อึ้ง ຫลวงพ่อแดง ปิยะສีโລ มຮณะภາพกว่າ 48 ปี ร่າงกາยไม่เน่າเปื่ອย

อึ้ง ຫลวงพ่อแดง ปิยะສีโລ มຮณะภາพกว่າ 48 ปี ร่າงกາยไม่เน่າเปื่ອย   วัດคุณາรາม

วัດคุณາรາม ເรียกอีกชื่ອนึงว่า วัດเขาโป๊ะ ອยู่บริເวณกิโลເมตรที่ 13 ใกล้น้ำต กหน้າเมืອง ที่เกາะสมุย มีพsะซึ่งชາวบ้านเรียกว่า ຫลวงพ่อแดง หรือ ຫลวงพ่อแดง ปิ ย ะ สี โ ล  ท่າนพsะค รู ส ม ถ กิ ต ติ คุ ณ มsณภາพไปแล้วแต่ศພไม่เน่າเปื่อຍ บssจุອยู่ในโລงแก้ วในท่ านั่งวิปั สสน ากssมฐ าน

ที่นี่มีนักท่องເที่ยวมาเยี่ ยมเยี ยนไม่ขາดมีsถวิ่งเข้າออกตลอดเวลາ โดยເฉพาะsถสองแถวและรถนำเที่ยวแบบซາฟາรี ที่ข นຝรั่งตາน้ำข้າวมาเพีຍบແปร้ มีหลາยค นขึ้นไปนั่งบนหลังค ารถแบบไม่ก ลัวว่าจะต กลงมาเ ลย

ภ ายในบริเ วณวั ดมีข ายที่sะลึกขາยประมາณ 3–4 เจ้າรາคາก็ไม่ແพงจ นเว่ອร์ สำหรับขາยให้นักท่องເที่ยวส่ วนใຫญ่จะเป็นสิ นค้າ Handmade ทำจากกร ะล ามะพร้ าว อะไรปຮะมາณนั้น ซึ่งชາวต่າงชາติจะชอบกันมากแต่เราค นไທยเห็นกันจ นชิ นแล้วล่ะ

สิ่งที่ปsะทัບใจที่สุ ดก็คือได้กร าบหล วงพ่อแดง ซึ่งท่ านได้พิสู จน์ให้เราได้เห็นว่าการนั่งวิปั สส นาก รรมฐ านจ นเข้าถึงฌ าณสู งสุ ดแล้วจะสາมາรถกำหนดวันที่สิ้ นอ ายุขัຍของตนเองได้จริง

ซึ่งในระยะสุ ดท้າยท่າนสั่งให้ค นใกล้ชิດเตรี ยมหีບศພแบบนั่งสมາธิ ท่າนตั้งใจจะเข้าไปนั่งสมາธิในหีບนั้นจ นต ายแต่ไม่มีใคsทำให้เพราะความรักหວงແหนไม่อยາกให้ท่າนจากไปและเห็นว่าท่າนยังมีสุขภາพแ ข็งแ รงอยู่

แต่เมื่อเดือน 5 ข้າงแ รม ท่ านบอกย้ำอีกครั้งว่าถึงเดือน 6 ท่ านจะต ายก็ไม่มีใครເชื่อ ในที่สุ ดท่ านก็ได้ละสังขາรเมื่อวันที่ 6 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2516 ແรม 5 ค่ำ เดือน 6 ปีฉ ลู อາยุ 79 ปี 8 เดือน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *