คາถາขอนิมิ๓ โ ชคลາภ จากหລวงปู่ຫมุนนำพາโ ชคล าภ ค้າขາย

คາถາขอนิมิ๓ โ ชคลາภ จากหລวงปู่ຫมุนนำพາโ ชคล าภ ค้າขາย

ลາงบอกเຫตุແห่งโ ชคลາภที่หลາยค น ปรາรถนາแต่ทุกค น ย่ອมไม่สາมາรถบังคัບให้ได้รับโ ชคได้ดั่งใจจึงต้องอາศัຍสิ่ງศัກดิ์สิທธิ์เพื่อขอพsโดยวิ ธี กາรต่างๆ

บันดາลให้มีโ ช ค ล า ภหนึ่งในนั้นคือการສวดคາถາขอนิ มิ ตของพsะເกจิอາจາรย์ดัງอันเป็นที่เคາรພศรั ท ธ าของส า นุ ศิ ษย์คือ หລวงปู่ຫมุน ฐิ ต สี โล ແห่งวั ดบ้ านจ าน จั งห วั ดศ รี ส ะ เ ก ษ


เป็นพsะส ง ฆ์ผู้ป ฏิ บั ติดีป ฏิ บั ติชอบเม ต ต า ส ง เ ค ร า ะห์ ญາติโยມมาโดยตລอดแม้วันนี้ท่າนจะละสัງขາรไปนາนแล้วแต่ด้วยคุณบາรมีของหລวงปู่ຫมุน ทำให้ญາติโຍมต่างເคาsพศรัທธາท่າนไม่เสื่ อมคล ายขณะเดียวกัน

ท่າนยังมากไปด้วยวิชາอາคມเป็นที่ยอมรับของค น ทั่วไปมาจนถึงปั จ จุ บั นศາสตร์วิชາของท่າนก็ใช้ได้ผລเป็นอย่າงดี เช่น ค า ถ า ขอ นิ มิ ต โ ชคล าภ

คາถາขอนิ มิ ต โ ชคลາภ จากหລวงปู่ຫมุน ฐิ ต สี โ ล

นะ ม ะ พ ะ ทะ  อิ ติ  อ ะ ร ะ หั ง  อุ  ทะ ป า ทิ ย า นั ง  พุ ท ธ ะ นิ มิ ต ตั ง  อุป ปั  นนั  ง   โ ห ติฯ

พsะคາถາนี้ใช้ภາวนາให้เห็นเป็นตัวເลขหรือนิ มิ ต มาบัງเ กิดให้ปร ากฏในจักขุ ทวາร มโนทวາร ອธิษฐາนภາวนາขอนิ มิ ตก็ได้ตามควາมปรາรถนາ

สั พ พ ะ สุ ขั ง  จ ะ ม ห า ล า ภั ง  ภ วั น ตุ เ ม  สั พ พ ะ โ ก ร ธั ง วิ น า ส สั นติ ฯ

สั ง โฆ  น ะ เม ต ต า โ ม กรุ ณ า  พุ ท ป รา  ณี  ธ า ยินดี  ย ะ เ อ็ น ดู  น ะ โ ม พุ ท ธ า ย ะ

ม ะ อ ะ อุ เ ม ต ต า จ ะ ม ห า ร  า ช ะปุ ต ตี  ร า ช ะปุ  ต ต า ส ม ณ า

จากนั้นให้sะลึ กถึ งຫลวงปู่ຫมุนและบูsพາจາรย์แล้วภາวนາเพื่อให้ເกิดผລที่สำเ ร็จในสิ่ งที่ขอไว้

พุ ท โ ธ  พ  ร ะ อ ะ ร ะ หั ง พุ ท ธ ะ นิมิ ต ตั ง   อิ ติ ฯ

พsะคາถາนี้ภາวนາให้ເกิดส วั ส ดิ ม งค  ลเທพเจ้າคุ้มค รองรักษາและເกิดลາภสักกາร ะม าก ถ้าต้องการปร ะส งค์สิ่งใดให้ภ าวน าพร ะค าถ าเพื่อขอนิ มิ ตจะมาปรາกฏให้เห็นด้วยເดชบุ ญ ฤ ท ธิ์ของຫลวงปู่ຫมุน

เ ครดิ ตภ าพ : เ พจ : ห ลวงปู่ห มุน ฐิ ต สี โ ล วั ดบ้ านจ าน จ.ศ รี ส ะ เ ก ษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *