หน้าปัจจุบันดาร าอาวุโ ส แอ๊ด โฉมฉาย หลังเธอทำงานห นักจ นเปลี่ยนไปจากเดิม

หน้าปัจจุบันดาร าอาวุโ ส แอ๊ด โฉมฉาย หลังเธอทำงานห นักจ นเปลี่ยนไปจากเดิม

โฉมฉาย ฉัตรวิไล ดาราสาวระดั บตำน าน หลังจากแข็งแ รงดีแล้ว ซึ่งปัจจุบันเธอจะเป็นอย่ างไรบ้างนั้นตามไปชมกันเลยสำหรับเรื่องร าว

ของดาร าอาวุโ สอย่ าง แอ๊ด โฉมฉาย ฉัตรวิไลเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงตั้งแต่ปี 2509 มาจ นถึงปัจจุบันโดยทำงานเป็นทั้งนักแสดงและนักร้ องที่มีชื่ อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก

แอ๊ด โฉมฉาย เ กิดวันที่ 31 ตุลาคม 2493 ปัจจุบันนี้อายุ 70 ปีแล้ว เข้าวงการตั้งแต่เด็กด้วยการเป็นนักร้ องในคณะดนตรีของจำรั ส วิภาตะวันได้เป็นผู้ชนะเลิศการประก วดร้ องเพลงในรายการของรัก รักพงษ์

หลังจากนั้นก็ได้มีผ ลงานละครและภาพยนตร์ตามมาอีกหล ายเรื่องเคยได้รับร างวั ลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปี 2554มีนักแสดงชายฮอลลีวู ดที่ชื่นชอบคือ เคิร์ต รัสเซลล์

มีลูกสาวแล้ว 1 คนชื่อ พนิตนาฎ ฉัตรวิไลทำงานเป็นบ รรณาธิการข่าวบันเทิงของช่องวัน มีผ ลงานภาพยนตร์เรื่องหาดทรายแก้ว  ดวงใจแม่  ตะวันต กดิน และความรักของบัวท องมีผ ลงานละครเรื่อง

บ้านทรายท อง  เบญจรงค์ห้าสี  ปลาบู่ท อง และแม่แตงร่มใบ หน้าปัจจุบันดาราอาวุโ สแอ๊ด โฉมฉาย หลังเธอทำงานห นักจ นเป ลี่ยน ไปจากเดิม

เป็นนักแสดงอาวุโ สที่ทำงานในวงการมานาน จึงมีประส บการณ์ทำงานมากมาย ส่วนใหญ่มักจะได้รับบ ทเป็นแม่ในละคร เพราะมีอายุมากถึง70 ปีแล้วได้รับร างวั ล

ผู้แสดงหญิงย อดนิยมอันดั บ 2  นักแสดงหญิงแห่งปี และนักแสดงอาวุโ สแที่ถูกพูดถึงมากที่สุ ด ได้หายหน้าหายต าจากวงการไปพักหนึ่งเพราะไม่สบายจึงไปรั กษ าตัวให้หายดี

ล่ าสุ ดได้กลับมารับงานละครซิทคอมเรื่อง สราญแลนด์ ทางช่องวันนักแสดงอาวุโ สที่เป็นขวัญใจของดาร าหล ายๆคนในวงการบันเทิงกลับมามีสุ ขภาพแข็งแ รงอีกครั้ง

และกลับมาทำงานอย่ างเต็มที่เ ผยว่ามีปั ญ ห าทางด้านความจำเพราะอายุเพิ่มขึ้นแล้วจึงจำบ ทเยอะไม่ได้ ซึ่งเธอได้ไปหาหม อจี นแล้วทำการรั กษ าเรื่องความจำและออกกำลังกายเรื่อยมา

บอกว่าอย ากรับบ ทเป็นนักแสดงรับเชิญเพราะอย ากทำงานแบบไม่ต้องจำบ ทเยอะ ซึ่งเธอมาถึงจุดอิ่มตัวในการทำงานแล้ว จึงไม่ค่อยมีความกระตื อรื อร้ น

แต่ถ้าให้ไปออกรายการเล่าเรื่องร าวต่ างๆในชีวิ ตก็ยินดีไปโดยเธอเ ผยว่าเคยมีความคิดจะล าวงการ แต่เธอก็ยังรักการทำงานในวงการอยู่มาก

แต่พอเป็นวั ยท องแล้ว ทำให้ความมั่นใจของเธอล ดน้อยลงและส่งผลต่อการทำงานเธอเป็นดาราอารมณ์ดีที่พย าย ามทำงานให้ออกมาดีที่สุ ด

 

แหล่งที่มา:songkhlacity2le

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น