทิงเปลี่ยนเยอะ เดี๋ยวนี้สะดว กสบาย เธอยังฝากถึงคนรุ่นใหม่ๆ

ว่าให้รู้จักตรงเวลา จะได้ไม่กระท บกับคนในทีม ส่วนเราเองหากจะรับเล่นสั กเรื่องก็ต้อง

ฝึกทำการบ้าน เ-กี่ยวกับเ นื้อหาให้ดีๆ จะได้ไม่ต้องเป็นภาຮะ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น