พ่อแม่ไปมีครอบครัวใหม่ ต้องทำงานหาเ ลี้ยง 5 ชีวิ ต

พ่อแม่ไปมีครอบครัวใหม่ ต้องทำงานหาเ ลี้ยง 5 ชีวิ ต

ถึงแม้ว่าต้ นทุ นชีวิ ตคนเราไม่เท่ากัน แต่ด้วยความมุ่งมั่นเราก็จะฝ่ าฟั นอุ ป ส ร ร คเหล่านั้นไปได้ เรื่องราวของน้องบุ๋มอาศัยอยู่กับปู่ย่ ามาตั้งแต่เ กิดเพราะพ่อแม่ทำงานอยู่ในต่ างจังหวัด

และพ่อแม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่ ญ าติจึงต้องรับภ าระเ ลี้ยงดูหลานๆทั้งหมด 5 คน จึงต้องดิ้ นร นหาทางร อ ดให้หลานๆ ได้มีอ น าค ตที่ดีน้องบุ๋มได้เปิดเ ผยว่า

เมื่อก่อนแม่ส่งเงิ นมาให้บ้างนานๆครั้งแต่ช่วงนี้ ส่งมาให้ทุกเดือนเดือนละ 1–2 พั นบ าทเป็นค่ าใช้จ่ ายรั กษ าของน้องชายที่เ กิดอุบั ติเ หตุทางมอเตอร์ไซค์

น้องบุ๋มช่วยปู่กับย่ าดูแลน้องๆตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมศึ กษ าปีที่ 2 น้องบุ๋มเคยเปิดเ ผยว่า อย ากจะเ สียสละลาออกจากโ รงเรียนเพื่อมาทำงานส่งเ สียให้น้องๆได้เรียนห นังสือ

ก่อนไปโ รงเรียนทุกเช้าน้องบุ๋มจะต้องออกไปรับจ้ างเสร็จกับเจี๊ยบโดยจะมีน้องสาวและย่ าไปช่วยถึงจะได้ไปโ รงเรียนย ากก็จะต้องรั บจ้ าง เ ด็ดกระเจี๊ยบต่อน้องบุ๋มจึงเห็นห นทางในการสู้ชีวิ ตเพื่อต่ออ น า ค ตที่ดี น้องบุ๋มจะรับจ้ างทุกอย่ างจากคุณครูที่โ รงเรียนเพื่อเป็นทุ นเสริมด้วย

น้องบุ๋มจะเก็บทุ นแบ่งไว้ใช้ในย ามที่ปู่กับย่ าข าดแ คลนเธอและน้องจะได้มีทุ นไปโ รงเรียน กว่าที่น้องบุ๋มจะลุกขึ้นสู้รู้สึ กท้ อบ้างในบางครั้งไม่มีอะไรจะกินที่โ รงเรียนบางครั้งอย ากลาออก จากโ รงเรียนไปหางานทำแบบจริงๆจังๆเพื่อแบ่งเบาภ าระของปู่และย่ า

แต่ปู่และย่ าของน้องบุ๋มก็ขอ เอาไว้หลายครั้ง คุณครูที่โ รงเรียนช่วยเหลือโดยการจ้ างงานปอกสายไ ฟในช่วงวันเ สาร์อาทิ ตย์คุณครูมักจะชมว่าทำงานดีและรู้จักประหยัด

อีกครั้งน้องบุ๋มห่ วงและรักคนในครอบครัวมาก ปัจจุบันน้องบุ๋มรับจ้ างเก็บกระเจี๊ยบเขียวทุกเช้าวันหยุดเวลาที่เ หลือจะรับจ้ างงานทุกอย่ าง จากคุณครูที่โ รงเรียนหาร ายได้เ สริม น้องบุ๋มได้เปิดเ ผยว่า หากมีโอก าส ก็อย ากเรียนต่อในระดั บที่สูงขึ้นอย่ างเป็นคุณครูที่ดี ให้ได้

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น