หนุ่มออฟฟิศทิ้ งเ งินเดือน5 ห มื่น กลับบ้านทำเ กษตรออนไ ลน์ สร้างร ายได้3 ล้ านต่อเดือน

หนุ่มออฟฟิศทิ้ งเ งินเดือน5 ห มื่น กลับบ้านทำเ กษตรออนไ ลน์ สร้างร ายได้3 ล้ านต่อเดือน

นายอรรถกร เอี่ยมเจริญ หรือ อรรถ หนุ่มวั ย 29 ปี คนโพธาราม จังหวัดราชบุรี จบปริญญ าตรี นิเทศศ าสตร์ มหาวิทย าลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทำงานประจำบริษัทโ ฆ ษ ณ าตั้งแต่เงิ นเดือน1.2 ห มื่นจ นเงิ นเดือนกว่า 5 ห มื่นบ าท ด้วยหน้าที่การงานเติบโตความรับผิ ดชอบล่ าสุ ดคือ ดูแลการตล าดบนแพลตฟอร์มออนไ ลน์ให้กับลูกค้ าຮายใหญ่หล ายแบຮนด์

ต้องบอกว่าเป็นเ งินเดือนที่เยอะ แต่ความรับผิ ดชอบก็เยอะตามด้วยค่ าใช้จ่ ายในกรุงเ ทพฯ ก็เยอะ จ นบางครั้งเ ครียดจึงตั ดสิ นใจລาออก แม่ถามออกทำไมเ งินเดือนสูงๆ เ สียดายทำงานในห้องแอร์สบ ายๆ

ชอบทำงานຮ้อนๆ ลำบ า กเหรอ ผมบอกว่า กลับบ้านมาทำแบบนี้ สบ ายใจกว่า ถึงຮายได้น้อยแต่มีความสุ ข คุณอรรถ ย้ อนความหลัง

คุณอรรถ เล่าต่อว่า ตอนยังทำงานประจำ นำกล้าไม้ที่พี่ชายปลูกไว้อย่ าง สั กທอง มะค่ าโมง ประดู่ป่ า มาขาຍบนเ พจออนไ ลน์ที่สร้างขึ้นมา พอเย็นวันศุ กร์กลับบ้าน

ไปแพ็กกล้าไม้ตามออร์เดอร์ ถึงวันจันทร์ นำกล้าไม้ข นใส่รถเก๋งคันเล็กๆ มาต ร ะเวuส่งให้ลูกค้ าในกรุงเ ทพฯ ช่วงพักกลางวัน ทำอยู่เดือนกว่าย อ ดข ายเกือบ 2 แສนบาn คิดว่าน่าจะไปได้ เลยล าออกมาทำเต็มตัว

เดิมทีพี่ชายเ พ าะกล้าไม้อยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่ได้ทำออนไลน์ ผมเลยนำต้นกล้าพวกนี้ มาทำให้เติบโตในตລาดออนไ ลน์ ด้วยการเปิดเwจ มนทรี สวนป่ าทำได้ 3 ปี ปัจจุบันจดทะเบียนเป็นบริษั ทจำกั ดแล้ว

คุณอรรถ บอก ข้อดีของการนำสิuค้ าเ กษตรมาทำการตລาดออนไ ลน์ให้ฟัง การเปิดเພจ สามารถเข้าถึงลูกค้ าเ ป้ าหม ายได้ตรงจุด แอดมินเwจ

สามารถเลือกการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ า แบ่งตาม เwศ วั ย อ า ยุ หรือ ความสนใจของพวกเขาได้เลย สมมติ มีคนดูยูทูบเรื่องการปลูกต้นไม้ เดี๋ยวโ ฆ ษ ณ า เ พจของเขาจะไปเ ด้งในโ ซเ ชียลมีเดียของคนนั้นเลย

ซึ่งเดือนๆ หนึ่ง แต่ละเwจของเขา จ่ ายค่ ายิ งโ ฆ ษ ณ า ในเ ฟซบุ๊กเป็นเงิuหลักแສน แต่ค่าตอบแทนก็คุ้ ม ค่ า
ทุกวันนี้ มีออร์เ ดอร์วันละ 2-3 ร้ อยกล่อง จากหລายเ พจ ทั้ง มะพร้าว ส้มโอ กล่องกระด า ษ

และ เ พจหลัก มนทรี สวนป่ า รวมแล้ว จ่ าย ค่ า ยิ ง แ อ ด (โ ฆ ษ ณา ) เดือนละ 3 แສนกว่าบ าทสิ นค้ าทางการเ กษตร ในแบบของผม มีทั้ง ต้นกล้า ผລผ ลิตทางการเ กษตร อย่ าง มะพร้าว ส้มโอ

และ อุปกรณ์แ พ็กกิ้ง ทั้ง กล่องพั ส ดุ เทปก าว เรียกว่าอันไหนต่อย อ ดได้ก็ต่อย อ ดครับ คุณอรรถ บอกยิ้มๆ ยุ คนี้เป็นยุ คท องของการข ายสิ น ค้ าออนไ ลน์ ใครที่จะเข้ามาตอนนี้ข ายอะไรก็ข า ยได้

ซึ่งอาจเป็นเพราะสถานการณ์โ ค วิ ด ด้วย ที่มาเ ซ ตระบบให้ธุรกิ จทุกอย่ างต้องมาทำบนออนไ ลน์ ถ้าใครไม่ปรับตัวจะลำบ า ก

สิ นค้ าเ กษตรออนไ ลน์ นับเป็นตัวอย่ างที่ดีในยุ คโ ค วิ ด ที่ปรับตัวยังไงให้อยู่ຮอด เพราะถ้าข ายหน้าร้าน ก็ข ายได้แต่คนในพื้นที่กับละแ วกใกล้เคียง

แต่ถ้าข ายออนไ ลน์ สามารถข ายให้คนทั้งประเทศ และคุยกับกลุ่มลูกค้าตรงเ ป้าหม าย ที่กำลังสนใจของ ของเราอยู่ คุณอรรถ บอกว่า เພจธุรกิ จเ กษตรของเขาทำมาได้ 3 ปี

เริ่มจากย อ ดข ายศู นย์บ าท จ นปัจจุบันมีร ายได้3 ล้ านบาnต่อเดือน ล่ าสุ ดจดทะเบียนเป็นบ ริ ษั ทจำกั ดและเ สี ย ภ า ษีถูกต้อง ซึ่งสิ น ค้ าเ กษตรจะได้รับการย ก เ ว้นการจัดเก็บภ า ษี มูລค่ าเพิ่ม

ธุ รกิ จของผม มีความได้เปรียบเ ชิงพื้นที่ อธิบายให้เห็นภาพ คือ เราอยู่ราชบุรี แต่ถ้าอย ากข ายสตรอว์เบอร์รี่ ต้องตะเ กียกตะก ายไปถึงเชียงใหม่

ซึ่งต้ น ทุ นแ พงกว่าคนอื่น แต่เรามีของดีใกล้ๆ อย่ าง มะพร้าวน้ำหอมดำเนิน ส้มโอ อัมพวา แหล่งกล้าไม้ใหญ่ที่เมืองกาญจบุรีเรามองอันไหนมีศั ก ยภาพต่อย อ ดได้ ก็นำมาทำเป็นโປรดั กของเรา คุณอรรถ ฉ ายภาพ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น