อาณาจั กร คุณพิพัฒ เ จ้าพ่อมาม่า

อาณาจั กร คุณพิพัฒ เ จ้าพ่อมาม่า

ครองใจคนไทยไม่มีใครโค่นได้ อาณาจั กร  คุณพิพัฒ  หลังเ ผยความลั-บคว้ า   อั้ม พัชราภา  ยอ ดทะลุห-มื่นล้ าน


ก่อนที่มาม่าจะประส บความสำเร็จภายใ ต้การบริหารของพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานเ จ้าหน้าที่บริหาร บริษั ทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาช-น)

ผู้ผลิ ตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา มาม่า ผู้บริหารท่านนี้เคยลองผิ ดลองถูกมามากมาย และเคยล้ มเ หลวจากการออกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตัวแรกคือบะหมี่ฮกเกี้ยน

ที่แม้จะสำร วจตล าดมาดิบดี แต่ก็ไม่ประส-บความสำเร็จ เพราะชื่ อแบ รนด์ไม่บอกอะไร ต่อเมื่อพัฒนาสินค้ าใหม่ภายใ ต้แบ รนด์มาม่าซุปไก่ หรือ  มาม่าหมูสั-บ  สู่ตล-าด

กลับข ายดี และเป็นก้าวแรกที่ต่อยอ ดไปสู่การเป็นผู้นำตล าดยาวนานมาจ-นถึงทุกวันนี้  มาม่า  แบ รนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเบอร์ 1 ของเมืองไทย

มีส่วนแบ่งทางการตล าดราว 50% จากตล าดรวมกว่า  หมื่ นล้ าน  ยังยืนหยั ดอย่ างแข็งแกร่งมรยาวนาน โดยในปี 2565  มาม่า  จะฉลองครบรอบ 50 ปี

มีเป้ าหมายใหญ่จะขับเคลื่อนอ-งค์กรให้เติบโต สร้างยอ ดข ายแตะ 3 หมื่ น ล้ านบาท และที่ผ่านมา  มาม่า  ย้ำผู้นำแบ รนด์อันดั-บหนึ่งบะหมี่สำเร็จรูป

ทุ่ม 200 ล้ าน ผุ ดแคมเปญ ตระกู ลแซ่บ  โหมตล-าด 1.58 หมื่ นล้ าน สร้างความฮือฮาด้วยการคว้-าตัวนางเอกสุดแซ่บตัวแม่  อั้ม พัชราภา ไชยเ ชื้อ  เป็นพรีเซ็นเตอร์

ตั้งเ ป้าดันยอ ดข าย 1 หมื่-นล้ านบ. ในปีนั้น จัดแคมเปญ  ตระกู ลแซ่บ  เพื่อโ ปรโ มท 3 รสช-าติต้นแบบความอร่อยแซ่บของ  มาม่า  ได้แ ก่ มาม่าต้-มยำกุ้ง

มาม่าต้-มยำกุ้งน้ำข้น และมาม่าเย็นต-าโฟต้ มยำหม้อไ ฟ แคมเปญครั้งนี้  มาม่า  ได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์โ ฆ ษ ณ าชุดใหม่ภายใ ต้คอนเซ็ปต์  แซ่บเบอร์หนึ่ง

โดยมีซูเปอร์สต-าร์ อั้ม พัชราภา ไชยเ ชื้อ  นางเอกสุดแซ่บเบอร์หนึ่งของวงการบันเทิงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อสร้างการจดจำและเ-น้นย้ำให้ผู้บริโ-ภคได้รับรู้ถึงความเป็นอันดั บหนึ่งของ  มาม่า

ตระกู ลแซ่บที่มีความโ ดดเด่นในเรื่องของรสช าติ และปัจจุบันมีสถ-านการณ์แบบนี้ทำให้ยอ ดข ายเพิ่มขึ้น ค าดว่าจะขย ายตัวต่อเนื่อง เช่น จากเดิมผู้บริโ-ภคซื้ อมาม่า 6 ซอง เพิ่มเป็น 20-30 ซอง เป็นต้น

เนื่องจากกำลังการผลิ-ตบะหมี่ฯออกสู่ตล าดราว 300 ล้ านซองต่อเดือน เ ฉลี่ยราว 10 ล้ านซองต่อวัน เฉพาะมาม่าราว 5-6 ล้ านซองต่อวัน


และสามารถเพิ่มกำลังการผลิ ตถึง 15 ล้ านซองต่อวัน โดยยังไม่นับรวมสินค้ านำเข้า  ตล าดบะหมี่ฯปีนี้โตแน่นอน ผลกระท บจากสถ-านการณ์แบบนี้

ผลั กดันตล-าดโตอยู่แล้ว ยิ่งมีสถ านการณ์ซื้ อสินค้ าเพิ่ม(ตุ น) ทุกแบ รนด์ยังคงแข่งขั นทำตล าดและโ ปรโ มชั่น จากความต้องการสินค้ าเพิ่มมองว่าจะไม่ถึงขั้นวิก ฤ ตสินค้ าข าดหรือผลิ-ตไม่ทัน

ยืนยันว่าสินค้ ามีเพียงพอต่อการบริโ ภคอย่ างแน่นอน นี่ไม่นับรวมโจ๊ก ข้าวต้ ม และเส้นประเภทอื่นด้วย  นอกจากนี้ยังไม่ส่งผลกระท บต่อตล าดส่งออกไปยังจี นมากนัก ค่อนข้างขย ายตล-าดอย่ า ง ร ะ มั ด ร ะ วั ง

 

 

แหล่งที่มา:treesweat

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น