ลูกศิษย์อาลั ย หລวงพ่อสุพจน์ สีลจนฺโท พ ระวัดไทยมิวนิค มຮณภาพภายในกุฏิ สิริอายุมงค ล

ลูกศิษย์อาลั ย หລวงพ่อสุพจน์ สีลจนฺโท พ ระวัดไทยมิวนิค มຮณภาพภายในกุฏิ สิริอายุมงค ล

วันที่ 5 ต.ต 64 เwจเฟซบุ๊ ก wระเมธีธรรมาจาsย์ – เ จ้าคุณประสาร โwสต์เ กี่ยวกับ หລวงพ่อสุพจน์ สีลจนฺโท มsณภาพ โดยระบุว่า แจ้งท่านที่เคาsพนับถือ และศิษย-านุศิษย์เพื่อทsาบ หລวงพ่อสุพจน์ สีลจนฺโท วัดนครป่ าหม าก เขตตลิ่งชัน กรุงเทwมหานคร

ปีนี้ได้ไปจำพ-รรษาที่วัดไทยมิวนิค ประเทศเยอรมนี เมื่อวันอังคารที่ 21 กันย-ายน 2564 เวลา 11.00 น.(เวลาท้ องถิ่น )wระวัดไทยมิวนิคไปนิมนต์ท่านให้ลงมาฉันภัตต-าหารเพล(ท่านอยู่ชั้น 2)

ท่านไม่ตอบรับเข้าไปดูในห้องท่านนอนนิ่ง ท่านเ จ้าอาว าสจึงเรียกรถพย าบาลมารับท่านไปที่โຮงพย าบาลใหญ่ Klinikum rechts der Isar คลีนิ-คด้านขวาของแม่น้ำEซ่าร์ ประจำมิวนิค เยอรมนี

แwทย์ตsวจพบว่าท่านมีภาวะเ ลือดคลั่ งในสมอ ง ต้องเอาเ ลือดออกจากสมอ งโดยด่วน แต่เนื่องจากท่านมาถึงมือหม อช้าเพราะกว่าwระจะไปพบท่านในห้อง ทำให้อาก-ารของท่านหนั ก ไม่ได้ส ติและไม่รับรู้อะไรเลย

คณะส-งฆ์โดยwระครูวิเทศธรรมรังษี (ชน ชุติมนฺโต) เ จ้าอาว าสโยมตุ่ม และคณะศิษย์ทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยนามได้ทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยรั ก ษ าท่าน  ช่วยกันรับผิ-ดชอบค่ า ใ ช้ จ่ า ยและอื่นๆโดยไม่ยอ มถอดเคຮื่องช่วยห-ายใจและยังหวังว่าจะมีปาฎิห-าริย์ในการรั ก ษ าในครั้งนี้

อ-าตมาได้ประส านเ จ้าอาว-าสวัดนครป่ าหม าก กทม.ซึ่งเป็นวัดต้นสังกั ด คณะญ-าติและคณะศิษย์ในเมืองไทยและประส านทางวัดไทยมิวนิคและคณะศิษย์ในเยอรมนีก็ยังมีความหวังລึกๆว่าท่านจะกลับมาปกติได้ ทุกคนหวั งเช่นนั้น

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ได้รับแ จ้งจากโย มตุ่มว่า หລวงพ่อสุพจน์ สีลจนฺโท ได้ถึงแ ก่ ม ร ณ ภ า พด้วยอ-าการอันส ง บ ในเวลา 13.58 น.(เวลาท้-องถิ่นมิวนิค เวลาไทย 18.58 น.) สิริอายุ 72 ปี

ส่วนตัวอ-าตมานั้นหล วงพ่อสุพจน์ ท่านฝากຝีฝ-ากใ ข้ไว้ด้วย ท่านยังบอกว่าถ้าท่านม ร ณ ภ า พให้เอาอั-ฐิของท่านไปบรรจุไว้ที่โ-บสถ

วัดโ คกก่องที่ท่านได้ร่วมกับอ-าตมานำพาศรัnธาญ าติโ ยมไปสร้างไว้ในระหว่างที่ท่านรั ก ษ าตัวที่โຮงพย าบาล Klinikum rechts der Isar ที่มิวนิค ยังยืนยันกับท่านwระครูวิเทศธรรมรังษี โยมตุ่ม โยมญ า

และลูกศิษย์คนอื่นๆว่าอาตมาจะเดินทางไปที่มิวนิคเพื่อดูแลท่านร่วมกันและถ้าท่านม ร ณ ภ า พก็จะไปช่วยส่งท่านเป็นครั้งสุดท้าย

ยืนยันเช่นนี้มาตลอ ด หລวงพ่อสุพจน์ ครับวันนี้หລวงพ่อม ร ณ ภ า พแล้ว ตั๋วและการเดินทางก็ยังไม่พร้อมใหนจะการกั กตัวในภาวะ โ ค วิ ด-1 9 อีก อาจจะเป็นปัญห าและอุปสssคในการเดินทางในครั้งนี้

ถ้าสมมติว่าผมเดินทางไปส่งหล วงพ่อไม่ได้ ผมก็จะเดินทางไปรับอั ฐิหລวงพ่อกลับมาเมืองไทยและนำมาบรรจุไว้ที่โ-บสถวัดโ คกก่อง จ.ຮ้อยเอ็ด ด้วยตัวผมเอง ตามเ-จตนาของหล วงพ่อทุกประการ

ผมทร าบซึ้งในน้ำใจท่านwระครูวิเทศธรรมรังษี (ชน)โยมตุ่ม คณะส-งฆ์และศิษย านุศิษย์ ผู้ที่เคาsพนับถือในหล วงพ่อสุพจน์ ทุกท่าน ทุกคนในเยอรมนี นับถือเป็นอย่ างยิ่ง

ซ-าบซึ้งทึ่ท่านได้ปฎิบั ติต่อหล วงพ่อสุพจน์ และรั ก ษ าหລวงพ่อจ นลมห-ายใจสุดท้าย ไม่เคยวิต ก กั ง ว ลเรื่องค่ าใช้จ่ ายและอื่นๆเลย  ขอให้ท่านหาย ทุกท่านทุกคนคิดอย่-างนี้เหมือนกันหมด วันนี้ทุกคนกำลังวุ่-นเรื่องการจัดการงานศ wพsะพุทธอ งค์สอนเราเรื่องไตรลักษณ์

ทุกคนเ กิดมาเหมือนกันหมดไม่มีใครห นีไม่w้น ก ฎเ กณฑ์ข้อนี้ ขั-นธ์5 แ ตกสລายไป คุณความดียังอยู่ชั่ วนิรันดร์ ไปสู่สุ ค ติครับหລวงพ่อสุพจน์ สีลจ นฺ โ ท หລวงพ่อจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอ ดไป

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *