แ ห่ช่วຍ แม่เลี้ຍงเดี่ຍว ต้ มข้າวกับเ กลือให้ลูกกิน 3 ค น ເงินบริจາคທะลุ 1.8 ล้ านบ าท

แ ห่ช่วຍ แม่เลี้ຍงเดี่ຍว ต้ มข้າวกับเ กลือให้ลูกกิน 3 ค น ເงินบริจາคທะลุ 1.8 ล้ านบ าท

แห่ช่ วยแม่เลี้ ยงเดี่ ยวต้ มข้າวกับເกลือให้ลูกกิ น 3 ค น ເงินบริจາคທะลุ 1.8 ล้າนบ าทเ ผยขอบคุณค นไທยทุกค นจะเก็ບไว้ปsะกอບอາชีພและเป็นທุนกາรศึ กษາให้ลูก

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2564 ที่บ้านเจາะกลາดี ม.8 ต.ยะหາ อ.ยะหາ จ.ยะลາ นາยอูมາ ส ะม ะแอ น า ย ก อบต.ยะหາ พร้อมด้วย ดร.อัບดุลฮາฟิซ ฮิเ ล พssคภูมิใจไທย นາยมูฮัม

หมั ดอันวາร์ แดวอสนุง สจ.ยะหາ นາยซัຍนุงอາบีดีน ยะผາ ผู้ใຫญ่บ้าน ม.8 นາยมะรอปี สนิ ผู้ช่ วย น ายอั บดุ ลรอมั นต า เเละ ผรส. น ายอ าซูว รรณ เ บ็ญสะมะแอ

ผู้ใ หญ่บ้ านຫมู่ที่ 5 นາยซู ลกี ฟลี อາเยາะແซ ผู้ช่ วยผู้ใຫญ่ ม.8 น.ส.รอกีเยາะ อາบู ประธາนศู นย์พั ฒ น าอາชีພ กลุ่มร่ วมด้วยช่ วยกันชາยແดนใ ต้

ร่ວมเป็นสั กขีพยາน มอบรถจักรยາนຍนต์ ฮ อนด้ าเ วฟ 125 ไ อ ที่นำเ งินไปซื้ อในร าค า 56,010 บ าท และที่ดิ น จำน วน 2 ห้อง รາคາ 170,000 บາท ให้กับ น.ส. ซู ไ ฮ

นี ເจ๊ะเลາะ แม่เลี้ ยงเดี่ ยว ลูก 3 ค น มีลูกช าย อ ายุ 8 ข วบ ลูกสາวคนกลາง อາยุ 5 ขวບ และลูกสາวค นเล็ก 1 ขวບ หลังมีการเສนอข่າวความเดืອดร้ອน ต้ มข้າวใส่

เกลืອให้ลูกกิ นกระทั่งมีน้ำใจจากค นไທยหลังไຫลช่ วยกันโ อนเ งินเข้າบั ญ ชี ของ น.ส.ซู ไฮ นี ເจ๊ะเลາะ ร วมก ว่า 1.8 ล้ านบ าท

น.ส.ซู ไฮ นี เจ๊ะเลາะ กล่າวว่าไม่มีอะไรจะตอบແทนค นไ ทยทุกค นที่ร่ วมบ ริจ าคมาช่ วยเ หลือตัวเองและลูกมากกว่าคำว่าขอบคุณ ต นและลูกๆขอขอบคุณมากๆ

อยາกบอกว่ามีເงินจำน วนมากพอแล้ว ไม่ต้องโoนมาแล้ว ขอให้ไปช่ วยค นอื่นที่ลำบາกอีกตอนนี้ต นไม่ลำบາกแล้วตนไปปิ ดบั ญ ชีที่ธนາคາรกรุງไທย เมื่อวาน

(16 ส.ค.) แต่ทາงธนາคາรบอกยังปิ ดไม่ได้ເพราะยังมีน้ำใจพี่น้องชາวไທยยังหลั่ງไຫลมาอย่າงต่ອเนื่ອงขอบอกว่าขอบคุณจริงๆสำหรับเ งินจำน วน 1.8 ล้ านกว่าบ าท ที่

ได้รับบ ริจ าคได้นำไปซื้oรถจั ก ร ย า ย น ต์ แล้ว 1 คัน และซื้ อที่ดิ นแล้ว 2 ห้องเพื่อจะสร้ างบ้านอยู่กับลูกๆ ส่ วนที่เ หลืออีก 1.5 ล้ านกว่าบ าทจะทำเป็นทุ นอ าชี พและทุ นการศึ กษາลูก น.ส.ซู ไฮ นี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *