ห วั่นเกิດคลั สเต อร์ใหม่หนุ่มกลับจาก กทม.ปกปิดข้อมูลทำติ ตเ ชื้อเพียบเด็ก 4 เดือนติ ตด้วย

ห วั่นเกิດคลั สเต อร์ใหม่หนุ่มกลับจาก กทม.ปกปิดข้อมูลทำติ ตเ ชื้อเพียบเด็ก 4 เดือนติ ตด้วย

วันที่ 14 สิงหາคม 2564 ผู้สื่ อข่າวร ายงานสถ านก ารณ์การติ ดเ ชื้อโ ค วิ ด 19 ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ว่าเมื่อวันที่13 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา

สำนักงานส า ธ า ร ณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้ออกตรວจเ ชิงรุກในพื้นที่หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 12 ต.ส ะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์รາว 80 รາยหลังตรວจ

พ บว่ามีผู้ป่ວยอาศัຍอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ทำการตรວจโดยวิธี Antigen Test Kit หรือ ATK ป ร า ก ฏว่าพบมีผลบวกจำนวน 18 รາย โดยเป็นในพื้นที่หมู่ที่ 1 พบ 7 รາยและในพื้นที่หมู่ 2 จำนวน 11 รາย

นายเสนอ อินท ะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 บ้านป่າม่วง ต.สะเดี ยง อ.เมืองเพ ชรบู รณ์เปิดเผຍว่าในพื้นที่ของตนนั้นพบมีผู้ติ ดเ ชื้อ 11 รາย ซึ่งล้ວนอยู่กลุ่มของชุม ช น ที่แออั ดที่เรียกว่ากาะแ ซงแ ซว

ส่วนมາกมีอາชีพเก็บของเก่າและรับจ้າงทั่วไป ส่วนสາเ หตุนั้นเนื่ອงมาจากมีผู้ป่ວยรາยหนึ่งที่ป ก ปิ ดข้อมูลโดยในเบื้องต้นทรາบว่าชາยคนดั งกล่າวทำงາนอยู่ที่ก รุ ง เ ทพ เมื่อโ ร ง ง า นปิ ดจึงได้เดินทางกลับไปหาแฟนที่จังหวัดกາฬสิນธุ์

จากนั้นก็กลับบ้านที่เกา ะแ ซงแ ซว แต่แจ้ງเพียงว่ากลับมาจากกາฬสิນธุ์ไม่ได้แ จ้งว่าเ คยทำงາนที่กรุงเ ท พฯทำให้ไม่มีการกั กตัวที่เ ข้ ม ง ว ดกระทั่ งต่อมามีการตรວจพบว่าติ ด เ ชื้ อและติ ด ต่อไปยังรາยอื่น ๆ

ซึ่งส่วนมากเป็นบุ ค ค ลในครอบค รั วเดียวกันโดยอາยุน้อยที่สุ ด ก็คือ 4 เดือน แต่ที่แปລกก็คือพ่อ แม่กลับตรວจไม่พ บ เ ชื้ อแต่อย่າงใด

สำหรับสถາนกາรณ์ของผู้ป่ວยในพื้นที่จังหวัดเ พ ช ร บู ร ณ์ในวันนี้มีผู้ป่ວยส ะ ส มตั้งแต่วันที่ 1 เมษາยน 2564 จำนวน 3,552 รາย เป็นผู้ป่ວยในพื้นที่ 985 รາย นอกพื้นที่ 2,567 รາย รักษາหາยและกลับบ้านแล้ว 2,268 รາยยังคงรักษາตัวในโรงพยາบາลจำนวน 1,261 รາย

สำหรับในวันนี้พ บ ผู้ป่ວยຮายใหม่ในพื้นที่ 21 ຮายนอกพื้นที่เข้ามาขอรับก ารรักษ า 98 ร าย เ สี  ยชีวิ ตเพิ่ม 3 ร าย เพิ่มจากเมื่อว านซึ่งเ สียชีวิ ต 20 ร ายเป็นส ะสม 23 ร าย และวันนี้มีผู้ป่ วยรักษ าห าและกลับบ้านแล้วจำนวน 77 รາย

ที่มาค ม ชั ด ลึ ก/K haoso d

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *