ตำร วจไซเบอร์ ตร วจยึ ดทรั พย์สิ น

ตำร วจไซเบอร์ ตร วจยึ ดทรั พย์สิ น

ตำร วจไซเบอร์บุ ก จั บ ผู้ต้องหา หล อกขๅยไอโฟนให้ เยาวช น อายุ 14 ปี ผ่านอินสต าแกรม Phonebymint ที่มีผู้ติ ดตามมากถึง 6หมื่ น คน 1.น.ส.นฤมล ชำนาญชล อายุ18 ปี และ 2. น.ส.สายน้ำผึ้ง ชนะมา ร อายุ 19 ปี ผู้ต้องห าตามหม ายจั บศา ลจังหวัดเชียงใหม่

เจ้ าหน้าที่ตำร วจได้เข้าตร วจค้ นบ้านพักหลังหนึ่งย่ า นราชพฤกษ์ อ.เมือง จว.นนทบุรีซึ่งมีความเชื่ อมโ ยงเกี่ ยวข้องกับผู้ต้องสงสั ยในค ดี นี้

จากการตร วจค้ นไม่พบตัวผู้ต้องสงสั ยแต่อย่ างใด พบเพียงคร อบครัวของแฟนซึ่งพักอาศัยอยู่ในบ้าน จึงทำการตร วจยึ ดแท็ บเล็ต คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ตู้เซ ฟ นิ ร ภั ย กระเป๋าแ บรนด์เ นม ซิมโทรศัพท์มื อถือ

และรถยนต์เก๋ง บีเอ็มดั บเบิ้ลยู ไว้เป็นขอ งกลาง นอกจากนี้ จากการตร วจสอบพบว่าผู้ต้องสงสั ยรายนี้ เคยถูกจั บกุ มดำเนิ นค ดี ที่ สภ.คลองหล วง ในข้อหาฐ านความผิ ดลักษณะเดียวกันนี้ตามหม ายจั บของศา ลเยาวช นและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ยึ ด ร ถ ห รู

อนึ่งพนักงานส อบส วนจะมีบันทึกไปยังเลขาธิการ ปปง. โดยคณะก ร ร มการเพื่อพิจ า ร ณ า ตาม พ.ร.บ.ป้ องกันและปร าบปร ามการฟ อกเงิ น พ.ศ.2542 ติ ดตามทรั พย์ และยึ ดทรั พย์ตามกระบ วนการต่อไป

 

Facebook Comments Box

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น