ชีวิ ตล่ าสุ ด มี้ พิศมัย หลังพบสุ ขที่แท้จริง

ชีวิ ตล่ าสุ ด มี้ พิศมัย หลังพบสุ ขที่แท้จริง

เป็นนางเอกที่เป็นอยู่ในวงการมาอย่ างยาวนานสำหรับ มี้ พิศมัย วิไลศั กดิ์ ซึ่งปัจจุบัน ถือว่าเป็นศิลปินนักแสดงอาวุโส

และเป็นครูสอนศิลปะการแสดง เจ้าของฉาย า มีผ ลงานแสดงภาพยนตร์ประมาณ 300 เรื่อง

เมื่อไม่นานมานี้ ได้โwสต์ถึง มี้ พิศมัย วิไลศักดิ์ ระบุว่า…พิศมัย วิไลศักดิ์ เกิ ดเมื่อวันที่ 7 ธันวาค ม พ.ศ. 2482ได้รับการเ ลี้ยงดูในวังหล วงโดยครูจำเรียง พุnธประดั บ (ศิลปินแห่งช า ติ)

พิศมัย จึงได้รับการเ ลี้ยงดูจากครูจำเรียงในวังห ลวง ในระหว่างปี พ.ศ. 2494-2498 พิศมัยจบการศึ กษ าวิทย าลัยนาฏศิลป์

พิศมัยเริ่มแสดงละครเรื่อง ราชาธิราช ขณะนั้น 10 ปี แสดงเป็นตัวเ จ้าหน้าที่ยืนเสาธรรมดา ที่โ รงละครเก่าติ ดกับกำแwงมหาวิทย าลัย ต่อมาได้เป็นดาsาประจำรร.นาฏศิลป

พิศมัยได้แสดงเป็นนางเอกละคร เรื่อง แว่นแก้ว ในขุ นช้างขุ นแผน ตอนพล ายเwชรพลายบัวออกศึ ก ในปีต่อมาได้แสดงเป็นwระเอก

โดยแสดงเป็นwระสังข์ ตอนหาปลา หลังจากนั้นเริ่มมีชื่ อในการรำฉุยฉ ายพsาหมณ์เป็นที่ขึ้นชื่ อ พิศมัย วิไลศักดิ์ แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกโดยการชั กนำของนักเขียนชื่ อดัง

ครูศักดิ์เกษม หุตาคม (อิงอร) เมื่อ พ.ศ. 2501 เป็นนางเอกเรื่อง การะเกด คู่กับลือชัย นฤนาท และชนะ ศรีอุบล


เป็นที่รู้จักจากฉ ากรำฉุ ยฉ ายในเรื่อง ภาพยนตร์ฉายติ ดต่อกันประมาณ 2 เดือน ทำสถิติมากกว่า 2 ล้ าน นับเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ทำให้อุตสาหก ร ร มภาพยนตร์ไทยเฟื่องฟู

และได้แสดงภาพยนตร์ต่อมาอีกประมาณ 300 เรื่อง ได้แสดงทุกตัวละครและทุกเรื่องที่แสดงได้รับความนิยมจากผู้ชม จ นเชิด ทรงศรี ตั้งฉาย าให้ว่า ดาร าเ งินล้ าน

ผลงานที่มีชื่ อเสียงได้แ ก่เรื่อง สองฝั่งฟ้า (2503) ดรรชนีนาง (2504) จำเลยรัก (2506)  ดวงตาสวรรค์ (2506)  โนราห์ (2509)

ในจำนวนหลายเรื่องพิศมัยได้ใช้ความสามารถพิเ ศษในการรำไทย รับบ ทรำในเรื่องด้วย ได้ขับร้ องเพลง หนาวตัก เป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่อง ดรรชนีนาง ประพั-นธ์คำร้-อง

โดย ครูสมาน กาญจ-นผะลิน และ ครูศั-กดิ์เกษม หุตาคม (อิงอร) และในปี พ.ศ. 2511 ได้บันทึกแผ่นเสียงเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากทำให้ได้รับเชิญให้ขึ้นแสดงคอนเ สิร์ตต่อเนื่องๆ

ย ามว่างของ พิศมัย วิไลศั กดิ์ นั้นง่ายๆ ไม่มีพิธีรีตอง นั่นคือการไปในห้างสรรพสิ นค้ า แล้วหาร้ านอาหารอร่อยๆ กิน หรือไม่ก็ไปพักผ่-อนสถานที่ทั่วไป

ส่วนเรื่องสุ ขภาพการดูแลตัวเอง มี้สารภาพตรงๆ ว่าไม่ได้ออกกำลังกายเลย แต่โดยปกติเป็นคนทำงานทุกอย่ างด้วยตัวเอง ขับรถเอง ถูบ้านเอง ทำงานบ้านเองทุกอย่ าง

สิ่งเหล่านี้ทำให้แอ็กทีฟอยู่เสมอ สิ่งสำคัญที่สุ ด คือ เรื่องการดูแลสุ ขภาพจิ ตใจ ต้องดูแลให้ดีที่สุ ด ทำตัวเองให้อารมณ์ดีอยู่เสมอ

 

แหล่งที่มา:homeinsuranceworld

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น